Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālas problēmas aprūpē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_138LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristaps Circenis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)9Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas18
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Medicīnas ētika, aprūpes diagnozes un aprūpes process, māszinību teorijas, mikrobioloģija, epidemioloģija, infekciju slimības, medicīnas un aprūpes zinātnes vēsture, aprūpes darba organizācija un vadība.
Mērķis:
Veicināt un attīstīt izpratni par aprūpes profesionāļu lomu uz pierādījumiem balstītā veselības aprūpes sistēmā, praksē, aprūpes organizācijā un izglītībā, veicināt zināšanu un prasmju apguvi uz pierādījumiem balstītas politikas un prakses īstenošanā, attīstīt spēju kritiski analizēt un pielietot praksē jaunākos pētījumus mūsdienu aktuālajās problēmās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Aktuālās problēmas aprūpē – vēsturisks un mūsdienu skatījums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
2Tehnoloģiska pieeja pacientu aprūpē. Ētiski jautājumi aprūpē 21. gs. tradicionālā un komplementārā medicīnā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
3Infekciju kontroles filozofija (infekciju kontroles komandas darbība, standarta infekciju kontroles noteikumi, infekciju slimību epidemioloģija un aizsardzības stratēģijas). Infekciju kontroles prakse. Ar veselības aprūpi saistītās infekcijas un to novēršana praksē: brūču infekcijas, infekcijas, kas saistītas ar vaskulāru terapiju, infekcijas, kas saistītas ar urīnpūšļa katetru lietošanu, respiratorās infekcijas, gastronitestinālas infekcijas.Lekcijas2.00auditorija
4Infekcioza pacienta menedžments ārstniecības iestādē. Starptautiskās roku higiēnas dienas plāna izstrāde. Higiēnas plāna analīze.Nodarbības2.00auditorija
5Pacientu drošības aktualitāte un būtība. Cilvēka faktora jeb ergonomikas loma. Proaktīva pieeja risku vadībā. Ārstniecības procesu analīze un risku identificēšana. Stratēģijas risku reducēšanai. Organizācijas un sabiedrības kultūras loma. Ziņošana un mācīšanās. Starptautiskie pacientu drošības mērķi: pacientu drošības identifikācija, ķirurģiskā drošība, anestēzijas drošība, droša zāļu administrēšana u.c. Negadījumu analīze, metodes. Pamatcēloņu analīzes metodes pielietojuma nozīmīgums.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6PVO Aktīvu vecumdienu politika un stratēģijas hronisku saslimšanu seku mazināšanai sabiedrības veselības kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
721. gadsimta pacientu un sabiedrības izglītošanas izaicinājumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Attīstība māsu praksē. Māsu lomu attīstība un pārmaiņas. Māsu praksi un izglītību regulējošie mehānismi.Lekcijas1.00auditorija
9Jaunāko zinātnisko pētījumu un publikāciju izmantošana māszinību un aprūpes zinātnes jomā.Nodarbības3.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi meklē, lasa un analizē zinātniskus rakstus par aktuālajām problēmām aprūpē. Kursa laikā studējošie gatavo prezentācijas un kopsavilkumu par viņu izvēlētu aktuālu problēmu māszinībās, prezentē nodarbībās.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi sagatavoti darbi un to prezentēšana studiju kursa gaitā (20%) un noslēguma pārbaudījums (kopsavilkums – prezentācija) (80%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Pētnieciskais darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie zina un izprot māsu un veselības aprūpes praksi un izglītību veidojošos komponentus, ietekmējošos apstākļus, regulējošos mehānismus un attīstības perspektīvu. Studējošais spēj raksturot un salīdzināt infekciju kontroles politikas un veidošanas principus dažādos līmeņos, izprot pacientu/sabiedrības locekļu atšķirības informācijas uztverē, izprot un spēj raksturot PVO aktīvu vecumdienu politiku, spēj raksturot dažādu faktoru mijiedarbību novecošanas procesā. Zina pacientu drošības sistēmas elementus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie prot identificēt un analizēt galvenās problēmas māsu un veselības aprūpes prakses attīstībā, piedāvāt risinājumus. Studējošais prot pielietot infekciju kontroles vadlīnijas un nozokomiālo infekciju attīstību un ierobežojošos pasākumus ārstniecības iestādēs. Spēj analītiski izvērtēt un veidot pacientu/sabiedrības izglītošanas procesu. Prot pielietot PVO aktīvu vecumdienu politikas pamatprincipus personas situācijas raksturošanai. Orientējas pacientu drošības normatīvajos aktos un sistēmās.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie attīstīs kompetenci – iespēju veiksmīgi darboties māsu un veselības aprūpes prakses attīstības kontekstā, integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmi. Spēs izstrādāt nozokomiālo infekciju profilakses pasākumu plānu ārstniecības iestādei. Spēs apkopot literatūru, jaunākos pierādījumos balstītos avotus, analizēt un integrēt zināšanas par aktuālām problēmām aprūpē Latvijā un pasaulē.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, www.humanrights.lv
2Ārstniecības likums. “ Latvijas Vēstnesis”, 1997, Nr.167/168; “Ziņotājs”, 1997, Nr.15.
3Bennett, Gail: Infection Control Compliance Guide /Gail Bennett. Marblehead, MA: HCPro, c2006. xiv, 182 lpp.
4Bennett, Gail: Infection Control Manual for Hospitals /Gail Bennett, Gloria Morrell. Marblehead, MA: HCPro, c2006. xviii, 356 lpp.
5Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija. Nacionālais apgāds, 2003.
6Clambers M. Nursing Informatics and Practice Development, Nursing Times Research. 2002 7:101, http://jm.sagepub.com/content/7/2/101
7Disinfection and Decontamination: Principles, Applications and Related Issues /edited by Gurusamy Manivannan. Boca Raton [etc.]: CRC Press/Taylor & Francis Group, 2008. xiii, 496 lpp., [16] lpp. il.: il., tab., shēm.
Papildu literatūra
1Chaska L. N.(2001) The Nursing Profession: Tomorrow and Beyond, Sage Publ.Inc
2Kūle M., Kūlis R. Filosofija. 14.29. nod. Apgāds “Burtnieks”, 1996
3McCann/Flynn J., Heffron P.B. Nursing from Concept to Practice, Robert J.Brady Co. 1984
4Minnaar A. Infection Control Made Easy: A Hospital Guide for Health Professionals. Professional Nurse Series. Juta and Company Ltd, 2008. Pp. 96.
5Mūsdienu feministiskās teorijas. Antoloģija. Jumava, 2001
6Stasjule K. Sabiedrības viedoklis par māsas profesijas prestižu Latvijā (2011) bakalaura darbs, RSU
7Fagin L., Garelick A. The Doctor-Nurse Relationship (2004) Advances in Psychiatric Treatment, p.277-286
8Kā dzīvosim Latvijā 2015. gadā? Ziņojums par Tūkstošgades attīstības mērķiem Latvijā, autoru kolektīvs, galv. red. M. Sīmane, Rīga, 2005
9Knafl K., Rodgers B.(2000) Concept Development in Nursing, 2nd ed. Saunders
10Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā;
11LR Satversme;
12Mazjānis I., Tirāns E. Infekcijas slimības rokasgrāmata. Autorkolektīvs, 2006.
13Māsu reģistra un sertifikācijas nolikumi;
14McCormack B., Manley K., Garbett R.(2008) Practice Development in Nursing, John Willey &Sons
15McCormack B., Manley K., Garbett R., editors(2004) Practice Development in Nursing, Oxford: Blackwell Publishing Ltd
16Natural Ventilation for Infection Control in Healthcare Settings /edited by: James Atkinson [et al.]. Geneva: World Health Organization, 2009. xxv, 106 lpp.: il.
17Parker M.E.(2001) Nursing Theories and Nursing Practice, F.A. Davis Company, Philadelphia
18Pētījums par medicīnas māsu profesionālo darbību – medicīnas māsu aprūpes nodrošināšanas aktuālo problēmu apzināšana un izpēte. (2000) LU Filozofijas un Socioloģijas institūts, Rīga
19Priede – Kalniņa Z. Māsu prakse, pamatota teorijā. Heritage Printing/Graphics, Milwauke, WI USA, 1998
20PVO projekta „Māsu un vecmāšu politika Latvijā”, materiāli, 2003
21Sheer B., Kam Yuet Wong F. The Development of Advanced Nursing Practice Globally, Journal of Nursing Scholarship, 2008; 40:3, 204-211
22Understanding Patient Safety /edited by Lynne Currie. London: Quay Books, 2007. 172 lpp: il.
23WHO policy on TB Infection Control in Healthcare Facilities, Congregate Settings and Households [elektroniskais resurss]: [annexes] /World Health Organization. [Geneva]: World Health Organization, c2009.
Citi informācijas avoti
1Reņģe V. Organizāciju psiholoģija, Kamene, 1999
2Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments, rakstu krājums, J.Rozes apg., 2006
3www.vm.gov.lv
4www.nva.lv
5www.currentnursing.com
6www.sandiego.edu
7www.ncbi.nlm.nih.gov
8www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/en/whocdscsreph200212.pdf
9http://who.int/patientsafety/about/en/index.html
10www.oecd.org
11www.icna.co.uk
12WHO Active Ageing Framework, 2002:
13WHO World Report on Ageing and Health, 2015