Pārlekt uz galveno saturu

Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas vektori

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:17.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_126LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija); Starptautiskā politikaMērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Mārtiņš Daugulis
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)10Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgai studiju kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas Starptautisko attiecību teorijās.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par Sji Dzjiņpina valdības īstenoto pieeju Ķīnas ārpolitikas attīstībai, tās globālo un reģionālo ietekmi, veikt tās analīzi starptautisko attiecību teoriju kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ķīnas Tautas Republikas ārpolitiskās pozīcijas attīstības vēsture kopš ĶTR dibināšanas 1949. gadāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Ķīnas ārpolitiskais aparāts – valsts un Ķīnas komunistiskās partijas institūciju mijiedarbībaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Ķīnas Tautas Republikas iekšpolitiskās un no tām izrietošās ārpolitiskās koncepcijas Sji Dzjiņpina laikāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Svarīgākās ārpolitiku nosakošās amatpersonas un to konkurējošie redzējumiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5“Infrastruktūras diplomātija” – ĶTR īstenotie projekti Dienvidamerikā un ĀfrikāLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6“Resursu diplomātija” un “aizdevumu diplomātija” – ĶTR ārpolitikas Rietumu redzējumsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Ārpolitika attiecībā uz neviennozīmīga statusa reģioniem – Taivānas gadījumsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Joslas un Ceļa iniciatīva – idejas vēsture, izaicinājumi, Baltijas valstu lomaLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Reģionu formulēšana kā ārpolitikas instruments – “16+1” piemērsLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Ķīnas ārpolitikas piedāvājuma normatīvā komponente – “kopīga cilvēces nākotne” u.c. Ķīnas politiskā dirskursa elementiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Referāts, esejas.
Vērtēšanas kritēriji:
Vērtējumu veido atzīmju kombinācija no eksāmena, referāta, esejām, kā arī līdzdarbības praktiskajās nodarbībās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par Ķīnas Tautas Republikas ārpolitiskajiem uzstādījumiem Sji Dzjiņpina valdības posmā (Cilvēces kopīgās nākotnes sabiedrība, Joslas un Ceļa iniciatīva, Lielvalstu ārpolitiskā koncepcija u.c.).
Prasmes:Prasme noteikt pēc 19. Ķīnas Komunistiskās partijas kongresa starptautisko arēnu ietekmējošās Ķīnas politiskā diskursa iezīmes, tās sasaistot ar ĶTR īstenoto ārpolitiku.
Kompetences:Ar Ķīnas Tautas Republikas pētniecību saistītā analītiskā kompetence.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Kelly, David. Seven Chinas. Pieejams: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-pub-lic/publication…
2 Jennifer Rudolph, Martin Szonyi (ed.). The China Questions: Critical Insights into a Rising Power. Harvard University Press, 2018.
3Robert G.Sutter. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the Cold War. Lanham, MD: Row-man & Littlefield, 2012.
4Andžāns, M. Bērziņa-Čerenkova, U.A. Perception of the 16+1 and the Belt and Road Initiative: A Perspective from Latvia. - How the 16+1 Cooperation Promotes the Belt and Road Initiative, Beijing: Chinese Academy of Social Sciences, 2018.
5Hans Spross. 'The Chinese Dream' and Xi Jinping's power politics. CHINA’S POLITBURO STANDING COMMITTEE: WHO'S WHO? Deutsche Welle, 27.12.2017, https://www.dw.com/en/the-chinese-dream-and-xi-jinpings-pow…
6Thomas Eder. China’s New Foreign Policy Setup, The Diplomat, 01.08.2018, https://thediplomat.com/2018/08/chinas-new-foreign-policy-s…
7An Baijie, Cecily Liu. Xi's 'shared future' now a consensus, China Daily, 26.01.2018, http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/26/WS5a6a5053a3106e7d…
8O’Brien, Kevin J. Speaking to Theory and Speaking to the China Field. Issues and Studies 54(4) (December 2018).
Papildu literatūra
1Xi, Jinping. The Governance of China. Volume 1. Beijing: China Foreign Languages Press, 2014.
2Kerry Brown. China’s 19th Party Congress: Start of a New Era. Singapore: World Scientific, 2018.