Pārlekt uz galveno saturu

Ilgtspējīgs starptautiskais mārketings

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_097LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anželika Zorina
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Zināšanas par vadībzinātnes, mārketinga pamatprincipiem, kā arī par starpkultūru biznesa attiecību īpatnībām.
Mērķis:
Sniegt zināšanas par ilgtspējīgā starptautiskā mārketinga būtību, pamatot tā nepieciešamību mūsdienu starptautiskajā uzņēmējdarbībā, parādīt starptautiskā mārketinga vides specifiku, iemācīt analizēt praktiskās situācijas starptautiskā mārketinga stratēģijas izstrādāšanā un realizēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ilgtspējības starptautiskā mārketinga būtība. Mārketinga un mārketinga izpētes nozīme, metodes.Lekcijas2.00auditorija
2Mūsdienu uņēmējdarbības izaicinājumi ilgtspējības teorijas un patērētāju izpratnes un vērtību kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
3Starptautiskā tirgus segmentēšana, produktu/ zīmolu attīstība.Nodarbības2.00auditorija
4Starptautiskā mārketinga pētījumu nozīme. Starpkultūras un makroekonomikas konteksts. Cenu veidošanas politika starptautiskajā mārketingā.Nodarbības2.00auditorija
5Mārketinga mērķu izvirzīšana, stratēģijas un komunikācijas plānošana, rezultātu izvērtēšana.Lekcijas2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ilgtspējības starptautiskā mārketinga būtība. Mārketinga un mārketinga izpētes nozīme, metodes.Lekcijas2.00auditorija
2Mūsdienu uņēmējdarbības izaicinājumi ilgtspējības teorijas un patērētāju izpratnes un vērtību kontekstā.Lekcijas1.00auditorija
3Starptautiskā tirgus segmentēšana, produktu/ zīmolu attīstība.Nodarbības1.00auditorija
4Starptautiskā mārketinga pētījumu nozīme. Starpkultūras un makroekonomikas konteksts. Cenu veidošanas politika starptautiskajā mārketingā.Nodarbības1.00auditorija
5Mārketinga mērķu izvirzīšana, stratēģijas un komunikācijas plānošana, rezultātu izvērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs, iesniedzams esejas veidā. Redzējums par ilgtspējības principu ieviešanu uzņēmumā, to pielietojumu. Kursa docētājs konsultē studentus tā izstrādes gaitā, tiek izvēlēts vai nu kāds konkrēts uzņēmums Latvijā vai tas, kurā patreiz students strādā.
Vērtēšanas kritēriji:
Individuālais projekts – 30%, dalība semināros – 20% eksāmens – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un viņiem veidojas izpratne par ilgtspējīgā starptautiskā mārketinga nepieciešamību un būtību, tā vidi un realizēšanas metodēm mūsdienu starptautiskās konkurences apstākļos.
Prasmes:Studenti pratīs apgūtās teorētiskā zināšanas pielietot praksē: izpētīt starptautiskā mārketinga vidi, izmantot segmentēšanu un pozicionēšanu, izstrādāt stratēģiju ieiešanai ārvalstu tirgos. Pielietot mārketinga rīkus mārketinga mērķu sasniegšanai.
Kompetences:Kursu apguvušais students pratīs izmantot sistemātisku pieeju mārketinga jautājumu risināšanā, varēs orientēties mūsdienu sarežģītajā starptautiskās uzņēmējdarbības un starptautiskā mārketinga vidē, kā arī spēs ieteikt atbilstošu analīzi un instrumentus, lai atbalstītu mārketinga lēmumu pieņemšanu ilgtspējīga starptautiska mārketinga kontekstā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Belz Fr.-M., Peattie K., Sustainability Marketing: A Global Perspective. 2nd edition, Wiley, 2012, 352 pp.
2Martin D., Schouten J., Sustainable Marketing. Prentice Hall, 2011, 264 pp.
3Epstain M.J., Making Sustainability Work: Best Practices in Managing & Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts (Business). Berrett-Koehler Publishers, 2008, 288 pp.
4Hitchcock D., Willard M., The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for Organizations. 2nd edition, Routledge, 2009, 320 pp.
5Albaum G., Duerr E., International Marketing and Export Management. 7th edition, Prentice Hall, 2011, 1024 pp.
6Doole I., Lowe R., International Marketing Strategy. Analysis, development and implementation. 5th edition, Thomson Learning 2012, 480 pp.
7Czinkota M. R., Ronkainen I.A., International Marketing. 10th edition, Cengage Learning, 2012, 720 pp.
8Graham J., Cateora Ph., Gilly M., International Marketing. 16th edition, Business and Economics, 2013, 736 pp.
9De Swaan Arons M., Van den Driest F., Weed K. (2014) The Ultimate Marketing Machine. Harvard Business Review, July-August 2014. [Access online]
10Kotler P., Keller K.L., Marketing Management. 14th edition. New Jersey: Prentice Hall, 2012.
11Porter, M. & Kramer, M. (2011) Creating Shared Value. Harvard Business Review, January 2011. [Access online]
12W. Chan Kim and Renée Mauborgne, Key Points of Blue Ocean Strategy. Insead Knowlege, April 17, 2015.
13Koller T. (2017) When sustainability becomes a factor in valuation. McKinsey, March 2017. [Access online]
14Van Wassenhove L., Van Loon P. (2017) How Companies Can Assess Their Readiness for the Circular Economy. Insead Knowlege, August 17, 2017. [Access online]
Papildu literatūra
1International Marketing. Ed. By Maasaki Kotabe. London, Sage, 2006, 605 pp.
2Hollensen S. Global Marketing. Prentice Hall, 2007, 567 pp.
3Adele K. Sweetwood. (2016) 4 Roles Every Marketing Organization Needs Now. Harvard Business Review, October 2016. [Access online]
4Wayne Visser. The age of responsibility. CSR 2.0 and the new DNA of Buisness. 2011. Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Ltd.