Pārlekt uz galveno saturu

Interaktīvās metodes darbā ar bērniem un jauniešiem

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.07.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_213LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Socioloģija; Sociālā politika un sociālā darba organizācijaMērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Silva Rupaine
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdkatrsu[pnkts]lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Iepazīstināt studējošos ar interaktīvo sociālā darba metožu metodoloģiju, plānošanu, menedžmentu un novērtēšanu sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Interaktīvā sociālā darba koncepcija un teorijas. Ievads interaktīvajā sociālajā darbā – līdzdalības pieeja sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Bērnu un jauniešu sociālo problēmu analīze nacionālā un starptautiskā līmenī.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Modelēšana un sociālo prasmju apmācība. Sociālo prasmju treniņa teorētiskais pamatojums. Sociālo prasmju treniņš kā sociāla kompetence bērniem un jauniešiem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Transkulturālais fenomens. Interaktīvās sociālā darba metodes un paņēmieni starpkultūru kontekstā. Biogrāfijas metode. Biogrāfijas darbs: dzīvesstāstu un dzīves vēstures izpētes metode bērniem un jauniešiem.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
4Neverbālās komunikācijas formas. Mākslas terapijas metodes sociālā darba kontekstā: objekti, attēli, fotogrāfijas atmiņas stimulēšanai, vizualizēšana: zīmēšana, sociālā gleznošana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
5Interaktīvās sociālā darba grupas metodes: Foruma teātris, aktivitātes brīvā dabā un komandas izaicinājumi. Līderība un brīvprātīgā darba pieredze.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
6Interaktīvo sociālo darba metožu loma bērniem un jauniešiem starpkultūru kontekstā. Inovācijas interaktīvu sociālā darba metožu pielietošanā bērniem un jauniešiem krīzes situācijās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības3.00auditorija
7Profesionālā kompetence un atbildība. Atbilstošu sociālā darba metožu / sociālā darba intervences stratēģiju darbā ar bērniem un jauniešiem novērtēšana un atspoguļošana.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskās literatūras analīze, grupu darbs, darba novērtēšana. 1. Uzrakstiet eseju (7-8 lpp.), izvēloties vienu tēmu: Bērnu un jauniešu sociālo problēmu analīze nacionālā un starptautiskā līmenī. Interaktīvo sociālā darba metožu bērniem un jauniešiem pielietošanas loma starpkultūru kontekstā. Bērniem un jauniešiem piemērotā sociālā darba metožu / sociālā darba iejaukšanās stratēģiju novērtēšana un atspoguļošana. 2. Seminārs Izmantojiet 1-3 interaktīvās metodes savā vidē (darba vietā, ģimenē utt.) Un atspoguļojiet savu pieredzi (2-3 lpp.)
Vērtēšanas kritēriji:
Piedalīšanās lekcijās un semināros – 30%, individuālais darbs – 20%, eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Spēs analizēt veiksmīgas pieejas interaktīvu sociālā darba metožu pielietošanas kontekstā, attīstīt jaunu kompetenci sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Interaktīvā sociālā darba koncepcija un teorijas. Bērnu un jauniešu sociālo problēmu analīze nacionālā un starptautiskā līmenī. Interaktīvās sociālā darba metodes un paņēmieni transkulturālā kontekstā.
Prasmes:Spēs analizēt veiksmīgas pieejas interaktīvu sociālā darba metožu pielietošanas kontekstā, attīstīt jaunu kompetenci sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Spēs izmantot kritisko analīzi un refleksiju, izvērtējot interaktīvā sociālā darba metožu priekšrocības un ierobežojumus, atbilstību bērna/jaunieša vajadzībām. Spēs aprakstīt un analizēt interaktīvā sociālā darba metožu ieguldījumu jauniešu sociālo kompetenču attīstībā.
Kompetences:Prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot sociālajā darbā ar bērniem un jauniešiem. Spēja turpmāk pilnveidot personīgās kompetences: toleranci pret dažādām jauniešu grupām, nepārtraukti pilnveidojot savas zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu visatbilstošākos pakalpojumus jauniešiem un ģimenēm, un pielietot inovatīvas interaktīvas metodes savā profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Affective learning together: social and emotional dimensions of collaborative learning /edited by Michael Baker, Jerry Andriessen and Sanna Järvelä. London; New York (N.Y.): Routledge: Taylor & Francis Group, 2013.
2Tsiolis, Giorgos: Biographical constructions and transformations: using biographical methods for studying transcultural identities, in: Papers. Revista de Sociologia, Vol. 97, Nr. 1, S.113-127, 2012.
3Cox David, Pawar Manohar International socialwork: issues, strategies, and programs. Thousand Oaks (Calif.): SAGE Publications, 2013.
4Art, creativity and imagination in social work practice. London; New York (N.Y.): Routledge: Taylor & Francis Group, 2009.
5Robinson Lena. Cross-cultural child development for social workers: an introduction. Houndmills: Palgrave, 2007.
6Favorite Therapeutic Activities for children, adolescents, and Families: Practioners Share Their Most Effective Interventions. Available from: http://www.lianalowenstein.com/e-booklet.pdf
7DeLucia-Waack, J. L. Leading Psychoeducational Groups for Children and Adolescents. Thousand Oaks, Calif: SAGE Publications, Inc., 2006.
8Lawrence E. Shapiro, 101 ways to teach children social skills. A ready-to-use reproducible activity book. 2004. Available from: https://healthiersfexcel.org/wp-content/uploads/2018/07/101…
Papildu literatūra
1Chung, Rita Chi-Ying Social justice counselling: the next steps beyond multiculturalism /Rita Chi-Ying Chung, Frederic P. Bemak. Thousand Oaks (Calif.): SAGE Publications, 2012.
2E., Meed J., Rossetti A. Learn for your life.- Prentice Hall, 2000.
3Rutter Lynne, Brown Keith. Critical thinking and professional judgement for social work. London: Sage Publications, 2012.
4Thomas, Michael Interactive white boards for education: theory, research and practice /Michael Thomas, Euline Cutrim Schmid.Hershey (Pa.) ; New York (N.Y.) : Information Science Reference, 2010.
5Trevithick Pamela. Social work skills: a practice handbook. Maidenhead: Open University Press, 2005.
6Affective learning together: social and emotional dimensions of collaborative learning /edited by Michael Baker, Jerry Andriessen and Sanna Järvelä. London; New York (N.Y.): Routledge: Taylor & Francis Group, 2013.
7National systems of innovation: toward a theory of innovation and interactive learning /edited by Bengt-Åke Lundvall.London ; New York (N.Y.) ; Delhi : Anthem press, 2010.
8The Best Social-Emotional Development Games for Kids. Available from: https://rhythmsofplay.com/social-emotional-development-game…
9Group games for school-age kids. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/school-age-games.html
10Animarts. The art of the animateur. An investigation in the skills and insights required of artists to work effectively in schools and communities. London: Animarts/Guildhall School of Music and Drama/London International Festival of Theatre, 2003. Available from: http://www.animarts.org.uk/
11Boal, A. Games for Actors and Non-Actors, London: Routledge, 1992.
12Helena Zbudilová. Socio-Cultural Animation in Spain and Latin America – a historical overview, 2017. Available from: https://journals.muni.cz/pedor/article/viewFile/8940/pdf
13Forms and patterns of the creation process and the creative individuality. Available from: https://utm.md/meridian/2010/MI_4_2010/10_Art_Rotari.pdf
14Boal, A. Theatre of the Oppressed, London: Pluto. 1988, 216 p.
15Hromek R., Raffrey S. Promoting Social and Emotional Learning With Games: "It's Fun and We Learn Things". Available from: https://www.researchgate.net/publication/240622059_Promotin…
16Therapeutic use of Childhood Games. Ed. by Schaefer C., Reid S. E., John Wiley&Sons, Inc. NY, 2001.
17Winter K., Cree V.E., Hallet S., Hadfield M. Communication between Social Workers, Children and Young People. British Journal of Social Work, 2016. Available from: https://www.researchgate.net/publication/305364507_Explorin…
Citi informācijas avoti
1Children’s Books About Anger Management for Toddlers to Teens. Available from: https://rhythmsofplay.com/15-books-to-help-kids-manage-ange…
2Therapeutic Games. Examples. Available from: https://www.parentbooks.ca/Therapeutic_Games.html
3Tools social workers can use to talk to children. Available from: https://www.communitycare.co.uk/tools-social-workers-can-us…