Pārlekt uz galveno saturu

Ievads tiesību teorijā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_030LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Tiesību teorija un vēstureMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav.
Mērķis:
Radīt nejuridisko specialitāšu studentiem izpratni par tiesību teorētisko bāzi un pamatu, noskaidrot tiesību būtību un funkcijas, gūt ieskatu Latvijas tiesību sistēmā un dažādās tiesību nozarēs – administratīvajās tiesībās, civiltiesībās, kā arī veicināt izpratni par tiesību normu iztulkošanu un piemērošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību jēdziens un funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesību avoti un tiesību normu iztulkošana.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesību interpretācija.Nodarbības2.00auditorija
4Galvenais publiskajās tiesībās.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Galvenais privātajās tiesībās.Lekcijas1.00auditorija
6Darba tiesības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Normatīvo aktu jaunrade.Lekcijas1.00auditorija
8Tiesību aktualitātes Latvijā.Nodarbības3.00auditorija
9Tiesu sistēma un juridiskās profesijas.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Tiesību jēdziens un funkcijas.Lekcijas1.00auditorija
2Tiesību avoti un tiesību normu iztulkošana.Lekcijas1.00auditorija
3Tiesību interpretācija.Nodarbības1.00auditorija
4Galvenais publiskajās tiesībās.Lekcijas1.00auditorija
5Galvenais privātajās tiesībās.Lekcijas1.00auditorija
6Darba tiesības.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Tiesību aktualitātes Latvijā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopsavilkumi, individuālais projekts, prezentācijas.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veido visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. Līdzdalība semināros (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 35%, Kopsavilkumi – 10%, Referāts – 15%, Eksāmena atzīme – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti iegūs zināšanas un izpratni par tiesību teoriju un tiesību zinātnes būtību, galvenajām aktualitātēm publisko un privāto tiesību jomā, likumdošanas procesu, tiesu sistēmu Latvijā un juridiskajām profesijām. Studenti iegūs zināšanas par reklāmas tiesiskajiem ierobežojumiem un uzņēmējdarbību regulējošām tiesību normām. Zināšanas tiek pārbaudītas semināros testa formā un risinot dažādas problēmsituācijas (kāzusus).
Prasmes:Sekmīgi apgūstot kursu studenti iegūs prasmes patstāvīgi analizēt juridiskos procesus dažādās tiesību nozarēs, analizēt un izmantot likumus un tiesu praksi dažādu problēmu risināšanā uzņēmējdarbībā, kā arī izvērtēt dažādu ar tiesībām saistītu procesu darbības attīstības tendences un rezultātus. Studentu prasmes tiks pārbaudītas semināru laikā debašu, diskusiju un problēmu risināšanas formā.
Kompetences:Sekmīgi apgūstot kursu studenti būs kompetenti izmantot tiesību avotus dažādu konfliktsituāciju atrisināšanai uzņēmējdarbībā, sagatavot aizdevuma līgumu, izmantot teorētiskās zināšanas par tiesību teoriju argumentējot savu viedokli; aizstāvēt savu viedokli risinot konfliktsituācijas, diskutēt par tiesību problemātiku un aktuālo tiesu praksi un normatīvo regulējumu, sadarboties ar studentiem piedaloties debatē par uzņēmējdarbībā svarīgiem tiesību aspektiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Plotnieks A. Tiesību teorija & Juridiskā metode. Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2009, 312 lpp.
2Korņeva I. Likumu grāmata. Rīga: AS „Lauku avīze”, 2009, 70 lpp.
3Rācenāja Ņ. Darba līgums kā tiesību avots. Biznesa augstskola „Turība”, 2009, 88 lpp.
Papildu literatūra
1Alfejeva J., Blūzma V., Cakare l. u.c. Latvijas tiesību sistēma. Rīga, Biznesa augstskola „Turība”, 2017.
2Zvērinātu advokātu birojs “BDO Zelmenis & Liberte”. Darba likums ar komentāriem, Rīga, 2010, 64 – 74.lpp; 189 – 242.lpp.
3Mirzajevs S. Funkcionālā pieeja tiesībām tiesību būtības izpratnes procesā. Jurista Vārds. 2015.gada 20.janvāris
4Pumpišs A. Tiesību normu iztulkošanas kvintesence. Jurista Vārds, 2014.gada 1.jūlijs, Nr.25 (827).
5Torgāns K. Tiesību principu, likumu un zinātnes atziņu loma civiltiesisku strīdu risināšanā. Jurista Vārds. 2018.gada 4.decembris, Nr. 49 (105).
Citi informācijas avoti
1Žurnāls „Jurista Vārds”. Pieejams no: www.juristavards.lv
2Satversmes tiesas mājas lapa. Pieejams no: www.satv.tiesa.gov.lv
3Likums par tiesu varu. Pieejams no: www.likumi.lv
4LR Satversme. Pieejams no: www.likumi.lv
5Administratīvā procesa likums. Pieejams no: www.likumi.lv
6Krimināllikums. Pieejams no: www.likumi.lv
7Civillikums. Pieejams no: www.likumi.lv
8Darba likums. Pieejams no: www.likumi.lv
9Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Pieejams no: www.likumi.lv