Pārlekt uz galveno saturu

Ortodontija I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:01.03.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:ORK_011LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Gundega Jākobsone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Ortodontijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Gundega Jākobsone
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, ortodonkatatrsu[pnkts]lv, +371 67815279
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas40
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas30
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valoda, kraniofaciālā augšana un attīstība, sindromi saistībā ar dentofaciālo attīstību, histoloģija, izpratne par kaulu metabolismu, kompetence dentālajā radioloģijā un infekcijas kontrolē.
Mērķis:
Nodrošināt zināšanas par zobu, sejas un žokļu augšanu un attīstību visas dzīves garumā. Radīt izpratni par orthodontisko anomāliju etiopatoģenēzi. Iemācīt studentiem diagnosticēt zobu un žokļu attīstības un augšanas morfofunkcionālos traucējumus un anomālijas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads ortodontijāLekcijas1.00auditorija
2Dentoskeletālā augšana un attīstībaLekcijas1.00auditorija
3Kraniofaciālā kompleksa embrionālā attīstība un iedzimtās anomālijas kraniofaciālajā rajonāLekcijas1.00auditorija
4Audu reakcijas ortodontisko spēku ietekmēLekcijas1.00auditorija
5Attēldiagnostikas metodes ortodontijā. Laterālā cefalometrijaLekcijas2.00auditorija
6Okluzālie indeksiLekcijas1.00auditorija
7Interseptīvā ortodontijaLekcijas1.00auditorija
8Ortodontiskās ārstēšanas interdisciplinārie aspektiLekcijas1.00auditorija
9Angle II klaseLekcijas1.00auditorija
10Skeletālās un dentoalveolārās sakodienas problēmas. II. daļaLekcijas1.00auditorija
11Augšžokļa paplašināšanaLekcijas1.00auditorija
12Impaktēti un retinēti zobiLekcijas1.00auditorija
13Kraniofaciālā kompleksa augšanas pamatprincipi. Sejas kaulu augšanas zonasNodarbības1.00auditorija
14Augšžokļa un apakšžokļa normāla un abnormāla augšana. Augšanas modifikācijas iespējasNodarbības1.00auditorija
15Iedzimti sindromi sejas-žokļu apvidū. Sejas šķeltnesNodarbības1.00auditorija
16Sakodiena attīstība.Piena un pastāvīgie sakodieni. Vietas noturētājiNodarbības1.00auditorija
17Kraniofaciālās izmaiņas, kas ir saistītas ar vecumuNodarbības1.00auditorija
18Zobu pārvietošanās ortodontisko spēku ietekmē. Ieskats ortodontisko aparatūru blakusefektosNodarbības1.00auditorija
19Intra- un ekstra-orālās klīniskās fotogrāfijasNodarbības1.00auditorija
20Cefalometriskā analīze. Ieskaite. Kumulatīvs vērtējums par darbu seminārosNodarbības1.00auditorija
21Veiduļu biometriskais novērtējumsNodarbības1.00auditorija
22Vispārējo stāvokļu ietekme uz ortodontisko problēmu attīstību un ārstēšanas iespējām. Anamnēzes iegūšanaNodarbības1.00auditorija
23Interseptīvā ortodontijaNodarbības1.00auditorija
24Nospieduma ņemšana diagnostiskajiem veiduļiem un izņemamajām aparatūrāmNodarbības1.00klīniskā bāze
25Laboratorijas tehnika. Dažādu aparatūru izgatavošana laboratorijāNodarbības3.00laboratorija
26Darbs ar bibliogrāfiskajām datu bāzēmNodarbības2.00RSU Bibliotēka
27Iepriekš izgatavoto aparatūru nodošana pacientam - studentam. Informācija par valkāšanas un aktivēšanas režīmiem. Gatavošanās OSKE. IESKAITE. Tiek akumulēti studenta vērtējumi semestra gaitāNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs periodiskās literatūras un klīnisko gadījumu prezentācijas sagatavošanai, semināru teorētiskā materiāla apgūšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Praktiskajās nodarbībās un semināros – kvalitatīva teorētiskā materiāla mutiska atbilde, kvalitatīvas atbildes uz īsiem kontroldarba jautājumiem, aktīva līdzdalība klīnisko gadījumu analīzē, kvalitatīva klīnisko gadījumu prezentācija, kvalitatīva periodiskās literatūras prezentācija, semināra tēmas mutisko atbilžu kvalitāte. IV studiju gada 1.semestra noslēgumā IESKAITE – nodarbību un semināru novērtējuma apkopojums. Tiek vērtētas zināšanas par veiduļu biometriju, zināšanas par cefalogrammu analīzi. IV studiju gada 2.semestra noslēgumā IESKAITE, SESIJAS LAIKĀ – objektīvi strukturētais eksāmens (OSCE). Tiek vērtētas zināšanas par diagnostisko metožu pielietojumu un komunikācijas prasmes.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par kraniofaciālā kompleksa normālu augšanu, attīstību un nobriešanu; sapratne par abnormālu kraniofaciālā kompleksa attīstību, normālas un abnormālas funkcijas ietekmi uz dentofaciālo attīstību; zināšanas par biežāk sastopamajiem iedzmtajiem sindromiem sejas žokļu apvidū; zināšanas par attēldiagnostikas metodēm, kuras tiek izmantotas ortodontijā; nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī par zobu žokļu anomāliju diagnostikas metodēm; zināšanas par interseptīvajiem pasākumiem ortodontijā.
Prasmes:Sekmīgi pabeidzot kursu, students: • mācēs analizēt indivīda kraniofaciālo augšanu; • spēs diagnosticēt klīniski nozīmīgu novirzi sejas-žokļu augšanā; • mācēs atrast nepieciešamo informāciju par iedzimtiem sindromiem sejas-žokļu rajonā; • mācēs novērtēt nelabvēlīgos faktorus sakodiena attīstībai; • spēs diagnosticēt zobu aizmetņu trūkumu vai patoloģijas un prognozēt to ietekmi uz sakodiena attīstību; • mācēs fotografēt seju un sakodienu klīniskiem mērķiem; • spēs plānot zobu vietas noturētājus; • mācēs pielaikot zobu gredzenus un uzcementēt vietas noturētājus; • spēs ievākt medicīnisko un dentālo anamnēzi ortodontiskā plāna sastādīšanai.
Kompetences:• Beidzot kursu studenti būs kompetenti izmantot klasifikācijas zobu-sejas-žokļu anomāliju identifikācijai; • varēs plānot, izgatavot un uzturēt zobu vietas noturētājus; • spēs izgatavot un novērtēt ortodontiskos diagnostiskos modeļus; • spēs izplānot, ievietot un pielāgot aktīvās izņemamās ierīces, lai koriģētu vienu zobu vai krusta sakodienu; • pratīs identificēt kaitīgos ieradumus attiecībā uz mutes dobumu, kas var veicināt nepareizu sakodienu, un • novērst to sekas, izglītojot pacientu un, ja nepieciešams, ārstējot.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Mitchell L. An introduction to orthodontics. 3rd edition, 2007.
2Materiāli e-studijās.
Papildu literatūra
1Proffit WR. Contemporary Orthodontics. 4th edition, 2007.
2McNamara JA, Brudon WL. Orthodontics And Dentofacial Orthopedics, 2001.
3English J, Akyalcin S, Peltomaki T, Litschel K. Orthodontic Review; 2nd Edition; Mosby’s, 2014.
Citi informācijas avoti
1Jaunākā periodiskā literatūra:
2Seminars in Orthodontics
3Journal of Craniofacial Research
4American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
5www.sciencedirect.com