Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:2.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_087LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Grāmatvedības un uzskaites teorijaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Iveta Magone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomika, Matemātika, Uzņēmējdarbība.
Mērķis:
Veidot izpratni un veicināt zināšanas par grāmatvedības teoriju un tās atziņu izmantošanu praktiskajā uzņēmējdarbībā. Pamata kurss grāmatvedībā, kas ietver sevī konceptuālo, normatīvo aktu izpratnes un ētisko aspektu izvērtējumu grāmatvedības jautājumos, ietverot finanšu pārskatu analīzes jautājumus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grāmatvedības loma uzņēmējdarbībā – grāmatvedības jēdziens, būtība un tiesiskā bāze LR: • Grāmatvedības nozīme un uzdevumi • Grāmatvedības dalījums • Grāmatvedības datu lietotāju grupas • Grāmatvedībai izvirzītās prasības, uzskaites principi • Svarīgākie normatīvie akti grāmatvedībā, to prasībasLekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Iekšējās kontroles sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbilstošu vidi grāmatvedības uzskaitei. • Galvenie aspekti iekšējās kontroles vides izveidei uzņēmumā • Galvenie iekšējās kontroles sistēmas pārvaldības modeļi • Iekšējās kontroles sistēmas 5 galvenie elementiLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Finanšu grāmatvedība – vienkāršā un divkāršā grāmatvedības uzskaite. • Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite • Divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite • Bilances jēdziens un uzbūve • Izmaiņas bilancē un to veidi • Bilances posteņu raksturojums • Peļņas vai zaudējuma aprēķins • Konta jēdziens un uzbūve, kontu klasifikācija, Kontu atvēršana, Kontēšana • Gada pārskats, nodokļu deklarācijasLekcijas2.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Grāmatvedības svarīgākie jautājumi uzņēmējdarbībā • Grāmatvedības datorprogrammas, to izmantošana uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā • EDS sistēma un būtiskākās problēmas • Iespējamās pārbaudes par grāmatvedības jautājumiem • Grāmatvedības problēmjautājumu analīze • Vadītāja loma grāmatvedības darba organizēšanā (krāpšanās risku samazināšana)Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grāmatvedības loma uzņēmējdarbībā – grāmatvedības jēdziens, būtība un tiesiskā bāze LR: • Grāmatvedības nozīme un uzdevumi • Grāmatvedības dalījums • Grāmatvedības datu lietotāju grupas • Grāmatvedībai izvirzītās prasības, uzskaites principi • Svarīgākie normatīvie akti grāmatvedībā, to prasībasLekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Iekšējās kontroles sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbilstošu vidi grāmatvedības uzskaitei. • Galvenie aspekti iekšējās kontroles vides izveidei uzņēmumā • Galvenie iekšējās kontroles sistēmas pārvaldības modeļi • Iekšējās kontroles sistēmas 5 galvenie elementiLekcijas1.00auditorija
3Finanšu grāmatvedība – vienkāršā un divkāršā grāmatvedības uzskaite. • Vienkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite • Divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaite • Bilances jēdziens un uzbūve • Izmaiņas bilancē un to veidi • Bilances posteņu raksturojums • Peļņas vai zaudējuma aprēķins • Konta jēdziens un uzbūve, kontu klasifikācija, Kontu atvēršana, Kontēšana • Gada pārskats, nodokļu deklarācijasLekcijas1.00auditorija
4Grāmatvedības svarīgākie jautājumi uzņēmējdarbībā • Grāmatvedības datorprogrammas, to izmantošana uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanā • EDS sistēma un būtiskākās problēmas • Iespējamās pārbaudes par grāmatvedības jautājumiem • Grāmatvedības problēmjautājumu analīze • Vadītāja loma grāmatvedības darba organizēšanā (krāpšanās risku samazināšana)Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentāciju tēma pēc maģistranta izvēles par grāmatvedības jautājumiem, vai var izvēlēties no sekojošām tēmām (obligāti jāpiesaka pasniedzējai, lai tēmas nedublētos, norādot tēmas nosaukumu un prezentācijas datumu): 1. Grāmatvedības organizācijas galvenās pamatprasības 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izvērtējums 3. Uzņēmuma ienākuma nodokļa izvērtējums 4. Bilances sadaļas "Uzkrājumi" izvērtējums 5. Bilances sadaļas "Ilgtermiņa ieguldījumi" izvērtējums 6. Sava uzņēmuma vai/un sadarbības gada pārskata izvērtējums, pieņemot lēmumus uzņēmējdarbībā 7. Darījumu partneru izvērtējums (bez gada pārskata izvērtējuma) 8. Skaidras naudas deklarēšanas nosacījumi 9. Padziļinātās sadarbības programma 10. Grāmatvedības programmu apskats 11. E-komercija un grāmatvedības uzskaite 12. Likums par nodokļiem un nodevām izvērtējums 13. Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršana 14. Nodokļu maksātāju reitinga sistēma Prezentācijas ilgums 10 – 15 min. Pārbaudes darbs: Izmantojot visus palīglīdzekļus veikt patstāvīgi pasniedzējas dotā uzdevuma izpildi.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīmi veidos visu atzīmju summa. Zināšanas tiks vērtētas 10 ballu sistēmā. 1. Līdzdalība lekcijās (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 10% 2. Prezentācija – 40% 3. Testa aizpildīšana e-studijās uz laiku – 50%
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti gūst zināšanas par grāmatvedības teoriju, galvenajām normatīvo aktu un standartu prasībām un to izmantošanu uzņēmējdarbībā lēmumu pieņemšanā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultāta studenti iegūst prasmes analizēt un izvērtēt problēmas, kas ir saistītas ar grāmatvedības jautājumiem, pieņemt pareizos lēmumus izvēloties grāmatvedības formu, kārtošanas veidu.
Kompetences:Studenti iemācās pieprasīt nepieciešamo grāmatvedības informāciju lēmumu pieņemšanā, nosakot turpmāko uzņēmējdarbības stratēģiju.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Inguna Leibus, Regīna Grigorjeva, Anna Jesemčika, Anastasija Svarinska „Grāmatvedības, pamati uzņēmumos” Rīga, 2016, LID.
2Inguna Leibus, „Pašnodarbināto grāmatvedība un nodokļi”, Rīga, 2016, LID.
3Inguna Leibus, „Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi”, Rīga, 2016, LID.
4LR likums „Par grāmatvedību” ar izmaiņām
5LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” ar izmaiņām
6Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” ar izmaiņām
7Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi” ar izmaiņām
8Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapa
9Likums "Par nodokļiem un nodevām"
Papildu literatūra
1Starptautisko grāmatvedības (finanšu pārskatu) standartu Comprehensive līmeņa kursu mācību materiāli
2Finanšu un grāmatvedības portāls
3Grāmatvedības portāls