Pārlekt uz galveno saturu

Bakalaura darbs

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.02.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_245LKI līmenis:Visiem līmeņiem
Kredītpunkti:10.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Eva Cela
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdakatrsu[pnkts]lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas3
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas3
Kopā kontaktstundas3
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi nokārtoti pārbaudījumi visos studiju programmā paredzētajos kursos.
Mērķis:
Bakalaura darbs ir studenta patstāvīgs pētījums par veselības aprūpē aktuālu problēmu, un ir obligāta studiju programmas sastāvdaļa, kura mērķis ir dot iespēju novērtēt studenta gatavību patstāvīgi izmantot iegūtās zināšanas un iemaņas pētniecisku un profesionālu problēmu risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Bakalaura darba progresa ziņojumsNodarbības2.00cits
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Bakalaura darba izstrādes un aizstāvēšanas kārtību nosaka Rīgas Stradiņa universitātes „Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu”, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Studiju reglaments I. Minētie dokumenti elektroniskā formātā ir pieejami Rīgas Stradiņa universitātes mājas lapā (http://www.rsu.lv/par-rsu/normativie-akti-un-dokumenti).
Vērtēšanas kritēriji:
Bakalaura darba atbilstība prasībām. Bakalaura darba prezentācija un atbildes uz recenzentu un bakalaura darba aizstāvēšanas komisijas izvirzītajiem jautājumiem. Vērtēšana notiek atbilstoši RSU Studiju reglamentam, 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Bakalaura darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas teorētiskās nostādnes un pētījumu rezultātus saistībā ar pētījuma tēmu; nosauc un raksturo datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes, identificē pētījuma rezultātu praktisko pielietojumu, izprot bakalaura darba izstrādes prasības un vērtēšanas kritērijus.
Prasmes:Formulē pētījuma mērķi un izvirza pētnieciskos uzdevumus un jautājumu(-s)/hipotēzi(-es) atbilstoši tēmai, atlasa un kritiski izvērtē literatūras avotus, pamato pētījuma aktualitāti un problēmu. Spēj izplānot un realizēt pētījuma norisi, tostarp – izvēlas pētījuma mērķim atbilstošu izlasi un instrumentāriju, kā arī izstrādā procedūras protokolu un izvēlas atbilstošas datu apstrādes un analīzes metodes. Prot aprakstīt un interpretēt iegūtos pētījuma rezultātus, identificēt pētījuma ierobežojumus un stiprās puses un veikt atbilstošus secinājumus.
Kompetences:Patstāvīgi plāno un izstrādā pētniecības pamatprincipiem un ētikas normām atbilstošu pētījumu, sintezē savu saturu, balstoties uz atlasīto literatūru un iegūtajiem rezultātiem, patstāvīgi organizē darbu un pieņem lēmumus, argumentēti diskutē par iegūtajiem pētījuma rezultātiem un veiktajiem secinājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Nolikums par kvalifikācijas darba, studējošā pētnieciskā darba, bakalaura darba un maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu