Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_040LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:18.00ECTS:27.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inna Dovladbekova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas studiju programmā realizētajos studiju kursos. Studējošajiem nepieciešamas zināšanas par pētniecības metodoloģiju un metodēm, pētījuma pamatuzstādījumu izvirzīšanu un gaitas plānošanu, teorijām, kas saistītas ar izvēlēto pētījuma tematu, bibliogrāfijas veidošanu.
Mērķis:
Iegūt praktiskas iemaņas zinātniskā darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās un praktiskās zināšanas, apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētā temata izpētē, problēmu formulēšanā, pamatotu secinājumu un priekšlikumu izstrādāšanā.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Maģistra darba izstrāde notiek atbilstoši Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras izstrādātam darba plānam, kurā noteikti izpildāmie uzdevumi un to termiņš. Maģistra darba izstrāde tiek organizēta sekojoši: 1) Maģistra darba tēmas izvēle un vadītāja apstiprināšana; 2) Maģistra darba izstrādes teorētiskais un metodoloģiskais seminārs; 3) Maģistra darba pieteikuma izstrāde un aizstāvēšana; 4) Maģistra darba pirmā varianta iesniegšana; 5) Maģistra darba priekšaizstāvēšana; 6) Maģistra darba gala varianta iesniegšana; 7) Maģistra darba aizstāvēšana. Attiecīgajā semestra sākumā informācija par maģistra darba uzdevumu izpildes termiņiem ir pieejama Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā. Maģistra darba izstrādes laikā studējošie veic teorētiskās un empīriskās literatūras un informācijas avotu analīzi un apkopošanu abilstoši tematam, veic kvalitatīvo un/vai kvantitatīvo pētījumu, apkopo pētījuma rezultātus un izstrādā priekšlikumus.
Vērtēšanas kritēriji:
Maģistra darba izvērtēšanu veic Maģistra darbu novērtēšanas komisija ņemot vērā maģistra darba atbilstību maģistra darba prasībām, darba aizstāvēšanas gaitu, recenzenta recenziju un darba vadītāja vērtējumu par maģistra darbu un sadarbību ar studējošo. Maģistra darbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Maģistra darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Maģistra darba izstrādes gaitā studējošie papildina zināšanas par pētījuma izstrādi, pētījuma metodoloģiju un metodēm, kā arī jautājumiem, kas saistīti ar izvēlēto maģistra darba tematu.
Prasmes:Studējošie apgūst prasmes veikt pastāvīgu zinātnisko pētījumu, izvēlēties zinātniskās un empīriskās analīzes metodes, argumentēti diskutēt par pētījuma jautājumiem un rezultātiem. Maģistra darba pieteikuma aizstāvēšanas, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas ietvaros studējošie papildina savas prezentācijas prasmes.
Kompetences:Maģistra darba izstrādes un aizstāvēšanas gaitā studējošie iegūst kompetenci kā praktiski pielietot teorētiskās, praktiskās un metodoloģiskās zināšanas zinātniska pētījuma veikšanai, spēj veikt teorētisko un praktisko pētījumu, interpretētēt iegūtos rezultātus. Studējošie papildina savu kompetenci par pētījuma tēmas jautājumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Maģistra darba izstrādei nepieciešama literatūra un informācijas avoti atbilstoši tematam.