Pārlekt uz galveno saturu

Klīniskā prakse psihiatrijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:08.03.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:REK_091LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:8.00ECTS:12.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Veselības aprūpeMērķauditorija:Medicīnas pakalpojumi; Rehabilitācija
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Rugina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Rehabilitācijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anita Vētra
Kontaktinformācija:Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a, rkatrsu[pnkts]lv, +371 20271291
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas6
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Priekšzināšanas psiholoģijā, psihiatrijā, ergoterapijā.
Mērķis:
Pielietot iepriekš apgūtās teorētiskās zināšanas praktiski, pilnveidot praktiskās iemaņas, nostiprināt savu kompetenci, lai spētu patstāvīgi strādāt kā ergoterapeits psihiskās veselības aprūpes jomā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Iepazīšanās ar prakses vietu, iekšējās kārtības noteikumiem. Ambulatorās un stacionārās ārstēšanas specifika.Lekcijas1.00klīniskā bāze
2Uz klientu vērstas prakses principu ievērošana, terapeitisku attiecību veidošana. Pacientu novērtēšana, nodarbes veikšanas grūtību identificēšana, problēmu un resursu analīze.Lekcijas1.00klīniskā bāze
3ET dokumentācija. Terapijas plāna izstrāde un realizācija.Lekcijas1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Zinātniskā raksta konspekta un klīniskā gadījuma sagatavošana un prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
2 klīnisko gadījumu prezentācijas 20%, zinātniskā raksta prezentācija 10%, atbilstoši noformēta prakses dokumentācija 20%, prakses aizstāvēšana 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students spēs atrast, izvēlēties un izskaidrot ergoterapeita taktiku darbā ar dažādu psihisku nozoloģiju pacientiem.
Prasmes:Students spēs sistematizēti savākt informāciju, novērtēt pacientu, ievērot ētikas normas un konfidencialitāti. Komunicēt, veidot terapeitiskas attiecības un sadarboties ar pacientu, citiem profesionāļiem. Plānot, dokumentēt terapijas procesu un novērtēt tā efektivitāti. Pratīs organizēt un vadīt grupu nodarbības. Spēs plānot un izmantot laiku efektīvi.
Kompetences:Spēs noformulēt un analizēt personu ar psihiskās veselības traucējumiem nodarbes veikšanas grūtības, izstrādāt un realizēt terapijas plānu.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Catana Brown, Virginia C. Stoffel. Occupational Therapy in Mental Health : a Vision for Participation Philadelphia. F.A. Davis Company, 2019
2Jennifer Creek. Occupational therapy and mental Health. Churchill Livingstone, third edition, 2002. Treatment planning and implementation: 119.
3Pacienta tiesību likums. Pieejams no: http://likumi.lv/doc.php?id=203008
4Ārstniecības likums. Pieejams no: http://likumi.lv/doc.php?id=44108
5Latvijas ergoterapeitu asociācijas Ētikas kodeks.
6LR Labklājības ministrija. Rīcības plāns deinstitucionalizācijas īstenošanai 2015. - 2020. gadam. Pieejams no: http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/2015_15_07_ri…
Papildu literatūra
1Manuilovs R. Psihiatriskās aprūpes deinstitualizācijas psihosociālie un medicīniskie aspekti Latvijā. Pieejams no: http://www.dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/53konf…
2SO "Gaismas stars". Rokasgrāmata ģimenēm un šizofrēnijas slimnieku aprūpētājiem. Rīga, 2004.
Citi informācijas avoti
1Moho - konceptuāla prakses modeļa mājaslapa. Pieejams no: http://www.cade.uic.edu/moho/