Pārlekt uz galveno saturu

Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_022LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
ES tiesību pamati.
Mērķis:
Sniedzot teorētiskas zināšanas un apgūstot praktiskas iemaņas par ES uzņēmu tiesībām, veicināt studējošo izpratni par ES komerctiesību teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, īpašu uzmanību pievēršot nodibinājumu brīvībai ES, lai studējošie spētu orientēties ES biznesa tiesību telpā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES komerctiesību attīstība.Lekcijas2.00auditorija
2Dibināšanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības ES komerctiesību kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
3Nodibinājumu brīvības aktualitātes.Nodarbības2.00auditorija
4Dalībvalstī reģistrētu uzņēmumu darbības regulējums Eiropas Savienībā.Lekcijas2.00auditorija
5ES komercsabiedrību darbības regulējums Eiropas Savienībā.Lekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Uzņēmuma reorganizācijas procedūra ES.Lekcijas2.00auditorija
7Eiropas Savienībā reģistrēto uzņēmumu tiesību attīstības tendences.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1ES komerctiesību attīstība.Lekcijas1.00auditorija
2Dibināšanas un pakalpojumu sniegšanas brīvības ES komerctiesību kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
3Nodibinājumu brīvības aktualitātes.Nodarbības2.00auditorija
4Dalībvalstī reģistrētu uzņēmumu darbības regulējums Eiropas Savienībā.Lekcijas1.00auditorija
5ES komercsabiedrību darbības regulējums Eiropas Savienībā.Lekcijas1.00auditorija
6Uzņēmuma reorganizācijas procedūra ES.Lekcijas1.00auditorija
7Eiropas Savienībā reģistrēto uzņēmumu tiesību attīstības tendences.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavošanās dalībai lekcijās un semināros: literatūras un tiesu prakses izpēte, individuālais darbs – referāts. Referāts ir individuālais projekts, kurā studējošais parāda savas prasmes analizēt un sistematizēt zināšanas par konkrētu tēmu.
Vērtēšanas kritēriji:
Zināšanu pārbaude tiks veikta semināros testu veidā un eksāmenā. Prasmes tiks pārbaudītas semināros risinot kāzusus, kas saistīti ar ES biznesa tiesību aktualitātēm. Studentu patstāvīgais darbs: 50%. Eksāmens: 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa laikā studējošie gūs zināšanas par ES uzņēmumu tiesībām, vienotā tirgus normatīvo regulējumu, aktuālo ES Tiesas praksi, kas saistīta ar ES biznesa tiesībām. Sekmīgi apgūstot kursu, studējošie identificēs ES vienotā tirgus regulējošās tiesību normas un ES tiesību praksi.
Prasmes:Studējošie iegūs izpratni par aktuālo normatīvo regulējumu un ES tiesas praksi ES uzņēmumu tiesībās, argumentēti diskutēs par aktualitātēm ES vienotā tirgus regulējumā, pieņems pamatotus lēmumus ievērojot starptautiskās tiesību normas.
Kompetences:Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, studējošie spēs patstāvīgi formulē un kritiski analizē ar ES uzņēmuma tiesībām saistītas praktiskas problēmsituācijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Barnard C. The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, 4th edn. Oxford University Press: 2013
2Schütze R. An Introduction to European Law. Cambridge University Press: 2012
3Craig P., de Búrca G. EU Law: Text, Cases & Materials, 5th edn. Oxford University Press: 2011
4Deksnis, E. B. Lisabonas līgums un Eiropas Savienības Konstitucionālie pamati. Juridiskā koledža: 2008
Papildu literatūra
1Zelmenis, J. Turības svārsts. SIA Goldberg Trust: 2015, 103-141.lpp.
2Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums. Tulkošanas un terminoloģijas centrs, Apg. Jāņa sēta, 2001
3Lieta C-205/84. Komisija/Vācija. [1986] ECR 3755
4Lieta 79/85. D. H. M. Segers v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen. [1986]
5Lieta C-55/94. Reinhard Gebhard v Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano. [1995]
6Lieta C-411/03. SEVIC Systems. [2005]
7Lieta C-167/01. Inspire Art. [2003]
8Lieta C-208/00. Überseering BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).
9Lieta C-210/06. Cartesio Oktató és Szolgáltató bt. [2008]
10Lieta C-446/03. Marks & Spencer plc v David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes). [2005]
Citi informācijas avoti
1ES Tiesas spriedumi
2Līgums par ES darbību