Pārlekt uz galveno saturu

Vispārējā rehabilitācija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:07.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_032LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sporta medicīna un rehabilitoloģijaMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Liepiņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)9Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas36
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Profesionālajos studiju kursos atbilstoši katra studējošā specializācijai, funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšanā un klasifikācijā.
Mērķis:
Apgūt zināšanas par rehabilitācijas multiprofesionālo komandu, par komandas locekļu kompetencēm un savstarpējo sadarbību.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Mērķu uzstādīšana rehabilitācijā.Lekcijas1.00auditorija
3Fizioterapijas pamati un fizioterapeita loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
4Ergoterapijas pamati un ergoterapeita loma multidisciplinārā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
5Audiologopēdijas pamati un audiologopēda loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
6Uzturzinātnes pamati un uztura speciālista loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
7Tehniskās ortopēdijas pamati un tehniskā ortopēda loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
8Ievadnodarbība.Nodarbības2.00auditorija
9Fizioterapijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
10Ergoterapijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
11Audiologopēdijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
12Uzturzinātnes pamati.Nodarbības1.00auditorija
13Tehniskās ortopēdijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
14Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
15Noslēguma nodarbība.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Mērķu uzstādīšana rehabilitācijā.Lekcijas1.00auditorija
3Fizioterapijas pamati un fizioterapeita loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
4Ergoterapijas pamati un ergoterapeita loma multidisciplinārā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
5Audiologopēdijas pamati un audiologopēda loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
6Uzturzinātnes pamati un uztura speciālista loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
7Tehniskās ortopēdijas pamati un tehniskā ortopēda loma multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.Lekcijas1.00auditorija
8Ievadnodarbība.Nodarbības2.00auditorija
9Fizioterapijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
10Ergoterapijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
11Audiologopēdijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
12Uzturzinātnes pamati.Nodarbības1.00auditorija
13Tehniskās ortopēdijas pamati.Nodarbības1.00auditorija
14Tehnisko palīglīdzekļu aprites sistēma Latvijā.Nodarbības1.00auditorija
15Noslēguma nodarbība.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras studijas, klīniskā gadījuma analīze, sagatavota rehabilitācijas problēmrisināšanas forma.
Vērtēšanas kritēriji:
Klīniskā gadījuma prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu Latvijā, Rehabilitācijas problēmrisināšanas veidlapu, rehabilitācijas mērķu uzstādīšanu un ārstniecības personu kompetencēm un sadarbību rehabilitācijas komandā, rehabilitācijas tehnoloģijām.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt klīniskos gadījumus, lietojot SFK pamatprincipus un atbilstošas SFK pamatkopas, izskaidros funkcionālo spēju novērtēšanas pamatprincipus rehabilitācijas komandas ietvaros, spēs sadarboties rehabilitācijas komandas ietvaros un uzstādīt rehabilitācijas ilgtermiņa un īstermiņa mērķus, spēs piedalīties individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā, spēs plānot rehabilitācijas tehnoloģijas un novērtēt rehabilitācijas rezultātus.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie prot iegūtās zināšanas un prasmes pielietot interdisciplināras rehabilitācijas komandas darbā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Steiner W et al., Use of the ICF Model as a Clinical Problem-Solving Tool in Physical Therapy and Rehabilitation Medicine
2Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK), PVO, Rīga, 2003. (whqlibdoc.who.int/publications/2001/9241545429_lav.pdf)
3ICF CORE SETS IN CLINICAL PRACTICE
4Richard J. Siegert, William M. M. Levack. Rehabilitation Goal Setting: Theory, Practice and Evidence, 2017
Citi informācijas avoti
1Ministru kabineta noteikumi Nr.555. Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība
2Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
3Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
4Invaliditātes likums. www.likumi.lv
5Pašvaldību saistošie noteikumi
6Rehabilitācijas medicīniskie pakalpojumi
7Sally Davis. Rehabilitation The Use of Theories and Models in Practice. 2006.
8Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti. www.likumi.lv
9Individuālais rehabilitācijas plāns. www.vdeak.lv