Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Savienība starptautiskajā politiskajā ekonomikā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:13.07.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:PZK_127LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:5.00ECTS:7.50
Zinātnes nozare:Politikas zinātne (politoloģija)Mērķauditorija:Politikas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kārlis Bukovskis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Politikas zinātnes katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ilga Kreituse
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, esfpzatrsu[pnkts]lv, +371 67409161
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas ekonomiskajos procesos un konceptos. Zināšanas starptautiskajās politiskajās attiecībās.
Mērķis:
Šis kurss ir vērsts uz konceptuālu un praktisku mācīšanos, un diskusijām par izaicinājumiem ES un dalībvalstīm, īpaši mazajām, mūsdienu globālajā politiskajā ekonomikā. Tajā ES aplūkota gan kā starptautiskās ekonomikas dalībniece, gan kā valsts ekonomisko un politisko interešu īstenošanas struktūra. Paredzams, ka kursa gaitā studenti attīstīs izpratni un zināšanas, kā arī spēs izsekot dažādu starptautiskās (globālās un reģionālās) ekonomiskās integrācijas procesu izcelsmei; varēs apspriest starptautisko finanšu un monetāro sistēmu pamatiezīmes, kā arī to ietekmi uz valsts ekonomikas politiku un valsts ekonomisko attīstību; un varēs diskutēt par ES un tās dalībvalstu ietekmi globālajā ekonomiskajā sistēmā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Latvijas ekonomika 21. gadsimtā: kāpumi un kritumi.Nodarbības1.00auditorija
2Ievads. Latvijas ekonomika 21. gadsimtā: kāpumi un kritumi.Nodarbības1.00auditorija
3Valsts un pasaules ekonomikas lēmumu pieņemšana. Globālā ražošanas un kapitāla regulēšana.Lekcijas1.00auditorija
4Valsts un pasaules ekonomikas lēmumu pieņemšana. Globālā ražošanas un kapitāla regulēšana.Lekcijas1.00auditorija
5Monetārā politika un fiskālā politika.Lekcijas1.00auditorija
6Valsts intereses globālajā ekonomikā. Ideoloģiju nozīme.Nodarbības1.00auditorija
7Valsts intereses globālajā ekonomikā. Ideoloģiju nozīme.Nodarbības1.00auditorija
8Teorētiskās pieejas Starptautiskajai Politiskajai Ekonomikai. Postkoloniālisms. Marksisma pieeja starptautiskajās attiecībās, Globalizācija.Lekcijas1.00auditorija
9Konvencionālās un nekonvencionālās attīstības teorijas.Lekcijas1.00auditorija
10Konvencionālās un nekonvencionālās attīstības teorijas.Lekcijas1.00auditorija
11Latvija ES lēmumu pieņemšanā par globālo ekonomiku.Nodarbības1.00auditorija
12Latvija ES lēmumu pieņemšanā par globālo ekonomiku.Nodarbības1.00auditorija
13Modernā finanšu struktūra un tās izcelsme. Pasaules finanšu tirgu un dalībnieku ietekme.Lekcijas1.00auditorija
14Modernā finanšu struktūra un tās izcelsme. Pasaules finanšu tirgu un dalībnieku ietekme.Lekcijas1.00auditorija
15Ekonomiskā un monetārā savienība. Optimālās valūtas zonas. Eirozona un Eirosistēma.Lekcijas1.00auditorija
16Mītu un stereotipu atmaskošana. Ziņojumu prezentācijas un diskusija.Nodarbības1.00auditorija
17Mītu un stereotipu atmaskošana. Referātu prezentācijas un diskusija.Nodarbības1.00auditorija
18Eiropas vienotā tirgus daudzās šķautnes. Eiropas Savienības daudzgadu finanšu ietvars.Lekcijas1.00auditorija
19Eiropas Savienība un tās pašmāju ekonomiskās problēmas: Konkurētspēja un produktivitāte.Lekcijas1.00auditorija
20Eiropas Savienība un tās globālie ekonomiskie sāncenši.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Ziņojuma (individuālā pētniecības darba) mērķis ir attīstīt analizēšanas prasmes, tāpēc tam nevar būt aprakstošs raksturs. Tas jāraksta par doto jautājumu, nevis par vispārēju tēmu. Tā nav eseja un nenozīmē, ka vienkārši jāpauž savs viedoklis. Studentam ir jāsniedz pamatoti dati un pierādījumi, kas apstiprina argumentus. Ziņojumā jāiekļauj trīs aspekti: o skaidri jānorāda tēmas problemātika; o jāizpēta problēma, novērtējot vismaz trīs argumentus un statistikas datus; o jānoslēdz ziņojums ar saviem ar saviem argumentiem, pētījuma rezultātiem un ieteikumiem. Ziņojumam jābūt 5 lappuses garam. Tas var būt latviešu vai angļu valodā. Katru PLAĢIĀTISMA gadījumu izskatīs fakultātes komisija ar iespējamu studenta atskaitīšanu no studijām. Uz visiem viedokļiem un datiem, kas nav paša studenta radīti, ir jāatsaucas saskaņā ar zinātniskajām prasībām un formatējumu.
Vērtēšanas kritēriji:
1) aktīva līdzdalība semināru un lekciju laikā, ziņojuma prezentācija – 50% 2) esejas – 15% 3) ziņojums – 20% 4) eksāmens – 15%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Studenti veidos izpratni par mūsdienu finanšu struktūrām un to izcelsmi. • Studenti varēs noteikt ES galvenās ekonomiskās iezīmes. • Studenti sapratīs, kā mazā valsts iesaistās pasaules ekonomikas sistēmā. • Studenti varēs izvērtēt Latvijas monetāro un fiskālo politiku.
Prasmes:• Studenti varēs izsekot dažādu starptautiskās (globālās un reģionālās) ekonomiskās integrācijas procesu izcelsmei. • Studenti varēs apspriest starptautisko finanšu un monetāro sistēmu pamatiezīmes un to ietekmi uz valsts ekonomikas politiku un valsts ekonomikas attīstību. • Studenti varēs apspriest Eiropas Savienības iestādes, to darbību un ietekmi, ko tās nodrošina pasaules ekonomikas sistēmas valstīm.
Kompetences:• Studentiem būs vispārēja izpratne par Eiropas Savienības ietekmi, globālajiem finanšu tirgiem un uzņēmējdarbības dalībniekiem. • Studentiem būs izpratne par Eiropas Savienības iestādēm un lēmumu pieņemšanu ES. • Studenti varēs analizēt tirgus parādības starptautiskajā politikā un iepazīstināt ar saviem secinājumiem. • Studenti varēs paust saskaņotu un labi argumentētu nostāju pasaules ekonomikas jautājumos un aizstāvēt savu viedokli debatēs.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Gilpin, R. The Political Economy of International Relations. Princeton: Princeton University Press, 1987
2Braithwaite, J., Drahos, P. Global Business Regulation. Cambridge: Cambridge University Press, 2000
3Cini, M., Pérez-Solórzano Borragán N., European Union Politics, 6th ed., Oxford University Press, 2019.