Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskā biznesa ekonomika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_150LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Romāns Putāns
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)6Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas12
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas20
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)2Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas4
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas priekšzināšanas ekonomikas pamatos, pamatzināšanas starptautiskajā biznesā un pamatzināšanas starptautiskajās attiecībās.
Mērķis:
Kursa mērķis ir sniegt studējošajiem zināšanas par ekonomikas procesiem un tendencēm starptautiskā biznesa vides kontekstā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautiskā biznesa būtība un dalībnieki, bizness un ekonomika pāri valstu robežām.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautiskā biznesa sistēma (Šumpētera un Austrijas skolas uzņēmējdarbības perspektīva).Lekcijas1.00auditorija
3Valstu globālā konkurētspēja.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Naudas loma starptautiskā biznesa ekonomikā un biznesa iespējas dalīšanās ekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Digitālās ekonomikas ietekme uz biznesu.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Starptautiskā biznesa atbalsts un ekonomikas regulēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Starptautiskā biznesa būtība un dalībnieki, bizness un ekonomika pāri valstu robežām.Lekcijas1.00auditorija
2Starptautiskā biznesa sistēma (Šumpētera un Austrijas skolas uzņēmējdarbības perspektīva).Lekcijas1.00auditorija
3Valstu globālā konkurētspēja.Nodarbības1.00auditorija
4Naudas loma starptautiskā biznesa ekonomikā un biznesa iespējas dalīšanās ekonomikā.Lekcijas1.00auditorija
5Digitālās ekonomikas ietekme uz biznesu.Lekcijas1.00auditorija
6Starptautiskā biznesa atbalsts un ekonomikas regulēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Patstāvīga uzdevumu izpilde, kopsavilkumu gatavošana, gadījuma izpēte, prezentācijas sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
1. Semināru un lekciju apmeklējums, dalība nodarbību aktivitātēs (diskusijas, debates) – obligāts, 20%. 2. Praktiskās situācijas (gadījuma izpētes) analīze un prezentēšana – 30%. 3. Kopsavilkumu izstrāde – 20%. 4. Eksāmens – 30%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Izpratne par starptautiskā biznesa būtību ekonomikā, tā pamatprincipiem, galvenajām tendencēm; Izpratne par aktuālajiem problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā; Zināšanas par galvenajiem spēlētājiem valsts, privātajā, NVO un pārnacionālajā sektorā starptautiskā biznesa ekonomikā.
Prasmes:Grupu darbos un diskusijās tiek pilnveidotas studējošos argumentācijas un kritiskās domāšanas prasmes. Referātu prezentācijas stiprina studējošo spēju argumentēti izskaidrot un diskutēt par aktuālajiem problemātikas jautājumiem starptautiskā biznesa ekonomikā.
Kompetences:Spēja identificēt un analizēt galveno spēlētāju lomu un ietekmi starptautiskā biznesa ekonomikā; Spēja identificēt un analizēt galvenos determinantus ekonomikas procesos starptautiskajā biznesā, kā arī analizēt tiem piemērotākās starptautiskā biznesa stratēģijas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Baumol, W. J. and Blinder, A. S. 2011. Economics Principles and Policy. 12th ed. South-Western Cengage Learning, 8-13
2Mankiw, N. G. and Taylor, M. P. 2011. Economics. 2nd ed. Cengage Learning EMEA. 28-32
3Nešpors, V. 2012. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga. 5-14
4Hofs, K.G., 2011. Biznesa ekonomika. 2. izdevums. J. Rozes Apgāds.
Papildu literatūra
1Persson, K., 2010. An Economic History of Europe.
2Pomeranz, K., 2000. The Great Divergence: China, Europe and the Modern World Economy, NY: Princeton University Press.
3Akerlof, G., Shiller, R., 2009. Animal Spirits. How Psychology Drives the Economy.
4Bikse, V. 2007. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. Rīga.: Izglītības soļi, 11-64
5Gods, U. 2008. Mikroekonomika. Rīga: Turība, 11-37
6Škapars, R. 2003. Mikroekonomika. Rīga: LU, 1-25
7Škapars, R. 2007. Mikroekonomika. Loģiskās shēmas. Rīga: Hansabanka, 1-5
Citi informācijas avoti
1The Economist, Forbes, Reuters, The Quardian, The Washington Post, The New York Times, Dienas Bizness