Pārlekt uz galveno saturu

Psiholoģija un socioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:MDAK_337LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Psiholoģija; Sociālā psiholoģijaMērķauditorija:Māszinības
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Lāsma Reide
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Māszinību un dzemdību aprūpes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristaps Circenis
Kontaktinformācija:
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Vidusskolas līmeņa zināšanas sociālajās zinātnēs.
Mērķis:
Attīstīt studentiem izpratni par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu un sociālās vides ietekmi, kā arī par psiholoģijas zinātni, tās saikni ar citām zinātnēm, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru un personību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Jēdzieni “psihe” un “psiholoģija”. Psiholoģija kā zinātne. Ieskats psiholoģijas vēsturē. Psiholoģijas skolas un virzieni. Psiholoģijas saikne ar citām zinātnēm. Psiholoģijas nozares. Psihiskās aprūpes speciālisti (psihologs, psihoterapeits, psihiatrs).Lekcijas1.00auditorija
2Intelekts. Intelekta teorijas. Cilvēka izziņas darbība (kognitīvā sfēra). Uztvere, tās būtība, veidi, ilūzijas. Uzmanība, tās veidi. Atmiņa, tās pamatprocesi, likumsakarības, veidi. Domāšana, tās veidi, īpatnības. Domāšanas operācijas.Lekcijas1.00auditorija
3Personība. Personības teorijas. Galvenie jēdzieni. Personības struktūra.Lekcijas1.00auditorija
4Socioloģija kā zinātne, socioloģijas teorijas. Sociālās psiholoģijas attīstības vēsture.Lekcijas1.00auditorija
5Personības socializācija, to ietekmējošie faktori (sociālā izziņa, sociālā uztvere).Lekcijas1.00auditorija
6Sociālās grupas un grupu procesi.Lekcijas1.00auditorija
7"Es" izpratne (V. Džeimsa koncepcija, mūsdienu sociālās psiholoģijas uzskati). Es koncepcija, identitāte, pašvērtējums, pretenziju līmenis.Nodarbības1.00auditorija
8Motivācija. Vajadzības.Nodarbības1.00auditorija
9Emocijas un jūtas. Afektīvo procesu bioloģiskais pamats. Emocionālie stāvokļi. Jūtas, to veidi.Nodarbības1.00auditorija
10Altruistiska un antisociāla rīcība.Nodarbības1.00auditorija
11Statuss, tā nozīme. Sociālās lomas, to veidi, lomu konflikti.Nodarbības1.00auditorija
12Attieksme un sociālā ietekme.Nodarbības1.00auditorija
13Seminārnodarbība – zinātniskā pētījuma analīze.Nodarbības2.00auditorija
14Seminārnodarbība – indivīda dzīves gājuma analīze.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studenti patstāvīgā darba ietvaros veic viena indivīda dzīves gājuma analīzi, izvērtējot socializācijas procesu un veicot tā analīzi, kā arī to prezentē nodarbībā. Tiek sagatavota viena zinātniskā pētījuma analīze par sociālās psiholoģijas aktuālām tēmām saistībā ar veselības aprūpi un tā tiek prezentēta.
Vērtēšanas kritēriji:
Socializācijas procesu analīzes vērtējums un viena zinātniskā pētījuma analīzes vērtējums, kā arī patstāvīgais darbs nodarbībās, darbs grupās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūst zināšanas par socioloģijas teorijām, sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem, cilvēka socializācijas procesu, kā arī par psiholoģijas zinātni, pētīšanas metodēm, vēsturi, cilvēka kognitīvo un emocionālo sfēru, personību.
Prasmes:Iegūst prasmes orientēties socioloģijas teorijās, sociālās psiholoģijas pamatjēdzienos un cilvēka socializācijas procesa dinamikā, kā arī vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzienos, cilvēka kognitīvās un emocionālās sfēras, personības pamatjēdzienos.
Kompetences:Analizē indivīda socializācijas un personības attīstības procesus, izprotot vispārīgās psiholoģijas, kognitīvo, emocionālo un personības procesu pamatjēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Auziņa R., Personības psiholoģija, Banku augstskola, 2008.
2Borns L., Russo N.F. Psiholoģija, Raka, 2001.
3Pļaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem, Raka, 2002.
4Reņģe V., Sociālā psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2011.
5Reņģe V., Sociālā psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2002.
6Reņģe V., Personības psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2000.