Pārlekt uz galveno saturu

Studiju darbs II

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:04.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_156LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Vadībzinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Praktiskā uzņēmējdarbība, Ekonomisko pētījumu metodoloģija.
Mērķis:
Veikt patstāvīgu pētniecisko darbu starptautiskā mārketinga un reklāmas vai starta uzņēmējdarbības vadības vai starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības zinātnes apakšnozarēs, pamatojot tēmas aktualitāti, izvirzot pētījuma mērķi, uzdevumus, hipotēzi, izmantojot pētījuma metodes.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Aizstāvēt izstrādāto studiju darbu.
Vērtēšanas kritēriji:
Studiju darba formāta atbilstība RSU metodiskajiem norādījumiem. Studiju darba satura kvalitāte. Studiju darba prezentācija.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Kursa darbs)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Zināšanas par pētījuma nepieciešamību, būtību, pētījuma struktūru; Izpratne par ekonomiskām kopsakarībām; Zināšanas par starptautiskā mārketinga un reklāmas, starta uzņēmējdarbības vadības, starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības pētījumu izstrādi; Zināšanas par informācijas avotu meklēšanas un strukturēšanas principiem.
Prasmes:Spēj realizēt analītiskos pētījumus; Spēj analizēt biznesa vidi; Spēj izvērtēt uzņēmējdarbības uzsākšanas riskus un iespējas; Spēj prognozēt ekonomisko tendenču attīstību.
Kompetences:Spēj izstrādāt loģiskus un strukturētus pētījumus starptautiskā mārketinga un reklāmas, starta uzņēmējdarbības vadības, starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas attīstības jomās; Spēj veikt prognozes par nozares attīstību un tendencēm.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Studiju gaitā izmantotā un papildus literatūra sadarbībā ar Studiju darba vadītāju