Pārlekt uz galveno saturu

Uzņēmuma stratēģija un politika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_008LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Irina Rezepina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas zināšanas ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un makroekonomikā, organizāciju teorijā un vadībā.
Mērķis:
Sniegt izpratni uzņēmumu darbības stratēģijas un politikas izstrādāšanas jomā, balstoties uz stratēģisko plānošanu, šo stratēģiju izvēles kritērijiem, veidošanas noteikumiem un tālāko šo stratēģiju praktisko realizāciju.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Uzņēmuma stratēģija un politika, būtība, stratēģiskās vadīšanas process.Lekcijas2.00auditorija
2Stratēģiskās plānošanas process, galvenie posmi.Lekcijas1.00auditorija
3Uzņēmuma saimnieciskās situācijas novērtēšana, SVID. PEST analīze.Lekcijas1.00auditorija
4Uzņēmuma darbības jomas izvēle, misijas, vīzijas mērķu noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
5Izveidotā uzņēmuma darbības attīstība un plānošana.Nodarbības1.00auditorija
6Konkurentu novērtēšana un konkurences spēku modeļa izveidošana.Lekcijas1.00auditorija
7Konkurences novērtēšana izveidotam uzņēmumam.Nodarbības2.00auditorija
8Korporatīvā un biznesa līmeņa stratēģijas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
9Funkcionālā līmeņa stratēģijas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
10Biznesa stratēģijas izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības1.00auditorija
11Funkcionālā līmeņa – mārketinga un finanšu stratēģijas izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības1.00auditorija
12Biznesa plāna izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
2Stratēģiskās plānošanas process, galvenie posmi.Lekcijas1.00auditorija
3Uzņēmuma saimnieciskās situācijas novērtēšana, SVID. PEST analīze.Lekcijas1.00auditorija
4Uzņēmuma darbības jomas izvēle, misijas, vīzijas mērķu noteikšana.Nodarbības1.00auditorija
5Izveidotā uzņēmuma darbības attīstība un plānošana.Nodarbības1.00auditorija
6Konkurentu novērtēšana un konkurences spēku modeļa izveidošana.Lekcijas1.00auditorija
7Konkurences novērtēšana izveidotam uzņēmumam.Nodarbības0.50auditorija
8Korporatīvā un biznesa līmeņa stratēģijas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
9Funkcionālā līmeņa stratēģijas izstrāde.Lekcijas1.00auditorija
10Biznesa stratēģijas izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības0.50auditorija
11Funkcionālā līmeņa – mārketinga un finanšu stratēģijas izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības0.50auditorija
12Biznesa plāna izstrāde savam uzņēmumam.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga sagatavošanās līdzdalībai lekcijās un semināros, individuālais darbs – referāts.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme (dalība lekcijās un semināros, referāts) un eksāmens: Dalība un aktivitāte lekcijās un semināros – 30% Referāts – 30% Eksāmens – 40%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj definēt stratēģiskās vadīšanas un plānošanas būtību un pamatprincipus, izskaidrot uzņēmuma darbības analīzi pēc SVID metodes un konkurentu izvērtēšanas metodes, aprakstīt stratēģiju veidus.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti prot izvērtēt situāciju uzņēmumā, izstrādāt stratēģisko plānu, balstoties uz iekšējās un ārējās vides analīzi.
Kompetences:Studenti spēj izstrādāt uzņēmumam piemērotu darbības stratēģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Richardson B., Ricardson R. Business Planning - an Approach to Strategic Management. London, 2012.
2Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2009. - 232 lpp.
3David, Fred R. Strategic Management : concepts and cases : a competitive advantage approach. Harlow: Pearson, 2017.
Papildu literatūra
1Finch, B. How to write a business plan. Kogan Page Limited, 2013.
2Cooper Donald R. Business research methods. McGraw-Hill, 2014.
3Babris S., Kaļķis H. LEAN risinājumi efektīvajam. Madris, 2016.
Citi informācijas avoti
1Strategic Management Society. Available from: http://strategicmanagement.net/
2Strategic Management Science. Available from:http://www.strategicmanagementscience.com/
3NetMBA. Available from:http://www.netmba.com/strategy/