Pārlekt uz galveno saturu

Organizācijas efektivitātes vadīšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_111LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Organizāciju teorija un vadība, menedžmenta pamati.
Mērķis:
Sniegt studentiem izpratni par organizācijas efektivitāti, tās vadīšanas nozīmi mūsdienu darba tirgū, apzināt problēmas esošajos organizācijas biznesa procesos, iepazīstināt ar organizāciju efektivitātes metodēm, kā arī izstrādāt risinājumus efektivitātes uzlabošanai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas efektivitāte un tās nozīme mūsdienu biznesa vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2LEAN – pēdējo 50 gadu viena no veiksmīgākajām biznesa vadības stratēģijām.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Procesu vadība mūsdienu organizācijās. Darbinieku un vadības kreativitāte, to stimulācijas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
4Organizāciju efektivitātes metodes.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Darbinieku līdzdalība organizācijas efektivitātes nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Nepārtraukta efektivitātes uzlabošana.Lekcijas1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Organizācijas efektivitāte un tās nozīme mūsdienu biznesa vidē.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Procesu vadība mūsdienu organizācijās. Darbinieku un vadības kreativitāte, to stimulācijas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
5Darbinieku līdzdalība organizācijas efektivitātes nodrošināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Nepārtraukta efektivitātes uzlabošana.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Organizācijas efektivitātes metode (prezentācija). Padziļināta izpēte par organizācijas efektivitātes metodēm, iepazīstoties ar literatūras avotiem un salīdzinot ar esošo situāciju izvēlētajā organizācijā (referāts). Pētījums par organizācijas efektivitātes vadīšanu, pielietojot efektivitātes uzlabošanas metodes, secinājumu un praktisko rekomendāciju izstrādāšana, ievērojot sociālo un ekonomisko situāciju valstī un izvēlētās organizācijas darbības specifiku (prezentācija).
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība lekcijās, semināros (20%), Grupu darbs (30%), Eksāmens (50%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti izpratīs organizāciju efektivitātes metožu pielietošanas nepieciešamību procesu struktūrvienību un organizāciju darbībā un spēs novērtēt organizācijas darbības efektivitāti, pielietojot mūsdienīgas efektivitātes noteikšanas metodes.
Prasmes:Studenti pratīs patstāvīgi apkopot un analizēt datus par efektivitāti organizācijās, veikt efektivitātes analīzi, aprēķināt zudumus procesos, veikt procesu uzlabošanas izmaksu-ieguvumu analīzi, interpretēt organizāciju efektivitātes rādītājus, prezentēt tos organizācijās, pamatojoties uz pētījumu rezultātiem un lietojot atbilstošu terminoloģiju.
Kompetences:Studenti pratīs savas kompetences ietvaros zinātniski pamatot organizācijas efektivitātes vadīšanas nepieciešamību mūsdienu darba tirgū, spēs izstrādāt, ekonomiski pamatot un ieviest efektivitātes uzlabošanas risinājumus, pratīs loģiski noformulēt nepieciešamos organizācijas efektivitātes uzlabojumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Babris S., Kaļķis H., Mūrnieks J., Piekuss U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: SIA “Madris”, 2016, 190. lpp
2Kaļķis H. Biznesa ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014, 155 lpp.
3Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 242 lpp.
4Modig N., Ahlstrom P. This is Lean. Resolving efficiency paradox. Stockholm: Rheologica publishing, 2012.
5Ries E. The Lean Startup. USA: Crown Publishing Group, 2011.
6Womack J.P., Jones D.T. Lean Thinking. New York: Free Press, 2010.
7Goldratt E.M., Cox J. The Goal. A process of ongoing improvement. USA: North River Press, 2008.
Papildu literatūra
1Callender G. Efficiency and Management. USA: Routledge, 2009.
2Coelli T.J. et. al. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. USA: Springer, 2005
3Gygi C., DeCarlo N., Williams B. Six Sigma for Dummies. USA: Wiley Publishing, 2005
4Je ston J., Nelis J. Business Process Management. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008
5Schneid T. D. Workplace Safety and Health: Assessing Current Practices and Promoting Change in the Profession. CRC Press, 2014, pp 227.
Citi informācijas avoti
1www.ergonomika.lv
2www.efektivs.lv
3Periodiskie izdevumi: Financial Times, Wall Street Journal, Forbes, žurnāls Kapitāls, laikraksts Dienas Bizness u.c.
4Kalkis H., Rezepina I., Kalkis V. Fault Tree and Failure Mode and Effects Analysis in Woodworking Enterprise Process Quality Improvement. Collection of Scientific Papers 2010. Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology Social
5Vintisa K., Kalvina A., Kalkis H. Management of Quality and Performance of Organizations During Change: A Case of Latvia, Ed. S. Borkowski & M. Krynke. Toyotarity. Production systems’ organization. Dnipropetrovsk: AWR Edytor, 2011, pp 103-118.