Pārlekt uz galveno saturu

Ekonomisko pētījumu metodoloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.10.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_026LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas priekšzināšanas.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas un praktiskās iemaņas pētniecisko darbu veikšanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātnes definīcijas. Zinātniskās domāšanas veidi.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījumu pamatprincipi. Pētījuma plānošana un etapi.Lekcijas1.00auditorija
3Pētījumu ticamība, validitāte.Lekcijas1.00auditorija
4Ētiskie principi pētniecībā. Plaģiātisms.Lekcijas1.00auditorija
5Zinātnieka ētikas kodekss, pamatprincipi un problēmas.Lekcijas1.00auditorija
6Kvantitatīvo un kvalitatīvo pētījumu metodes.Lekcijas1.00auditorija
7Metožu raksturojums un to plusi un mīnusi.Nodarbības1.00auditorija
8Pētījuma problēmas formulēšana.Nodarbības1.00auditorija
9Pētījuma priekšmets, objekts, mērķis un uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
10Hipotēzes formulēšana.Nodarbības1.00auditorija
11Datu vākšana. Datu apkopošana. Analīze.Nodarbības1.00auditorija
12Pētījumu noformējums un prezentēšana.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Zinātnes definīcijas. Zinātniskās domāšanas veidi.Lekcijas1.00auditorija
2Pētījumu pamatprincipi. Pētījuma plānošana un etapi.Lekcijas1.00auditorija
3Pētījumu ticamība, validitāte.Lekcijas1.00auditorija
7Metožu raksturojums un to plusi un mīnusi.Nodarbības1.00auditorija
8Pētījuma problēmas formulēšana.Nodarbības1.00auditorija
9Pētījuma priekšmets, objekts, mērķis un uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
3 kopsavilkumu sagatavošana atbilstoši uzdotajai tematikai un prasībām, un studiju darba pieteikuma patstāvīga sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
3 kopsavilkumi – obligāti, 20% no gala vērtējuma katrs, kopā 60% no gala vērtējuma. Tiek vērtēta kopsavilkuma satura un struktūras kvalitāte atbilstoši studiju kursā apgūtajiem principiem. Studiju darba pieteikums – obligāts, 40%. Tiek vērtēta studiju darba pieteikuma struktūra un tajā iekļauto nepieciešamo (kursā apgūto) pētījuma elementu kvalitāte un savstarpējā satura atbilstība abilstoši studējošā rokasgrāmatai un studiju kursā apgūtajiem principiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par pētīšanas būtību, pētījuma ietvarstruktūru, tās elementiem un to savstarpējās sakarības nepieciešamību. Izpratne par pētījuma metodēm un to atšķirībām. Zināšanas par informācijas avotu meklēšanas un strukturēšanas principiem.
Prasmes:Spēj izveidot pētījuma ietvaru un korekti definēt tā elementus. Spēj pamatoti izvēlēties atbilstošu pētniecisko metodi. Prot pielietot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības metodes.
Kompetences:Spēj izstrādāt loģisku un strukturētu ekonomiskā pētījuma metodoloģiju socio-ekonomisko procesu analīzei un vadības lēmumu izstrādei. Spēj identificēt esoša ekonomiskā pētījuma metodoloģijas pilnveidošanas iespējas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1RSU ESF SBEK Studenta rokasgrāmata 1.studiju gadam.
2RSU studiju materiāls: Atsauču un darbā izmantoto avotu un literatūras saraksta noformēšanas metodiskie norādījumi.
3Mārtinsone, K. un Pipere, A. (Red.). Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana. Rīgas Stradiņa Universitāte. 2019.
Papildu literatūra
1Sekaran, U. Research methods for Business. A skill building approach. Fourth Edition. John Wiley & Sons, Inc. 2003.
2Akerlof, G. and Shiller, R. Animal Spirits. How Psychology Drives the Economy. 2009.
3Kristapsone, S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. BA Turība. 2008.
Citi informācijas avoti
1Social Research methods. Available from: http://www.socialresearchmethods.net
2The Essence of Research Philosophy. Available from: https://research-methodology.net/research-philosophy/
3Zinātnieka ētikas kodekss. Pieejams no: https://www.lzp.gov.lv/index.php?option=com_content&task=vi…