Pārlekt uz galveno saturu

Neiroloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:12.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:NUNK_015LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; NeiroloģijaMērķauditorija:Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zanda Priede
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Andrejs Millers
Kontaktinformācija:Rīga, Pilsoņu iela 13, VSIA P.Stradiņa KUS, 37. korpuss; Hipokrāta iela 2, 7. nodaļa, 901. telpa, neuroatrsu[pnkts]lv, +371 67069653; +371 67536540
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Teorētiskās priekšzināšanas nervu sistēmas anatomijā un fizioloģijā.
Mērķis:
Veicināt zināšanu apguvi par galveno nervu sistēmas slimību patoģenēzi, klīniskajām izpausmēm, ārstēšanas pamatprincipiem un rehabilitācijas mērķiem to aprūpē.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Neiroloģijas disciplīnas uzdevumi. Nervu sistēmas uzbūve un klīniskā anatomija. Neiroloģiskās aprūpes uzdevumi un etapi. Papildus izmeklējumi neiroloģijā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Smadzeņu asinsrites traucējumi: veidi, riska faktori un profilakse, klīniskās izpausmes. Insulta vienības darbības principi un uzdevumi. Rehabilitācijas uzdevumi dažādos insulta aprūpes etapos.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3Neiroinfekciju cēloņi, veidi un klīniskās pazīmes. Neiroinfekciju seku parādības, aprūpes uzdevumi un profilakse. Nervu sistēmas demielinizējošās slimības – multiplā skleroze, tās norise, izpausmes, rehabilitācijas aspekti.Lekcijas1.00klīniskā bāze
4Paroksizmālie stāvokļi: epileptiskas un neepileptiskas lēkmes. Aprūpes un ārstēšanas principi, neatliekamā palīdzība lēkmes laikā.Lekcijas1.00klīniskā bāze
5Nervu sistēmas uzbūve un funkcionālā anatomija. Motorās vienības uzbūve, kustību regulējošie centri. Neirālā kustību akta regulācija un kustību traucējumu sindromi. Parēzes un paralīzes, to pazīmes. Aprūpes un rehabilitācijas uzdevumi pacientiem ar aktīvo kustību un pārvietošanās traucējumiem. Sensoro sistēmu funkcionālā anatomija. Sensorās jeb maņu sistēmas un to traucējumi. Perifērie sensorie traucējumi un sāpes. Sensoro traucējumu aprūpes un rehabilitācijas uzdevumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
6Kraniālo nervu un smadzeņu stumbra anatomija. Kraniālo nervu darbības traucējumi. Kraniālo muskuļu parēžu izvērtējums, to aprūpes uzdevumi. Smadzeņu stumbra bojājumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Ekstrapiramidālās sistēmas anatomija. Ekstrapiramidālie kustību traucējumu sindromi: parkinsonisms un hiperkinēzes. Parkinsonisma un hiperkinēžu pacientu aprūpes un rehabilitācijas uzdevumi. Smadzenīšu un vestibulārās sistēmas anatomija. Līdzsvara un koordinācijas traucējumi: ataksijas un reibonis. Koordinācijas un līdzsvara traucējumu pacientu aprūpes un rehabilitācijas uzdevumi.Nodarbības1.00klīniskā bāze
8Galvas smadzeņu pusložu anatomija. Smadzeņu pusložu bojājuma simptomi. Demences un citi augstāko funkciju traucējumi. Pacientu ar augstākās nervu darbības traucējumiem rehabilitācijas uzdevumi. Galvassāpes, to veidi. Galvassāpju brīdinošie simptomi. Primāro galvassāpju riska faktori un profilakse.Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Perifērās nervu sistēmas slimības, to veidi un izpausmes. Perifērās nervu sistēmas slimību pacientu aprūpes uzdevumi, šo slimību profilakse. Muguras sāpes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Muguras smadzeņu uzbūve. Muguras smadzeņu šķērsbojājuma sindromi. Pacientu aprūpes īpatnības muguras un rehabilitācijas uzdevumi smadzeņu bojājuma gadījumos. Galvas un muguras smadzeņu trauma. Bezsamaņas un komas pakāpes izvērtējums.Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
• Novērtē patstāvīgi neiroloģiskā pacienta stāvokli • Padziļināti izpēta un sagatavo prezentāciju par nervu sistēmas slimību, ietverot ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas • Patstāvīgi strādā ar literatūru neiroloģijā
Vērtēšanas kritēriji:
Pārbaudes metode: kombinēts rakstisks un mutvārdu eksāmens.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • izklāstīt galveno nervu sistēmas bojājumu mehānismus un patoģenēzi; • atpazīt galveno nervu sistēmas sindromu un slimību klīniskās izpausmes, rehabilitācijas iespējas un to nozīmi klīniskā praksē.
Prasmes:Pēc sekmīgi apgūtas studiju kursa programmas studējošais spēs: • ievākt anamnēzi; • novērtēt pacienta neiroloģisko stāvokli; • identificēt rehabilitācijas uzdevumus pacientiem ar nervu sistēmas bojājuma sindromiem un slimībām.
Kompetences:• Atpazīt biežāk sastopamo neiroloģisko slimību simptomus, loģiski noformulēt un pamatot neiroloģisko diagnozi. • Izstrādāt optimālu ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu konkrētam klīniskam gadījumam.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Douglas J.Gould, PhD. Pocket Neuroanatomy; 2014.
2I.Logina, E. Smeltere. Neiroloģija shēmās// Avots: 2009; 61 lpp
3Lange Medical book "Current Medical Diagnosis&Treatment", 2016
4Fundamentals of Neurology. An Illustrated Guide. Second Edition, 2017
Papildu literatūra
13rd Edition Harrison's Neurology in Clinical Medicine, 2013
2Neurorehabilitation Technology, 2012
Citi informācijas avoti
1http://emedicine.medscape.com
2UpToDate