Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatvedības pamati

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_149LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Ekonomika; Grāmatvedības un uzskaites teorijaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Iveta Magone
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Matemātikā, mikroekonomikā.
Mērķis:
Izprast grāmatvedības nozīmi, tās mērķus un uzdevumus uzņēmējdarbībā. Palīdzēt apgūt uzņēmuma līdzekļu un to avotu, saimniecisko procesu un to finansiālā rezultāta uzskaiti, ievērojot grāmatvedības uzskaites pamatprincipus un spēkā esošos normatīvos aktus.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grāmatvedība, tās nozīme un prasības.Lekcijas1.00auditorija
2Grāmatvedības uzskaites loma un vieta uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
3Grāmatvedības uzskaites tiesiskā bāze.Lekcijas2.00auditorija
4Vienkāršā grāmatvedības uzskaite.Lekcijas1.00auditorija
5Praktiskā uzskaite pēc vienkāršās grāmatvedības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
6Divkārša grāmatvedības uzskaites sistēma.Lekcijas1.00auditorija
7Praktiskā divkāršās grāmatvedības uzskaites sistēmas izmantošana.Nodarbības1.00auditorija
8Grāmatvedības konti, to saturs un struktūra.Lekcijas1.00auditorija
9Grāmatvedības bilances izveidošana.Lekcijas1.00auditorija
10Gada pārskati un citi dokumenti.Lekcijas1.00auditorija
11Grāmatvedības cikls un uzskaites dokumenti.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Grāmatvedība, tās nozīme un prasības.Lekcijas1.00auditorija
2Grāmatvedības uzskaites loma un vieta uzņēmējdarbībā.Nodarbības1.00auditorija
3Grāmatvedības uzskaites tiesiskā bāze.Lekcijas1.00auditorija
4Vienkāršā grāmatvedības uzskaite.Lekcijas1.00auditorija
5Praktiskā uzskaite pēc vienkāršās grāmatvedības sistēmas.Nodarbības1.00auditorija
7Praktiskā divkāršās grāmatvedības uzskaites sistēmas izmantošana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze par atbilstošajiem tematiem, kopsavilkumu un referāta sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Līdzdalība semināros (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 10%, 4 kontroldarbu vērtējums – 40%, kopsavilkumi – 15%, referāts – 10%, eksāmena atzīme – 25%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Iegūst izpratni par grāmatvedības pamatjautājumiem.
Prasmes:Iegūst vienkāršas pamatprasmes grāmatvedības pārskatu sastādīšanā.
Kompetences:Prot patstāvīgi rēķināt vienkāršus grāmatvedības uzdevumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Korsaka T., Raņķevica V. „Ievads Grāmatvedībā”, Rīga, 2005.
2Grandāne M., Martemjanova E., Marāne I., Mežauraupa V., Soopa A. Finanšu grāmatvedība, Rīga, 2004.
3Bojarenko J., Belavska L., Tjurina A. Finanšu grāmatvedība. Teorija un prakse 1.daļa Rīga, Biznesa komplekss, 2009.
4Bojarenko J., Tjurina A., Ķūda M., Pokramoviča I., Jespere I. Finanšu grāmatvedība. Teorija un prakse 1.daļa Rīga, Biznesa komplekss, 2009.
5Benze J. „Finanšu grāmatvedība”, Rīga, 79 – 188.lpp, 1997
Papildu literatūra
1Zariņa V., Medne.V. Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā un nodokļos.(UB63), Turība, Rīga, 2011.
2LR likums „Par grāmatvedību”
3LR likums „Gada pārskatu likums”
4Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
5www.likumi.lv
6Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi”
7Ministru kabineta 2007. gada 27. martā noteikumi Nr.201 „Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem”
8Ministru kabineta 2007. gada 20. martā noteikumi Nr.188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.
Citi informācijas avoti
1www.vid.gov.lv