Pārlekt uz galveno saturu

Procesu vadība ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_126LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jekaterina Pankova
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Ekonomikas pamatos, mikroekonomikā un matemātikā.
Mērķis:
Veidot izpratni un veicināt zināšanas par biznesa procesu būtību, to pārvaldības nepieciešamību veiksmīgai uzņēmuma darbībai un attīstībai. Sekmēt prasmju apguvi biznesa procesu vadībā, balstoties uz "Lean" un "Six Sigma" metodoloģijām, to metodēm un prakstiskiem piemēriem jaunu biznesa procesu uzbūvē, esošo uzņēmumu procesu analīzē un uzlabojumu veikšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Biznesa procesu nozīme uzņēmuma ilgtspējīgā attīstībā.Lekcijas1.00auditorija
2Biznesa procesa simulācija – Lean spēle.Nodarbības3.00auditorija
3Biznesa procesu analīzes metodes.Lekcijas2.00auditorija
4Biznesa procesu modelēšana, pielietojot BPMN notāciju.Nodarbības2.00auditorija
5Lean un Six Sigma ieviešana uzņēmumā.Lekcijas1.00auditorija
6Procesu uzlabojumu projektu vadība. Nepārtrauktu uzlabojumu vadība.Lekcijas2.00auditorija
7Efektīvas komunikācijas principi, ieviešot pārmaiņas uzņēmumā.Lekcijas1.00auditorija
8Uzlabotā procesa ieviešana uzņēmumā.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Biznesa procesu nozīme uzņēmuma ilgtspējīgā attīstībā.Lekcijas0.50auditorija
2Biznesa procesa simulācija – Lean spēle.Nodarbības2.00auditorija
3Biznesa procesu analīzes metodes.Lekcijas1.00auditorija
4Biznesa procesu modelēšana, pielietojot BPMN notāciju.Nodarbības1.00auditorija
5Lean un Six Sigma ieviešana uzņēmumā.Lekcijas1.00auditorija
6Procesu uzlabojumu projektu vadība. Nepārtrauktu uzlabojumu vadība.Lekcijas1.00auditorija
7Efektīvas komunikācijas principi, ieviešot pārmaiņas uzņēmumā.Lekcijas0.50auditorija
8Uzlabotā procesa ieviešana uzņēmumā.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Kopsavilkumu izstrāde. Individuālā projekta izstrāde.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklētība – 5%; Līdzdalība semināros (aktivitāte un atbilžu kvalitāte, kontroldarbu izpilde, grupu darbs) – 20%; Kopsavilkumu vērtējums – 15%; Individuālais projekts – 20%; Eksāmena atzīme – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūs zināšanas par biznesa procesu analīzes metodēm: vērtību nepievienojošo darbību, procesa zudumu identificēšanu un likvidēšanu; procesa vizualizēšanu – procesa kartes izstrādi; procesa galveno darbības rādītāju mērījumu veikšanu; procesa plūsmas sakārtošanu; problēmu cēloņu novēršanu; procesu risku analīzi. Studējošie apgūs efektīvas metodes jaunu vai uzlabotu biznesa procesu, nepārtrauktu uzlabojumu kultūras ieviešanai un pārmaiņu vadībai uzņēmumā.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs identificēt, vizualizēt un analizēt uzņēmuma biznesa procesus, izstrādāt uzlabotu procesu scenārijus, veicot to salīdzinošo analīzi, kā arī sniegt priekšlikumus uzlabojumu ieviešanai. Studējošie pratīs izstrādāt jaunu vai uzlabotu procesu ieviešanas plānus, kā arī pārzinās efektīvas komunikācijas principus, ieviešot pārmaiņas uzņēmumā.
Kompetences:Studējošie iegūs kompetenci biznesa procesu vadībā, jaunu procesu izstrādē un esošo procesu uzlabošanā balstoties uz "Lean" un "Six Sigma" metodoloģijām.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bergman B., Klefsjo B. 2010. Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction. Studentlitteratur AB.
2Kenneth R. 2005. Project Quality Management. J.Ross Publishing, Inc.
3Ould M. 2005. Business Process Management. Meghan-Kiffer Press.
4Pyzdek T. 2003. The Six Sigma Handbook. The McGraw-Hill Companies, Inc.
5Shaffie S., Shahbazi S. 2012. Lean Six Sigma. The McGraw-Hill.
Papildu literatūra
1Рамперсад Х. 2005. Универсальная система показателей деятельности. Пер.с англ. – 2-е изд., Альпина Бизнес Букс.