Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskais bizness

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_075LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Vadībzinātne; Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jekaterina Pankova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas mikroekonomikā, vadības teorijā, uzņēmumu stratēģijā un politikā.
Mērķis:
Sniegt studējošajiem zināšanas starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijas izstrādē, ekonomisko procesu analīzē, lai sekmētu viņu spējas veiksmīgi konkurēt un iekļauties starptautiskā darba tirgū.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globalizācija un tās ietekme uz starptautisko biznesuLekcijas1.00auditorija
2Atšķirīgas kultūras biznesāLekcijas1.00auditorija
3Starptautiskie uzņēmumi, inovācijas un konkurētspējaLekcijas1.00auditorija
4Starptautisko uzņēmumu pārvaldībaLekcijas2.00auditorija
5Starptautiskās biznesa stratēģijasLekcijas2.00auditorija
6Starptautiskā tirdzniecībaLekcijas1.00auditorija
7Starptautisko uzņēmumu darbības analīze, starptautiskā sadarbībaNodarbības2.00auditorija
8Starptautiskā uzņēmuma pārvaldības struktūras izstrāde, biznesa risinājumu alternatīvas starptautiskā vidēNodarbības2.00auditorija
9Starptautiskās biznesa stratēģijas izstrādeNodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Globalizācija un tās ietekme uz starptautisko biznesuLekcijas1.00auditorija
2Atšķirīgas kultūras biznesāLekcijas1.00auditorija
3Starptautiskie uzņēmumi, inovācijas un konkurētspējaLekcijas1.00auditorija
4Starptautisko uzņēmumu pārvaldībaLekcijas1.00auditorija
5Starptautiskās biznesa stratēģijasLekcijas1.00auditorija
7Starptautisko uzņēmumu darbības analīze, starptautiskā sadarbībaNodarbības2.00auditorija
8Starptautiskā uzņēmuma pārvaldības struktūras izstrāde, biznesa risinājumu alternatīvas starptautiskā vidēNodarbības1.00auditorija
9Starptautiskās biznesa stratēģijas izstrādeNodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošie izstrādā 4 praktiskos darbus: veic noteiktas situācijas izpēti, salīdzina risinājumus, izstrādā priekšlikumus, nākotnes rīcības scenārijus un prezentē rezultātus. Studējošie izstrādā vienu projektu: starptautiskā biznesa stratēģija un plāns.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināru apmeklējums, kontroldarbi, grupu darbi – obligāts. 2. Praktiskās situācijas (gadījuma izpētes) sagatavošana, prezentēšana – 30%. 3. Kopsavilkumu izstrāde – 20%. 4. Eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par starptautiskā biznesa vidi, politiskās, ekonomiskās un tiesiskās sistēmu ietekmi uz to; starptautiskā biznesa formām; uzņēmumu pārvaldības veidiem; cilvēkresursu vadības īpatnībām starptautiskā biznesa vidē; starptautisko stratēģiju veidiem un to izstrādes iespējām.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie pratīs analizēt un salīdzināt dažādus biznesa risinājumus, ņemot vērā starptautiskās vides ietekmējošus faktorus; izstrādāt biznesa stratēģiju, demonstrēt un aizstāvēt to.
Kompetences:Spēja izstrādāt un realizēt biznesa stratēģijas uzņēmumā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Starptautiskais bizness. Sarunas ar pasaules biznesa līderiem, R. Lietišķais informācijas dienests, 2009.
2Rugman A.M., Collinson S. International Business (5th edition), Prentice Hall, 2009.
3Daniels J.D., Radebaugh L.H., Sullivan D.P. International business: environments and operations. 2012.
4Hill C.W.L. International business: competing in the global marketplace. Boston [etc.]: McGraw-Hill/Irwin, 2002.
5Wall S., Rees B. International business. England [etc.]: Financial Times/Prentice Hall, 2004.
6Czinkota M.R., Ronkainen I.A., Moffett M.H. International business. Fort Worth [etc.]: Harcourt College Publishers, 2002.
Papildu literatūra
1Oļevskis G., Starptautiskā tirdzniecība, R. RSEBAA, 2003.
2Zīle H. Latvijas ārējie ekonomiskie sakari. R., Biznesa augstskola Turība, 2009.
Citi informācijas avoti
1https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
2http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
3http://ec.europa.eu/trade/
4http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#stats