Pārlekt uz galveno saturu

Ievads specialitātē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:ORK_007LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:1.00ECTS:1.50
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Spila
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortodontijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gundega Jākobsone
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, ortodonkat@rsu.lv, ortodonkat@rsu.lv, +371 67815279
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)1Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas2
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
pamatiemaņas darbā ar datoru, valsts valodas un angļu valodas zināšanas
Mērķis:
uzlabot studiju procesa kvalitāti informācijas meklēšanas, izguves un apstrādes jomā, dodot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, padziļinātas iemaņas medicīnas informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs un pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Informācijpratības jēdziens. Informācijas meklēšana un nosacījumi. Tēmas definēšana, atslēgvārdu noteikšana. Meklēšanas stratēģijas veidošana: vienkāršā un paplašinātā meklēšana, frāžu meklēšana, nošķelšana, būla operatori. Informācijas izvērtēšana un saglabāšana. Grāmatu, publikāciju un studiju noslēguma darbu meklēšana elektroniskajā katalogā.Nodarbības1.00auditorija
2E-grāmatu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-grāmatu datubāzēs.Nodarbības1.00auditorija
3Pilntekstu žurnālu datubāzes. Informācijas meklēšana, izvērtēšana un saglabāšana e-žurnālu datubāzēs. Publikāciju pilno tekstu iegūšana. Starpbibliotēku abonements. Žurnālu ietekmes faktors.Nodarbības1.00auditorija
4Elektronisko žurnālu kolekcijas. Zinātnisko žurnālu veidi. Abonēto e-resursu meklētājs (A-Z). Elektroniskās informācijas meklēšanas līdzekļi internetā. Elektronisko resursu kvalitātes izvērtēšana. Medicīnas informācija internetā profesionāļiem un pacientiem.Nodarbības1.00auditorija
5Sociālie mediji (blogi, viki resursi, RSS tehnoloģijas, sociālie tīkli, medicīnas video). Citēšana, atsauču veidi un to veidošana.Nodarbības1.00auditorija
6Datubāze PubMed: PubMed rīki, meklēšanas stratēģijas veidošana, darbības ar rezultātiem, rezultātu saglabāšana (MyNCBI), pilntekstu izguvi.Nodarbības1.00auditorija
7Datubāze PubMed: MeSH datubāze, darbs ar vārdnīcu, meklējumu kombinēšana, žurnālu datubāze, Konkrētu rakstu meklēšana, PubMed Centrāle.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga, sistemātiska norādīto literatūras un informācijas avotu apguve. Individuālais vai grupu darbs informācijas meklēšanas uzdevumu veikšanā un rezultātu prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdarbība nodarbībās. Patstāvīgo darbu un uzdevumu izpilde, kas ietver informācijas meklēšanu, saglabāšanu un izvērtēšanu. Nobeiguma pārbaudījums – teorētiskā ieskaite.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas studiju kursa prasību izpildes studējošie būs apguvuši zināšanas, kas ļaus atpazīt un novērtēt kvalitatīvus, ticamus, izvērtētus un zinātniskus zobārstniecības un medicīnas informācijas resursus. Studenti demonstrēs informācijas meklēšanas rīkus un līdzekļus, izveidos atbilstošu informācijas meklēšanas stratēģiju un piemēros kritisko vērtēšanu atrastajai informācijai. Iegūtās zināšanas ļaus pielietot otrā tīmekļa rīkus un iespējas zobārstniecības jaunākās informācijas saņemšanai un organizēšanai.
Prasmes: Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs patstāvīgi strādāt ar elektroniskajiem resursiem medicīnas un zobārstniecības nozarē, pielietot paplašinātās meklēšanas prasmes elektroniskās informācijas meklēšanā. Veiks padziļināto informācijas meklēšanu tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed, veidos precīzas meklēšanas stratēģijas un saglabās rezultātus.
Kompetences:Studenti, pielietojot apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, spēs veikt kvalitatīvu, izvērtētu informācijas meklējumu. Patstāvīgi analizēs informācijas meklēšanas iespējas un situācijas, kā arī veidos atbilstošu meklēšanas stratēģiju. Kritiski analizēs atrastās informācijas ticamību un noderīgumu, tās atbilstību tēmai un konkrētajai situācijai.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Spila D., Znotiņa I. Medicīnas informācijas pamatu apgūšana elektroniskajos resursos: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2014. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/13-168_medicinas_informacijas_meklesanas_pamatu_apgusana_e_resursos.pdf
2Spila D. Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāze PubMed un informācijas meklēšanas iespējas: Mācību materiāls informācijpratībā [Elektroniskais resurss]. Rīga: RSU, 2013. Pieejams tiešsaistē: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/publikacijas/12-136_pasaules_medicinas_citejamo_zurnalu_datubaze_pubmed.pdf
3Burkhardt J. M. MacDonald M. C. Teaching Information Literacy: 50 Standards-based Exercises for College Students (2nd Edition) [e-book]. Chicago: American Library Association Edition, 2010. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10469294&p00=teaching%20information%20literacy
4Dochartaigh N. Internet Research Skills : How To Do Your Literature Search And Find Research Information Online [e-book]. London: Sage Publications; 2007. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzk2NDcyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=5&format=EB&rid=1
5Hersh W.R. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspektive [e-book]. Secaucus, NY: Springer, 2002. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10047827
6Thomas N, Franklin L, Crow S. Information Literacy And Information Skills Instruction : Applying Research To Practice In The 21St Century School Library [e-book]. Santa Barbara, Calif: Libraries Unlimited; 2011. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzcyNTIyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=25&format=EB&rid=1
Papildus literatūra
1Berube L. Do you Web 2.0? Social networking and library services. Oxford, Chandos Publishing, 2008. Available from: https://books.google.lv/books?id=2LtmAgAAQBAJ&pg=PA144&dq=Web+2.0%3F+Social+networking+and+library+services&hl=en&sa=X&ei=hQtoVaPZM6eAywP7p4KgDA&redir_esc=y#v=onepage&q=Web%202.0%3F%20Social%20networking%20and%20library%20services&f=false
2Chen I, Kidd T. Wired For Learning : An Educator's Guide To Web 2.0 [e-book]. Charlotte, N.C.: IAP, Information Age Pub; 2009. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNDcwNDExX19BTg2?sid=695535f8-2f61-48e6-9a74-3f94e3e7f65c@sessionmgr111&vid=8&format=EB&rid=1
3Ennis L.A. Mitchell N. Accidental Health Science Library [e-book]. Medford, NJ: Information Today, Inc, 2010. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10492822
4Freedman T. Coming of age: an introduction to the NEW worldwide web [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://edu.blogs.com/edublogs/files/Coming_of_age.pdf
5Katcher B. Medline: a guide to effective searching in PubMed and other interfaces [monograph on the Internet]. 2nd ed. San Francisco, Ashbury Press, 2006 [cited 2015 May 25]. Available from http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DA
6Kresh D. Whole Digital Library Handbook [e-book]. Chicago, IL: ALA Edidtions, 2007. Available from: Ebrary. http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10194656
7Rosen A. e-Learning 2.0: Proven Practices and Emerging Technologies to Achieve Real Results [e-book]. Saranac Lake, NY: AMACOM Book, 2009. Available from: Ebrary http://site.ebrary.com/lib/rsub/docDetail.action?docID=10292217
8Stebbins L. Student Guide To Research In The Digital Age : How To Locate And Evaluate Information Sources [e-book]. Westport, Conn: Libraries Unlimited; 2006. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fMzAzNTMyX19BTg2?sid=b2ebf74a-46f8-4f4a-bf10-22f1c945af5b@sessionmgr198&vid=8&format=EB&rid=1
9The NCBI handbook [electronic publication]. [cited 2015 May 25]; Available from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=handbook
Citi informācijas avoti
1Apmācību ceļvedis Informācijpratība [Elektronisks resurss]. Pieejams tiešsaistē: http://www.netvibes.com/info_med#INFORMACIJA