Pārlekt uz galveno saturu

Inovāciju vadība starptautiskajā biznesā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_135LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Vladimirs Rojenko
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Starptautiskās ekonomiskās attiecībās, starptautiskajā mārketingā, tirgus pētījumos.
Mērķis:
Sniegt studentiem zināšanas par inovācijas procesa vadīšanas īpatnībām un nozīmi starptautiskajā biznesā, izprast un spēt pielietot praksē inovatīvā menedžmenta teorijas.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Inovācijas būtība un nozīme ekonomikas izaugsmē.Lekcijas1.00auditorija
2Inovatīvā uzņēmējdarbība, tās īpatnības un riski.Lekcijas1.00auditorija
3Inovatīvas ekonomikas attīstības tendences Latvijā un pasaulē.Nodarbības1.00auditorija
4Inovāciju vadīšanas būtība un īpatnības XXI gs.Lekcijas1.00auditorija
5Inovāciju mārketings.Lekcijas1.00auditorija
6Cilvēka loma inovācijas procesā.Nodarbības1.00auditorija
7Inovāciju infrastruktūra.Lekcijas1.00auditorija
8Intelektuālais īpašums.Lekcijas1.00auditorija
9Inovāciju aizsardzība.Nodarbības1.00auditorija
10Inovatīvas darbības sociālie aspekti.Lekcijas1.00auditorija
11Patstāvīgo darbu prezentācijas un zinātniskā diskusija.Nodarbības2.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Inovācijas būtība un nozīme ekonomikas izaugsmē.Lekcijas0.50auditorija
3Inovatīvas ekonomikas attīstības tendences Latvijā un pasaulē.Nodarbības0.50auditorija
4Inovāciju vadīšanas būtība un īpatnības XXI gs.Lekcijas0.50auditorija
5Inovāciju mārketings.Lekcijas0.50auditorija
6Cilvēka loma inovācijas procesā.Nodarbības0.50auditorija
7Inovāciju infrastruktūra.Lekcijas0.50auditorija
8Intelektuālais īpašums.Lekcijas0.50auditorija
9Inovāciju aizsardzība.Nodarbības1.00auditorija
10Inovatīvas darbības sociālie aspekti.Lekcijas0.50auditorija
11Patstāvīgo darbu prezentācijas un zinātniskā diskusija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studējošo patstāvīgais darbs ietver sekojošus uzdevumus: 1. Literatūras analīze un apkopošana. 2. Patstāvīgais darbs – referāta sagatavošana par vienu no studiju kursa tēmām. (referāta sagatavošana paredz atsevišķas kursa tēmas padziļināto izpēti, tematiskas literatūras un citu informācijas avotu kontentanalīzi, teorētisko atzinumu praktiskās pielietošanas iespēju un/vai piemēru aprakstu, studenta viedokli par tēmas problemātiku, teorētiskās domas attīstības perspektīvu, referāta apjoms 8 – 10 lpp.) 3. Patstāvīga darba rezultātu prezentēšana. (vizuālas prezentācijas sagatavošana, zinātniskā diskusija ar kolēģiem un pasniedzējiem, kopējais prezentācijas ilgums ar diskusiju ne vairāk par 10 min.) 4. Kopsavilkumu sagatavošana (balstoties uz lekciju materiāliem un ieteikto literatūru).
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināru un lekciju apmeklējums, dalība nodarbību aktivitātēs (diskusijas, debates) – obligāts, 20%; 2. Pastāvīgais darbs (referāts) un prezentācija – obligāts, 30%; 3. Kopsavilkumu izstrāde – obligāts, 20%; 4. Eksāmens – obligāts, 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studentiem veidosies izpratne par inovācijas būtību, tās nozīmi starptautiskajā biznesā un ekonomikas attīstībā. Studenti iegūs zināšanas par inovācijas procesu, tās vadīšanas īpatnībām starptautiskajā biznesā; par inovatīvas domāšanas un radošuma aktivizācijas metodēm.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs argumentēti spriest un diskutēt par inovatīvas attīstības problemātiku un tendencēm starptautiskajā biznesā. Studentiem veidosies prasmes aktivizēt inovatīvo domāšanu, identificēt dzīvotspējīgas inovatīvas idejas, pielietot inovāciju vadīšanas teoriju atzinumus praktisko problēmu risināšanai.
Kompetences:Studenti spēs patstāvīgi analizēt inovāciju attīstības tendences, identificēt aktuālus inovāciju attīstības trendus; objektīvi vērtēt inovatīvas idejas, to praktiskās īstenošanas un komercializēšanas iespējas; pieņemt lēmumus inovāciju vadīšanas jomā, identificēt riskus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Ābeltiņa A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. R., SIA „Biznesa augstskola Turība” 2008.
2Adners R. – Skaties plašāk. Jaunā inovāciju stratēģija. R., Jumava, 2013.
3Boļšakovs S. Inovatīvā darbība. R., Jumava, 2008.
4Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. R., Petrovskis & Co, 2007.
5Inovatīvā domāšana. R., Lietišķās informācijas dienests, 2007.
6Tidd J., Bessant J. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 5th edition. WILEY, 2013.
7Daft R. L. New Era of Management. 9th edition. South-Western Cengage Learning, 2014.
8Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. Routledge Classics, New York, 2014.
Papildu literatūra
1Ābeltiņa A. Inovatīvā uzņēmējdarbība grāmatā: Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti. R., BAT, 2013.
2Roger Everett, M. Diffusion of Innovations, 5th edition, Simon & Schuster, 2003.
3Čans Kims. V., Maborna R. Zilā okeāna stratēģija. Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2007.
4Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. R., Turība, 2001, 12-24 lpp.
5Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums. R., Zvaigzne ABS, 2004.
6Inovācijas /grāmatu sērija “Sarunas ar pasaules biznesa līderiem”/, SIA Lietišķās informācijas dienests, Rīga, 2009.
7Cagan Jonathan, Vogel Craig M. Creating Breakthrough Products: Innovation from Product Planning to Program Approval. FT Press, 2007.
8 Drucker Peter. Management Challenges for the 21st Century. Elsevier Ltd., 2007.
9 Florida, Richard L. The rise of the creative class : revisited. Basic Books, 2012.
10Howkins J. The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Penguin Books, 2013.
Citi informācijas avoti
1LR Nacionālā industriālā politika. Pieejams no: https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industr…
2http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf
3Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam. Pieejams no: https://www.pkc.gov.lv/lv/attistibas-planosana-latvija/naci…
4Latvijas attīstības stratēģija līdz 2030. g. Pieejams no: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Lat…
5„Eiropa – 2020”. Pieejams no: http://ec.europa.eu/europe2020/index_lv.htm
6Finansiālā atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem. Pieejams no: http://innovation.lv/uznemejdarbiba/biznesa-uzsacejiem/
7World Intellectual Property Organization. Available from: http://www.wipo.int/portal/en/index.html
8Latvijas Republikas patentu valde. Pieejams no: https://www.lrpv.gov.lv/
9European Patent Office. Available from: http://www.epo.org/
10Žurnāls Forbes Latvija
11Žurnāls Kapitāls
12Organisation for Economic Co-operation and Development. (NB! statistiskā informācija) Available from: http://www.oecd.org/