Pārlekt uz galveno saturu

Patērētāju uzvedība globālajā vidē

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:6.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_089LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Šipicina-Buhgolca
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas30
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Starptautiskais mārketings, Cilvēkresursu vadība, Projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, Zīmolvedība starptautiskajā biznesā.
Mērķis:
Veidot studējošajiem izpratni par profesionālo mārketinga un vadības instrumentu komplektu ar patērētāju uzvedības izpratnes rīkiem.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patērētāju uzvedība globālā vidē: saskaroties ar pārmaiņām un izaicinājumiem, patērētāju izpētes process.Lekcijas2.00auditorija
2Tirgus segmentācija un stratēģiskā mērķauditorija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Patērētāju motivācija, personība un patērētāju uzvedība.Lekcijas1.00auditorija
4Patērētāju uztvere. Patērētāju izglītošanās globālā vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Patērētāju attieksmes veidošanās un izmaiņas. Komunikācija un patērētāju uzvedība globālā vidē.Lekcijas1.00auditorija
6Subkultūras un patērētāju uzvedība. Šķērs-kultūru patērētāju attieksme: starptautisks skatījums.Lekcijas2.00auditorija
7Patērētāji un inovāciju izplatīšanās globālā vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Patērētāju lēmumu pieņemšana un tā veidošanās. Mārketinga ētika un sociālā atbildība.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Patērētāju uzvedība globālā vidē: saskaroties ar pārmaiņām un izaicinājumiem, patērētāju izpētes process.Lekcijas1.00auditorija
2Tirgus segmentācija un stratēģiskā mērķauditorija.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Patērētāju motivācija, personība un patērētāju uzvedība.Lekcijas1.00auditorija
4Patērētāju uztvere. Patērētāju izglītošanās globālā vidē.Nodarbības1.00auditorija
5Patērētāju attieksmes veidošanās un izmaiņas. Komunikācija un patērētāju uzvedība globālā vidē.Lekcijas1.00auditorija
6Subkultūras un patērētāju uzvedība. Šķērs-kultūru patērētāju attieksme: starptautisks skatījums.Lekcijas1.00auditorija
7Patērētāji un inovāciju izplatīšanās globālā vidē.Nodarbības1.00auditorija
8Patērētāju lēmumu pieņemšana un tā veidošanās. Mārketinga ētika un sociālā atbildība.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze par lekciju tematiem, mini-projekta sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Mācību vielas apguve tiks vērtēta (pēc 10 ballu sistēmas) pamatojoties uz: Lekciju un semināru apmeklētība – 10%, 3 pastāvīgo darbu izstrāde – katrs 15%, Eksāmens – 45%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pabeidzot studiju kursu, studējošie iegūs zināšanas par to, kā izprast un interpretēt patērētāju uzvedību globālā vidē, izpratīs dažādu patērētāju segmentu uzvedības un lēmumu pieņemšanas procesus, spēs izvērtēt pieejamos organizācijas resursus konkrēto mārketinga mērķu sasniegšanai, zinās prioritāšu sadalījuma kritērijus ierobežotu resursu pieejamības gadījumā.
Prasmes:Studējošie pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par mārketinga efektivitāti organizācijā, veikt resursu pielietojuma efektivitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt organizācijas mārketinga mērķu atbilstību patērētāju segmentācijai, interpretēt dažādu patērētāju uzvedības izmaiņu saistību ar organizācijas veiktajām mārketinga aktivitātēm globālā vidē.
Kompetences:Studējošie pastāvīgi pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot izvēlēto mārketinga plānu dažādu patērētāju segmentu gadījumos. Studējošie spēs interpretēt atšķirīgu patērētāju uzvedību globālā vidē, mācēs izstrādāt konkrētu komunikācijas modeli un izvēlēties atbilstošas metodes un instrumentus. Studējošie varēs veikt esošās komunikāciju sistēmas analīzi, izstrādāt izmaiņas efektīvākai mārketinga stratēģijai, loģiski pamatot savus priekšlikumus, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem un pētījumiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Hahn R.D., Bus R.J. Understanding Collaborative Consumption: An Extension of the Theory of Planned Behavior with Value-Based Personal Norms, Journal of Business Ethics, Volume 158, Issue 3, 2019, pp 679-697
2Barreau L. Advertising: Types of Methods, Perceptions and Impact on Consumer Behavior, Nova Science Publishers, Incorporated, 2014
3Clemons E.K. Resonance Marketing in the Age of the Truly Informed Consumer: Creating Profits Through Differentiation and Delight, New Patterns of Power and Profit, Palgrave Macmillan, Cham, 2019, pp 59-80
4Theodoridou G., Tsakiridou E., Kalogeras N., Mattas K. The Impact of the Economic Crisis on Greek Consumer Behaviour towards Food Consumption, International Journal on Food System Dynamics 10 (3), 2019, pp 298‐314
5Garg R., Chikara R. Power of the Scent: Exploring the Role of Sensory Appeals on Consumer Product Attitude, Journal of Business & Management, Vol. 25 Issue 2, 2019, pp 25-41
6Consuegraa D., Díaza E., Gomez M., Molina A. Examining Consumer Luxury Brand-Related Behavior Intentions in a Social Media Context: The Moderating Role of Hedonic and Utilitarian Motivations, Physiology & Behavior, Volume 200, 2019, pp 104-110
7Hantula D.A., Wells V.K., Consumer Behavior Analysis: (A) Rational Approach to Consumer Choice, Routledge, Jan 21, 2014 - Business & Economics
8Pllana M., Qosa A. Global Versus Local Consumer Culture: Theory, Measurement, and Future Research Directions, Jan-Benedict E.M. Steenkamp, Sage Journals, 2019
9Data-ism: The Revolution Transforming Decision Making, Consumer Behavior, and Almost Everything Else (Google eBook), Steve Lohr, Harper Collins, Mar 10, 2015 - Business & Economics
10The Bottled Water Market and Consumer Behavior, Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2019
11Ferrer G.G. Consumer Behaviors and Contemporary Attitudes in Luxury Markets, Brand Culture and Identity: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, 2019
12Okazaki S., Taylor C.R., Vargas P., Henseler J. Disasters, Hope and Globalization: Exploring Self-identification with Global Consumer Culture in Japan, International Marketing Review, Volume 25, Issue 4, 2019
13Heo J., Muralidharan S. What Triggers Young Millennials to Purchase Eco-friendly Products: the Interrelationships Among Knowledge, Perceived Consumer Effectiveness, and Environmental Concern, Journal Of Marketing Communications, 2018, pp 421-437
14Jain S. Factors Affecting Sustainable Luxury Purchase Behavior: A Conceptual Framework, Journal of International Consumer Marketing Volume 31, Issue 2, 2019, pp 130-146
15Wang S., Lehto X., Cai L. Creature of Habit or Embracer of Change? Contrasting Consumer Daily Food Behavior with the Tourism Scenario, Journal of Hospitality and Tourism Research, 2018
16Bettels J., Wiedmann K., Brand logo symmetry and product design: The spillover effects on consumer inferences Journal of Business Research, Volume 97, 2019, pp 1-9
17Xiaolin Lin X., Featherman M., Brooks S.L. Exploring Gender Differences in Online Consumer Purchase Decision Making: An Online Product Presentation Perspective, Information Systems Frontiers, 2019, Volume 21, Issue 5, pp 1187-1201
18Nahavandi A., Denhardt R.B., Denhardt J.V., Aristigueta M.P. Organizational Behavior, SAGE Publications, Jan 15, 2014 - Business & Economics
Papildu literatūra
1Rethinking the Relationship Between Social/Nonprofit Marketing and Commercial Marketing, Alan R. Andreasen, Journal of Public Policy & Marketing: Spring 2012, Vol. 31, No. 1, pp 36-41, 2012
2Karmarkar U.R., Plassmann H. Consumer Neuroscience: Past, Present, and Future, Organizational Research Models, 2018
3Technology and Consumption: Understanding Consumer Choices and Behaviors, Ruby Roy Dholakia, Springer New York, Jun 11, 2014 - Social Science
4Malkoc S.A., Zauberman G. Psychological analysis of consumer intertemporal decisions, Consumer Psychology Review, Volume 2, Issue 1, 2018
5Lee H., Ham S. Consumers’ prestige-seeking behavior in premium food markets: Application of the theory of the leisure class, International Journal of Hospitality Management, Volume 77, 2019, pp 260-269
6Chen C.Y., Pham M.T. Affect regulation and consumer behavior, Consumer Psychology Review, Volume 2, Issue 1, 2018
7Stillerman J. The Sociology of Consumption: A Global Approach, Polity Press, May 8, 2015 - Consumer behavior
8Maison D. Spending Money: Pleasure or Pain? Why Some People Spend Money Easily While Others Have a Problem with It? The Psychology of Financial Consumer Behavior pp 73-103, 2018