Pārlekt uz galveno saturu

Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:19.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_057LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Ieva Kalve
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Uzņēmumu vadība.
Mērķis:
Sniegt teorētiskās zināšanas un pārskatu par projektu vadīšanas specifiku starptautiskajā biznesā. Iepazīstināt ar biznesa projektu izveidošanu un vadīšanu, balstoties uz Eiropas kompāniju pieredzi.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Projektu un projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Projektu vadīšanas attīstības vēsture, starptautiskie standarti un sertifikācijas sistēmas, projektu vadīšana mūsdienu apstākļos.Lekcijas1.00auditorija
3Projektu fāzes un dzīves cikls – būtība un praktiska realizācija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Projekta vadītājs un projekta vadības process, projekta komanda, iesaistītās/ ieinteresētās grupas, to loma un ietekme.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta starts un šajā posmā veicamās darbības, to ietekme uz projekta sekmīgu realizāciju.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Projekta plānošana, tās saturs un metodes, galvenās veicamās darbības, projekta realizācijas kontrole un noslēgums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Projektu un projektu vadīšanas pamatjēdzieni un to skaidrojums.Lekcijas1.00auditorija
3Projektu fāzes un dzīves cikls – būtība un praktiska realizācija.Nodarbības1.00auditorija
4Projekta vadītājs un projekta vadības process, projekta komanda, iesaistītās/ ieinteresētās grupas, to loma un ietekme.Lekcijas1.00auditorija
5Projekta starts un šajā posmā veicamās darbības, to ietekme uz projekta sekmīgu realizāciju.Lekcijas1.00auditorija
6Projekta plānošana, tās saturs un metodes, galvenās veicamās darbības, projekta realizācijas kontrole un noslēgums.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Grupu darbs semināru nodarbībās, prezentāciju sagatavošana un prezentēšana atbilstoši izvēlētajiem projektiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās (20%); mājas darbi (30%); eksāmens (50%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti pārzina organizāciju darbības ilgtspējīgas attīstības plānošanas pamatprincipus, tai skaitā identificē korporatīvo sociālo atbildību, sociālo dialogu un inovāciju vadīšanu, sasaistot to ar konkrētu projektu vadīšanu; iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par projektiem un to vadīšanu mūsdienu starptautiskajā vidē.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studenti izprot biznesa projektu būtību starptautiskajā uzņēmējdarbībā, kā arī prot vadīt konkrētus biznesa projektus praktiskajā uzņēmējdarbībā; argumentēti diskutē par jaunākajām projektu organizācijas un vadības formām, kā arī vadības informācijas sistēmām, piedāvā progresīvus risinājumus projektu vadīšanas procesa nodrošināšanā; atbilstoši apstākļiem un veicamajam uzdevumam, efektīvi plāno un organizē savu darbu, radoši strādā kā individuāli, tā arī komandā un nepieciešamības gadījumā uzņemas grupas vadītāja un darbības koordinatora funkcijas, deleģējot un koordinējot pienākumu izpildi; pielieto teorētiskās zināšanas un izmanto iegūtās iemaņas, tai skaitā ekonomiski matemātiskās metodes, praktiskajā darbībā, lai analizētu un mainīgos vai neskaidros apstākļos identificētu un risinātu praktiskās vadības problēmas, kā arī pieņem situācijai atbilstošus, kompetentus vadības lēmumus; sekmīgi komunicē un sadarbojas ar personālu, partneriem, īpašniekiem un citām ieinteresētajām personām, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un sniedzot prezentācijas; prot risināt konfliktsituācijas.
Kompetences:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti spēj patstāvīgi vadīt biznesa projektus starptautiskā kontekstā; balstoties uz iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, veic augsti kvalificētas profesionālas projektu vadīšanas funkcijas, analizē zinātnisko literatūru projektu vadības jomā, kā arī formulē problēmu, īsteno kvalitatīvu/ kvantitatīvu pētījumu, izmantojot informācijas tehnoloģijas, un piedāvā argumentētus un zinātniski pamatotus problēmas risinājuma variantus, izmantojot mūsdienīgas projektu vadīšanas metodes un rīkus; projektus plāno un realizē atbilstoši ārējās vides prasībām, stratēģijai, misijai un mērķiem, ieinteresēto pušu interesēs un veicot sadarbību ar citiem uzņēmumiem un ieinteresētajām pusēm; izmantojot savas līdera prasmes uzņemas atbildību par savas darbības rezultātiem strādājot komandā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Forands I. Projekta menedžments - Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006., vai Geipele I. Projektu vadīšana: studijām un biznesam - Rīga: Valters un Rapa, 2004., vai cita pieejama grāmata par projektu vadību dzimtajā valodā
2Projektu vadība - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. Oriģ. nos.: Harvard Business Review on Managing Projects.
Papildu literatūra
1Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums - Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005.
2Mikose, M. Informāciju tehnoloģiju projekts uzņēmumā - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006.
3Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu - Rīga: Vaidelote, 2004.
4Sprice R. Informācijas sistēmas projekta lietderības novērtēšana: process, metodes, lietojums - Rīga: *b.i., 2005.
5Uzulāns, J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos: Microsoft Office Project - *Mārupe+ : Drukātava, 2007.
6Uzulāns, J. Risku vadība projektu kontekstā - Rīga: Drukātava, 2010.
7DeCarlo D. Extreme project management: using leadership, principles, and tools to deliver value in the face of volatility - 1st ed. - San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2004.
8Verzuh E. The fast forward MBA in project management - 4th ed. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2011.
9Wysocki R.K. Effective project management: traditional, agile, extreme - 5th ed. - Indianapolis, IN: Wiley Technology Pub., 2009.
Citi informācijas avoti
1www.lnpva.lv
2www.pmi.com