Pārlekt uz galveno saturu

Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājās

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:27.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_306LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:15.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ilona Zariņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, mdak@rsu.lv, mdak@rsu.lv, +371 67061568
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Anatomija un fizioloģija, patoloģiskā fizioloģija, farmakoloģija, aprūpes process, medicīniskā ētika, starppersonu saskarsme veselības aprūpē, ievads uz pierādījumiem balstītā aprūpē.
Mērķis:
Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas par vecu cilvēku aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, pielietojot holistiskas aprūpes modeli dzīves kvalitātes uzturēšanā un sniegt zināšanas par mājas aprūpes pasākumiem, to realizāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Novecošanas teorijas. Novecošanas psihosociālie aspekti. Novecošanas radītās anatomiski-fizioloģiskās izmaiņas orgānsistēmās. Vecu cilvēku slimības atipiskās izmaiņas.Lekcijas2.00auditorija
2Vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes īpatnības, galvenās problēmas aprūpē. Gerotehnoloģijas, to nozīme, ētiski aspekti. Veselības aizsardzība un geriatriskā rehabilitācija.Nodarbības2.00auditorija
3Mājas aprūpes plānošana un organizēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Mājas aprūpes pasākumu dokumentēšana. Drošības pasākumi, aprūpējot pacientu mājās. Pacientu tiesību aizsardzība mājas aprūpē.Lekcijas1.00auditorija
5Pašvaldību lomas un uzdevumi mājās aprūpēto pacientu sociālo problēmu gadījumos.Nodarbības1.00auditorija
6Aprūpes komandas darba koordinēšana un organizēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskās literatūras lasīšana, analizēšana, problēmsituācijas analīze.
Vērtēšanas kritēriji:
Sagatavota un prezentēta prezentācija par aktuālu gerontoloģijas tēmu, sagatavots un prezentēts gerontoloģijas pacienta aprūpes plāns. Individuāla aprūpes plāna sastādīšana mājas aprūpē esošam pacientam un prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēs definēt un aprakstīt vecāka gadagājuma cilvēku vispārējās psiholoģiskās un fizioloģiskās izmaiņas un īpatnības. Spēs aprakstīt vecāka gadagājuma cilvēku vajadzības (sociālās, garīgās, fizioloģiskās), definēt un formulēt aprūpes problēmas. Studiju kursa apguves rezultātā studenti raksturo mājas aprūpes pasākumus, izmantotos aprūpes modeļus; zina veselības aprūpē iesaistīto dienestu lomu un darbības, veicot pacientu aprūpi, kā arī aprūpes priekšnosacījumus efektivitātes un kvalitātes sasniegšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs izvērtēt vecāka gadagājuma cilvēku psiholoģiskās un fizioloģiskās izmaiņas un īpatnības. Izvērtēt un analizēt vecāka gadagājuma cilvēku pašaprūpes un adaptācijas problēmas. Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot identificēt pacienta vajadzības mājas aprūpes kontekstā, izprot atsevišķu speciālistu piesaisti aprūpē.
Kompetences:Studenti spēs analizēt aprūpes un uzvedības problēmas saslimstības gadījumos, kā arī izvērtēt un izmantot saskarsmes īpatnības pacientiem ar Alcheimera slimību un vecuma demenci. Spēs izskaidrot un veikt pacientu aprūpi, ievērojot holistiskas aprūpes modeli. Mācēs noteikt un loģiski analizēt aprūpes problēmas. Pielietos iegūtās zināšanas un prasmes pacientu mājas aprūpes realizācijā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Andrējevs N., Andrējeva T. Praktiskā geriatrija. Iekšīgās slimības vecāka gadagājuma pacientiem. R. 2006.
2Biksone G. Medikamentozā ārstēšana un aprūpe. SIA Kerena, 2002.
3Kaupužs, A., Fiziskās aktivitātes gados veciem cilvēkiem, Rēzekne, 2009.
4Slokenberga A., Zepa D., Vecums – liktenis, izaicinājums, dāvana, RAKUS, afonds, 2013.
5Kandere D., Kardele G. Veselības mājas aprūpes dienests bērniem un veciem cilvēkiem Dānijā. Rīga, 1997.
6Rudoviča S. u.c. Kvalitatīva aprūpe mājās : rokasgrāmata Rīga : [Rīgas Domes Labklājības departaments], 2006.
7Perry, Anne Griffin, Clinical nursing skills & techniques / [edited by] Anne Griffin Perry, Patricia A. Potter, Wendy R. Ostendorf. 8th ed. St. Louis, Mo. : Elsevier, [2013], c2014. xviii, 1196.
Papildus literatūra
1Cannon KT, Choi MM, Zuniga MA (June 2006). "Potentially inappropriate medication use in elderly patients receiving home health care: a retrospective data analysis". Am J Geriatr Pharmacother 4 (2): 134–43.
2Gidal BE (January 2006). "Drug absorption in the elderly: biopharmaceutical considerations for the antiepileptic drugs". Epilepsy Res. 68 (Suppl 1): S65–9.
3Laže, Inta. Pacienta aprūpe mājās / Inta Laže, Vita Saulīte ; Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, Latvijas Ārstu biedrība. Rīga : Nacionālais apgāds, 2010 48, [1] lpp. : tab. ; 30 cm. Personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveide.
4Perry, Anne Griffin, Clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry, Patricia 5. A. Potter ; section editor Wendy Ostendorf. 7th ed. St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, c2010. xxxi, 1276, [2] lpp.
5Wilkinson, Judith M., Fundamentals of nursing / Judith M. Wilkinson, Leslie S. Treas. 2nd ed. Philadelphia : F.A. Davis Company, c2011. 2 sēj.
Citi informācijas avoti
1http://app1.unmc.edu/intmed/geriatrics/index.cfm?conref=104
2http://ltcmentalhealth.forumcircle.com/portal.php
3http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2781&langId=lv
4http://vec.gov.lv/uploads/files/4d00e15e003bc.pdf