Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskās komerctiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_078LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Tiesību zinātne; Starptautiskās tiesībasMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Marta Urbāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Kursa apguvei studentiem nepieciešamas priekšzināšanas tiesību pamatos.
Mērķis:
Radīt studentiem izpratni par tiesībām, kas regulē starptautiskos biznesa procesus un veicināt iegūto zināšanu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā un starptautiskajā biznesā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautisko tiesību avoti.Lekcijas2.00auditorija
2Starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbība.Nodarbības2.00auditorija
3Starptautiski tiesiski darījumi: būtība, saturs, riski.Lekcijas3.00auditorija
4Tiesiskie darījumi atsevišķās nozarēs.Nodarbības4.00auditorija
5Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršana un piemērojamās tiesību normas.Lekcijas3.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautisko tiesību avoti.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautisko un nacionālo tiesību mijiedarbība.Nodarbības1.00auditorija
3Starptautiski tiesiski darījumi: būtība, saturs, riski.Lekcijas2.00auditorija
4Tiesiskie darījumi atsevišķās nozarēs.Nodarbības3.00auditorija
5Starptautisko komerciālo strīdu izšķiršana un piemērojamās tiesību normas.Lekcijas2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Sagatavošanās dalībai lekcijās un semināros, individuālais darbs – uzdevumu izpilde, situāciju analīze, individuālais vai grupas projekts.
Vērtēšanas kritēriji:
Dalība semināros (divi testi un prezentācija): 40% Mājas darbi: 25% Referāts: 10% Eksāmens: 25%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs zināšanas par starptautisko līgumu būtiskajām sastāvdaļām, tiesiskajiem riskiem, kas saistīti ar starptautiskajiem līgumiem, piemērojamām tiesību normām starptautisko darījumu strīdu risināšanā, piemērotākajām metodēm starptautisko strīdu risināšanā, starptautisko intelektuālo īpašumu tiesību aktualitātēm un starptautiskajām investīciju tiesībām.
Prasmes:Sekmīgas kursa apguves rezultāta studenti iegūst prasmes analizēt un izvērtēt starptautiskā biznesa tiesiskās problēmas, kas ir saistītas ar starptautisko darījumu tiesiskajiem riskiem: piemērojamām tiesību normām, strīdu izšķiršanu starptautiskos darījumos. Studenti iemācās izvērtēt starptautisko komerciālo darījumu līgumu veidus un to efektīvu izmantošanu starptautiskajā uzņēmējdarbībā.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studenti būs kompetenti izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu situāciju analīzei starptautiskajā biznesā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Dolzer, Rudolf and Christoph Schreuer. Principles of International Investment Law. New York: Oxford University Press, 2012, p.456.
2Folsom, Gordon, Spanogle & Fitzgerald. International Business Transactions: A Problem-Oriented Casebook. St. Paul: Thomson Reuters (“Folsom”), 2009, p.1392.
3Lisa G. Lerman. Ethical Problems in the Practice of Law. Aspen Publishers; 3rd edition, 2012, p.1072.
4Cohen, Loren, Okediji, and O'Rourke. Copyright in a Global Information Economy (3d ed.). Aspen Publishers, 2010, p.912.
Papildu literatūra
1Wold, Gaines, & Block. Trade and environment: Law and Policy. Carolina Press, 2011.
2James E. Byrne ed. LC Rules & Laws: Critical Texts. Institute of International Banking Law & Practice, 2012, p.396.
Citi informācijas avoti
1www.uncitral.org
2Žurnāls "Jurista vārds"