Pārlekt uz galveno saturu

Ētika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:LUSDK_218LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:FilozofijaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Olafs Brūvers
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Labklājības un sociālā darba katedra
Struktūrvienības vadītājs:Lolita Vilka
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, socdk@rsu.lv, +371 67061575
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Veidot studentos pamatzināšanas un izpratni par ētikas, morāles un tikumības vietu un lomu sabiedrībā, vēsturisko attīstību pasaulē un Latvijā, kā arī to nozīmi personības veidošanā un izaugsmē. Attīstīt prasmes analizēt un risināt sarežģītas konflikta situācijas cilvēku attiecībās, sniegt zināšanas par ētiku valsts pārvaldē un citās jomās. Studenti tiek iepazīstināti ar zinātnisko pētījumu ētiku – kā medicīnas jomā, tā arī pārējās nozarēs, kas skar modernās tehnoloģijas un cilvēka izpēti. Rosināt studentus turpināt meklēt atbildes un risinājumus jauniem izaicinājumiem ētikas jomā, būt kritiskiem jautājumos, kas skar ētikas pārkāpumus un pašiem būt par paraugu minēto principu/normu ievērošanā un veicināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ētikas definīcijas un skaidrojums. Ētikas zinātnes vēsturiskā izcelsme un attīstība. Ētikas vieta un nozīme saistībā ar citām zinātnēm. Ētikas apskatāmo jautājumu apskats un iztirzājums. Ētika kā dzīves mācība.Lekcijas1.00auditorija
2Ētika, morāle. Tikumība, to savstarpējā saistība, skaidrojums, sabiedrības izpratne.Lekcijas1.00auditorija
3Ētika – praktiskā filozofija. Morāles vieta un loma sabiedrībā. Tikumība – normu, principu, noteikumu un cilvēka uzvedības sistēma. Ētikas, morāles un tikuma nostiprināšanās sabiedrībā attīstība un nosacījumi.Nodarbības1.00auditorija
4Labā un Ļaunā jēdzieni, to izpausmes raksturs un pielietojums. Taisnīguma jēdziena skaidrojums, raksturs un pielietojums. Pienākums, Atbildība un Brīvība, to jēdziens, izpausmes veids un pielietojums. Gods un Cieņa, jēdziena skaidrojums un pielietojums. Sirdsapziņas jēdziens, raksturojums un izpausmes veidi. Kauna jēdziens un tā raksturojums. Dzīves jēgas meklējumi un skaidrojumi.Nodarbības1.00auditorija
5Dabiskā likuma un ētikas izveidošanās un idejas galvenie pārstāvji. Tikums, saprāts un dabiskais likums Stoicisma ētikā. Dabiskā likuma ētika Platona filozofijā. Renesanses laikmets. Apgaismības laikmets, Imanuela Kanta dabiskā likuma ētika (“Morālais imperatīvs"). Dabiskā likuma ētika kristīgajā teoloģijā (Sv. Augustīns, Akvīnas Toms, Mārtiņs Luters). Dabiskā likuma ētika modernajā pasaulē.Lekcijas1.00auditorija
6Pozitīvisma Ētika, tās pamatojums un kritika. Normatīvā Ētika, virzieni un pielietojums. Situāciju Ētika un tās pamatojums. Teocentriskā (Dieva atziņas) Ētika un tās pamatojums. Utilitārisma ētika, tās pamatojums un pielietojums.Lekcijas1.00auditorija
7Dažādu ētikas virzienu izvērtējums un kritika, to nozīme sabiedrības ētisko vērtību veidošanā un nostiprināšanā. Likumu un tiesību normu sadursme ar ētisko (morāles) principu aspektiem.Nodarbības1.00auditorija
8Ētisko vērtību, principu un normu skaidrojums profesionālajā darbā. Profesionālās ētikas skaidrojumi un saistība ar darbības jomām. Galvenie profesionālās ētikas principi un noteikumi. Uzvedības nosacījumi, attiecības ar klientu. Interešu konflikts un tā novēršana. Ētikas vērtību, principu un normu ievērošana kā savstarpējās, tā arī attiecībās ar klientu.Lekcijas1.00auditorija
9Ētika un profesionālisms valsts pārvaldē. Profesionālās ētikas valsts pārvaldē nozīme un nodrošināšanas aspekti. Uzticamas valsts pārvaldes veidošana. Galvenie valsts pārvaldes uzraugošie un regulējošie Normatīvie Akti. Valsts pārvaldes darbinieku uzvedības un darbības principi. Neētiskas darbības un interešu konfliktu novēršana. Ētisko vērtību, principu un normu pastāvīga ievērošana un izpilde.Nodarbības2.00auditorija
10Korupcijas riski, veidi, to novēršana, problēmas un risinājumi. Valsts pārvalde un Korupcijas risku iespējamība un veidi. Uzraudzības (pārraudzības, kontroles) nozīme amatpersonu darbībā. Iespējas meklēt palīdzību korupcijas risku gadījumos. Atklātība, caurspīdīgums un regulāras atskaites katram darbiniekam par paveikto. Rūpīga attieksme un uzraudzība finansiālo un materiālo vērtību jautājumos.Lekcijas1.00auditorija
11Medicīnas Ētika. Profesionālā ētika veselības aprūpē, zinātniskie pētījumi un pacienta tiesības. Medicīnas ētikas svarīgākie aspekti un būtība. Hipokrāta zvērests. Medicīnas ētikas galvenie pamatprincipi. Biomedicīniskie pētījumi un ētika (bioētika). Ētikas dilemmu risinājumi veselības aprūpē un mediķu atbildības līmeņi.Lekcijas1.00auditorija
12Ētikas dilemmu risinājumi un cilvēktiesības. Vērtību sistēmu atšķirības un citi aspekti, kas rada ētikas dilemmas. Izvēles iespējas un prasme pieņemt pareizo lēmumu. Klienta/pacienta pašnoteikšanās tiesības un ar to saistītie jautājumi. Profesionālā atbildība ētikas dilemmu gadījumos. Ētikas dilemmu risinājumi veselības aprūpē, un mediķu atbildības līmeņi. Ētiskās dilemmas dzīves paildzināšanā un izbeigšanā.Nodarbības2.00auditorija
13Ētikas kodekss, tā veidošana un nozīme. Mērķis un galvenie principi, kas jāievēro veidojot un rakstot Ētikas kodeksu. Ētikas kodeksa pārkāpuma gadījumi un to izskatīšanas kārtība.Lekcijas1.00auditorija
14Veselības aprūpes speciālistu Ētikas kodeksa veidošana un izvērtēšana – praktiskais darbs.Nodarbības1.00auditorija
15Sabiedrības (cilvēka) ētiskas uzvedības un rīcības uzraudzība. Dažādie virzieni. Uzvedības un rīcības regulējums. Cilvēku savstarpējo attiecību sabiedrībā noteikšana, uzraudzība un veicināšana. Cilvēktiesību aspekti.Nodarbības1.00auditorija
16Profesionālā ētika un sabiedrības veselība. Tās galvenie principi. Valsts varas rīcības brīvības instrumenti un atbildība sabiedrības veselības aizsardzībā un tās nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
17Ētisko vērtību un principu nozīme cilvēka savstarpējo attiecību veidošanā. Komunikācijas un ētikas savstarpējā saistība. Iespējamās problēmas un to risinājumi.Lekcijas1.00auditorija
18Ētisko vērtību pārkāpumu, rupjas uzvedības, necieņas un citu neētiskas uzvedības aspektu izvērtējums. Secinājumi. Risinājumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa sekmīgai apguvei studentiem bez lekciju apmeklējumiem ir pienākums patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, analizēt savu zināšanu līmeni un to racionāli papildināt, atlasīt un izvērtēt gan kursa aprakstā jau norādītos literatūras avotus, gan arī aktīvi strādāt pie nepieciešamo izziņas materiālu ieguves bibliotēkās un interneta resursos.
Vērtēšanas kritēriji:
Balstoties uz lekciju, praktisko nodarbību un patstāvīgā darbā gūtajām zināšanām, studiju kursa apguves laikā studentiem jāizstrādā un jāprezentē kāds brīvi izvēlēts jautājums, problēma, kas skar ētikas aspektu. Tajā tiks vērtētas studenta spējas pielietot savā darbā iegūtās zināšanas, kā arī veikt izvēlētās tēmas (problēmas) analīzi. Kursa beigu pārbaudījums ir rakstisks eksāmens. Gala atzīme tiks vērtēta 10 ballu sistēmā. Priekšnosacījumi sekmīgam kursa nobeigumam ir regulāra lekciju apmeklēšana, aktīva līdzdalība lekciju un semināru nodarbībās, sekmīgi aizstāvēta sagatavotā prezentācija un sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti zinās identificēt un nosaukt nozīmīgākos ētikas virzienus un darbības jomas; raksturot un aprakstīt galvenos ētikas principus, vērtības un normas; paskaidrot un izklāstīt ētikas kategorijas, parādīt un uzskaitīt to pielietojumu sabiedrībā un profesionālajā darbā, kā arī atpazīt, novērtēt un norādīt uz ētisko aspektu gadījumiem, kas izraisa dilemmas, interešu konfliktus, iespējamas korupcijas riskus, kā arī to risinājumu iespējas.
Prasmes:Studenti spēs pielietot iegūtās zināšanas praktiskā veidā; ieraudzīt un analizēt ētiskos aspektus dažādās darbības jomās un situācijās; pieņemt attiecīgus lēmumus un rīkoties atbilstoši ētisko vērtību, principu un normu prasībām; prasmīgi izskaidrot, demonstrēt un risināt ētiskos jautājumus sadarbībā ar saviem līdzcilvēkiem; aizstāvēt, argumentēt, pārliecināt un ar savu paša piemēru veicināt ētisko vērtību ievērošanu un veicināšanu sabiedrībā.
Kompetences:Iekļaujoties dažādu institūciju un iestāžu darbā, iegūtās zināšanas palīdzēs studentiem demonstrēt un apliecināt profesionālu un ētisku rīcību. Ar savu personīgo piemēru studenti attīstīs un pilnveidos šo iestāžu ētisko vidi, kompetenci, profesionālismu un labo slavu. Iegūtās zināšanas veicinās labu valsts pārvaldi, kas izpaudīsies savstarpējā cieņā ar darba biedriem, sabiedrību un iespējamajiem klientiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Sīle,V., Profesionālās ētikas aktuālās problēmas, RSU Zinātniskie Raksti, Rīga, 2005
2Ētika valsts amatpersonu darbībā”, Rīga, 2008© Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, http://www.knab.gov.lv/uploads/free/knab_etika_amatpersonam_iekslapas.pdf
3Medicīnas ētikas rokasgrāmata, Pasaules medicīnas asociācija, izdevusi Latvijas Ārstu biedrība, Rīga, 2009.
4Peter Singer, Practical Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 1979; second edition, 1993; third edition, 2011.
5Lasmane, S., Milts, A., Rubenis, A., „Ētika”, Zvaigzne ABC, Rīga, 1996.
Papildus literatūra
1Milts, A., „Personības un sabiedrības ētika”, Zvaigzne ABC, Rīga, 2000.
2Ameriks, Karl „Kant and the historical turn: philosophy as critical interpretation”, Oxford University Press, 2006.
3“Ethics and Morality”, Psychology Today, https://www.psychologytoday.com/intl/basics/ethics-and-morality
4Kuzņecova A., Profesionālās ētikas pamati, RAKA, RaKa, Rīga, 2003.
5Lasmane Skaidrīte, Milts Augusts, Rubenis Andris, Ētika: jautājumi, risinājumi, atzinumi: metodiskais līdzeklis. 3. Izdevums, Zvaigzne ABC, Rīga, 1995
6Lasmane, S., Rietumeiropas Morāles filozofija. Antoloģija, LU Akadēmiskais apgāds, 2006.