Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskās finanšu attiecības un Eiropas Monetārā savienība

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_076LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anželika Berķe-Berga
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos, finanšu pamatos, ekonomikas un biznesa vēsturē, mikroekonomikā un makroekonomikā, starptautiskajās biznesa attiecībās.
Mērķis:
Sniegt izpratni par starptautisko finanšu attiecību izveidošanas būtību, veidiem, formām, procesu, to uzskaiti, iepazīstināt ar galvenajām starptautiskajām finanšu organizācijām un to darbības mērķiem un specifiku.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa apraksts. Literatūra. SFA rašanās pamats. Valūtas tirgus, tā funkcijas. Valūtas tirgus dalībnieki. Valūta, tās kategorijas, iedalījums un valūtas kurss. Valūtas konvertēšana, konvertējamība. Arbitrāža, hedžēšana un spekulēšana. Valūtas risks. Valūtas paritāte: pirktspējas paritāte; procentu likmju paritāte.Lekcijas1.00auditorija
2Valūtas kurss un monetārā politika. Faktori, kas ietekmē valūtas kursu. Fiksēto un peldošo valūtas kursu režīmi. Valūtas politikas līdzdalībnieki un formas. Valūtas intervence. Devalvācija un revalvācija. Valūtas politika un makroekonomiskā stabilitāte.Lekcijas1.00auditorija
3Valūtas kursa izmantošana starptautiskajos darījumos. Uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
4Maksājumu bilance: definīcija, struktūra. Tekošais konts. Finanšu konts. Grāmatošana.Lekcijas1.00auditorija
5Maksājumu bilances ekonomiskā politika. Maksājumu bilances nelīdzsvarotības korekcijas.Lekcijas1.00auditorija
6D. Hjūma mehānisma darbība – fiksētu valūtas kursu sistēmas automātiskums: teorija un prakse. Maksājumu bilance: Latvijas un citu pasaules valstu pieredze. Uzdevumi.Nodarbības1.00auditorija
7Starptautisko valūtas attiecību vēsturiskā attīstība. Bimetālisms. Monometālisms. Zelta standarts un zelta paritāte. Bretonvudas valūtas sistēma. Jamaikas valūtas sistēma.Lekcijas1.00auditorija
8Starptautiskās finanšu institūcijas. Starptautiskais Valūtas fonds. Pasaules Banka un tās struktūras. IFC, EBRD, AsDB. SFI pētījumi par uzņēmējdarbības vidi. Doing Business 2014 (Pasaules Bankas) pētījums par uzņēmējdarbības vidi 189 pasaules valstīs.Lekcijas1.00auditorija
9Praktiskais darbs: Pasaules Bankas projekti un biznesa vides analīze dažādās pasaules valstīs.Nodarbības1.00auditorija
10Eiropas Monetārā Sistēma (EMS): iekārta, mērķi, sasniegumi, „paritātes režģis”, savstarpējais atbalsts, ekijs, EMS versijas. EMS elementi un mehānismi. Eiropas Monetārā Savienība (EMU). Māstrihtas līgums. Eirosistēma. Mērķi, instrumenti, stratēģija.Lekcijas1.00auditorija
11Optimālās valūtas zonas (OVZ). OVZ kritēriji: politiskie un ekonomiskie. Eiropas atbilstība OVZ statusam. Simetriskie un asimetriskie šoki.Lekcijas1.00auditorija
12Eirozonas kā valūtas zonas novērtējums. PIIGS valstu ekonomiskās darbības ietekme uz Eirozonas stabilitāti. Praktiskais darbs grupās.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads. Kursa apraksts. Literatūra. SFA rašanās pamats. Valūtas tirgus, tā funkcijas. Valūtas tirgus dalībnieki. Valūta, tās kategorijas, iedalījums un valūtas kurss. Valūtas konvertēšana, konvertējamība. Arbitrāža, hedžēšana un spekulēšana. Valūtas risks. Valūtas paritāte: pirktspējas paritāte; procentu likmju paritāte.Lekcijas0.50
2Valūtas kurss un monetārā politika. Faktori, kas ietekmē valūtas kursu. Fiksēto un peldošo valūtas kursu režīmi. Valūtas politikas līdzdalībnieki un formas. Valūtas intervence. Devalvācija un revalvācija. Valūtas politika un makroekonomiskā stabilitāte.Lekcijas0.50auditorija
3Valūtas kursa izmantošana starptautiskajos darījumos. Uzdevumi.Nodarbības0.50auditorija
4Maksājumu bilance: definīcija, struktūra. Tekošais konts. Finanšu konts. Grāmatošana.Lekcijas0.50auditorija
5Maksājumu bilances ekonomiskā politika. Maksājumu bilances nelīdzsvarotības korekcijas.Lekcijas0.50auditorija
6D. Hjūma mehānisma darbība – fiksētu valūtas kursu sistēmas automātiskums: teorija un prakse. Maksājumu bilance: Latvijas un citu pasaules valstu pieredze. Uzdevumi.Nodarbības0.50auditorija
7Starptautisko valūtas attiecību vēsturiskā attīstība. Bimetālisms. Monometālisms. Zelta standarts un zelta paritāte. Bretonvudas valūtas sistēma. Jamaikas valūtas sistēma.Lekcijas0.50auditorija
8Starptautiskās finanšu institūcijas. Starptautiskais Valūtas fonds. Pasaules Banka un tās struktūras. IFC, EBRD, AsDB. SFI pētījumi par uzņēmējdarbības vidi. Doing Business 2014 (Pasaules Bankas) pētījums par uzņēmējdarbības vidi 189 pasaules valstīs.Lekcijas0.50auditorija
9Praktiskais darbs: Pasaules Bankas projekti un biznesa vides analīze dažādās pasaules valstīs.Nodarbības0.50auditorija
10Eiropas Monetārā Sistēma (EMS): iekārta, mērķi, sasniegumi, „paritātes režģis”, savstarpējais atbalsts, ekijs, EMS versijas. EMS elementi un mehānismi. Eiropas Monetārā Savienība (EMU). Māstrihtas līgums. Eirosistēma. Mērķi, instrumenti, stratēģija.Lekcijas0.50auditorija
11Optimālās valūtas zonas (OVZ). OVZ kritēriji: politiskie un ekonomiskie. Eiropas atbilstība OVZ statusam. Simetriskie un asimetriskie šoki.Lekcijas0.50auditorija
12Eirozonas kā valūtas zonas novērtējums. PIIGS valstu ekonomiskās darbības ietekme uz Eirozonas stabilitāti. Praktiskais darbs grupās.Nodarbības0.50auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopsavilkumu izstrāde – praktisku uzdevumu risināšana un atsevišķu jautājumu izpēte, t.sk. statistikas datu apkopošana un analīze. Referāts – praktiska rakstura pētījums par kādu no izvēlētajiem referātu tematiem atbilstoši kursa saturam. Prezentācijas sagatavošana un prezentēšana par valūtas režīmu ekonomisko nozīmi un/vai konkrētu valstu biznesa vidi, balstoties uz Doing Business un/vai Enterprise Surveys pētījumu rezultātiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Galīgā atzīme, ko students saņem kursa noslēgumā, veidojas pēc sekojošas atsevišķu darbu nozīmes struktūras: 1. Līdzdalība lekcijās – 5%. 2. Līdzdalība un darba kvalitāte semināros – 10%. 3. Kopsavilkumi – 15%. 4. Referāts – 20%. 5. Eksāmena atzīme – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa sekmīgas apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par starptautisko finanšu attiecību rašanās bāzi un iemesliem, starptautisko tirdzniecību, valūtas sistēmu attīstību un mūsdienu realitātēm, maksājumu bilances izstrādes principiem un nozīmi, valūtas tirgus funkcionēšanas īpatnībām un valūtas kursu noteikšanas politiku, režīmiem, EMS ekonomisko pamatojumu un nozīmi, eiro ieviešanu, starptautisko finanšu institūciju darbību optimālu valūtas zonu teoriju.
Prasmes:Prasmes analizēt un pētīt starptautiskās finanšu plūsmas un tendences, izdarīt secinājumus. Izprast valstu monetārās politikas īpatnības un to ietekmi uz tautsaimniecību gan vietējā, gan globālā mērogā.
Kompetences:Spēja vadīt valūtas darījumus, veikt valūtas maiņas operācijas; spēja identificēt ekonomiskās vides īpatnības un tirgus apstākļus, novērtēt nepieciešamību mainīt uzņēmuma finansiālo pozīciju un mērķus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baldwin R., Wyplosz C. The Economics of European Integration. McGraw-Hill, 2012, 560 p.
2Krugman P.R., Obstfeld M. International Economics: theory and policy. 7th ed. Addison – Wesley, 2006, 680 p.
3Mishkin F. S. The Economics of Money, banking, and Financial Markets. 8th ed. – Pearson, 2007, 660 p.
4Salvatore D. International Economics: Trade and Finance. 10th ed. – Wiley, 2011, 812 p.
5The World Bank, IFC Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium – Size Enterprises. 11th ed. – IBRD, USA, 2013, 306 p. Available from: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business…
Papildu literatūra
1Horvath R., Komarek L. Optimum Currency Area Theory: An approach for Thinking about Monetary Integration – University of Warwick, UK, 2002, 30 p.
2Nelson R. M., Belkin P., Mix D. E. Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy, Responses, and Implications, Congressional research Service, 2011; 1-19 p. Available from: http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41167.pdf
3Wonders G. The Imminent Crisis, USA, 2010, 135 p.
Citi informācijas avoti
1www.bank.lv
2www.csb.gov.lv
3www.doingbusiness.org
4www.ebrd.com
5www.ecb.int
6www.enterprisesurveys.org
7www.esia.gov.lv
8www.fm.gov.lv
9www.fxcm.com
10www.lem.gov.lv
11www.worldbank.org