Pārlekt uz galveno saturu

Pārmaiņu vadība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:10.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_054LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Organizāciju vadība (menedžments).
Mērķis:
Iepazīstināt studentus ar pārmaiņu vadības būtību, galvenajām teorijām un attīstības tendencēm. Iepazīt un analizēt Eiropā un Latvijā uzkrāto pieredzi, radīt izpratni par biznesa procesiem pārmaiņu vadības skatījumā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mainības būtība un tendences: pasaulē, Eiropā un Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēks un organizācija mainībā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Problēmas un pieeja to risināšanai.Lekcijas1.00auditorija
4Sistēmiskās domāšanas pamati.Lekcijas1.00auditorija
5Termini: ieinteresētās grupas, mācīties spējīga organizācija, organizācijas labsajūta u.c.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
6Iekšējās un ārējās vides ietekme. To izzināšana, proaktivitāte, seku novēršana, prevencija.Lekcijas1.00auditorija
7Mainības vadība – konceptuālie ieteikumi un modeļi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Vadītāja/ līdera loma mainībā.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mainības būtība un tendences: pasaulē, Eiropā un Latvijā.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Cilvēks un organizācija mainībā.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Problēmas un pieeja to risināšanai.Lekcijas0.50auditorija
4Sistēmiskās domāšanas pamati.Lekcijas0.50auditorija
5Termini: ieinteresētās grupas, mācīties spējīga organizācija, organizācijas labsajūta u.c.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Iekšējās un ārējās vides ietekme. To izzināšana, proaktivitāte, seku novēršana, prevencija.Lekcijas0.50auditorija
7Mainības vadība – konceptuālie ieteikumi un modeļi.Lekcijas0.50auditorija
Nodarbības2.00auditorija
8Vadītāja/ līdera loma mainībā.Lekcijas0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Līdzdalība lekcijās un semināros, patstāvīgs individuālais un grupu darbs ārpus lekcijām, saskaņā ar mācībspēka uzdevumiem: lasīšana, prezentāciju gatavošana, gatavošanās eksāmenam: referāta izstrāde vai gatavošanās multiizvēļu testam. Katrs students patstāvīgi izvēlas sev ērtāko eksāmena formu (referāts vai multiizvēļu tests). Detalizēta informācija par katru no veicamajiem darbiem tiks sniegta 1. lekcijā un izdales materiālos, kas pieejami e-studijās.
Vērtēšanas kritēriji:
Akumulētā atzīme un eksāmens. Vērtējuma sastāvdaļas un proporcijas: apmeklējums 5%, aktivitāte semināros, grupu darbā un lasīšana – 30%, prezentācijas – 35%, eksāmens (tiesšaistē, multiizvēļu vai referāts) – 30%. Detalizēta informācija par katru no veicamajiem darbiem tiks sniegta 1. lekcijā un izdales materiālos, kas pieejami e-studijās.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studenti būs apguvuši terminoloģiju un izlasījuši nepieciešamo literatūras apjomu (gan grāmatas, gan aktuālos rakstus), izpratīs notiekošos procesus, kā arī mainības vadības būtību un aktualitātes, varēs iegūtās zināšanas izmantot radoši un atbilstoši situācijai.
Prasmes:Studenti pratīs iegūtās zināšanas piemērot organizācijas un situācijas vajadzībai, būs gatavi veikt PEST un DIVS analīzi.
Kompetences:Izprot, plāno un vada pārmaiņas organizācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Miller, D., & Proctor, A. (2016). Enterprise Change Management : How to Prepare Your Organization for Continuous Change. London, United Kingdom: Kogan Page.
2Stanford, J. (2016). Breaking the Cycle of Failed Change Management. Alexandria, VA: Association For Talent Development.
3Kalve I., Apseglot pārmaiņu vējus. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. - 103.lpp.
4Ešenvalde, Inese. Pārmaiņu vadība. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2007. - 264 lpp.
Papildu literatūra
1Carnall Colin A. Managing Change in Organizations.- 4th ed. or later, Pearson Education Limited, 2003.g. - 221 P.
2Parry, W. (2015). Big Change, Best Path : Successfully Managing Organizational Change with Wisdom, Analytics and Insight. London: Kogan Page.
3Vine, N. (2016). How Can We Make This Happen? : Successful Change Through Incentives and Trust. Seaford: Trenchant Books.
4Rideštrole J., Nūrdstrems Č.A. Aizraujošais bizness, Rīga:SIA “Baltijas vadības konferences”, 2002.
5Mintzberg H., Ahlstrad B., Lampel J., Strategy Safari, a Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management, London: Prentice Hall, 1998.
Citi informācijas avoti
1Hitchins D. Putting Systems to Work. Available from: http://www.ap233.org/ap233-public-information/reference/BOO…
2Ossimitz G. The Development Of Systems Thinking Skills Using System Dynamics Modeling Tools. Available from: http://www.uni-klu.ac.at/users/gossimit/sdyn/gdm_eng.htm
3Harvard Business Review. Available from: www.hbr.org
4Dienas Bizness. Pieejams no: www.db.lv