Pārlekt uz galveno saturu

Statistika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:02.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_161LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Evija Liepa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas14
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Matemātikā.
Mērķis:
Veidot studentos izpratni par statistikas lomu tirgus apstākļos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Statistikas jēdziens, mērķi un uzdevumi.Lekcijas2.00auditorija
2Statistiskās novērošanas kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
3Ģenerālkopas apzināšana. Izlases apjoma noteikšana. Izlases veidošana.Lekcijas1.00auditorija
4Informācijas ieguves veidi. Jautājumu veidi. Aptaujas mērķis.Lekcijas1.00auditorija
5Grupēšanas pazīmes izvēles principi, grupu un intervālu veidošana.Lekcijas1.00auditorija
6Datu apstrādes paņēmieni. Vidējo lielumu jēdziens. Moda un mediāna.Lekcijas1.00auditorija
7Variācijas absolūtie un relatīvie rādītāji. Dispersija un standartnovirze. Izlases vidējā un vidējā relatīvā standartkļūdas.Nodarbības1.00auditorija
8Bāzes un ķēdes pieaugums. Augšanas temps.Nodarbības1.00auditorija
9Ekstrapolācija. Eksponenciālās nogludināšanas modelis.Nodarbības1.00auditorija
10Izvēlētās dinamikas rindas raksturlielumu aprēķins.Nodarbības1.00auditorija
11Slīdošā vidējā modelis. Laikrindas. Trends. Sezonalitāte.Nodarbības2.00auditorija
12Individuālie indeksi un kopindeksi.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Statistikas jēdziens, mērķi un uzdevumi.Lekcijas1.00auditorija
2Statistiskās novērošanas kļūdas.Lekcijas1.00auditorija
3Ģenerālkopas apzināšana. Izlases apjoma noteikšana. Izlases veidošana.Lekcijas1.00auditorija
4Informācijas ieguves veidi. Jautājumu veidi. Aptaujas mērķis.Lekcijas1.00auditorija
5Grupēšanas pazīmes izvēles principi, grupu un intervālu veidošana.Lekcijas1.00auditorija
7Variācijas absolūtie un relatīvie rādītāji. Dispersija un standartnovirze. Izlases vidējā un vidējā relatīvā standartkļūdas.Nodarbības1.00auditorija
8Bāzes un ķēdes pieaugums. Augšanas temps.Nodarbības1.00auditorija
9Ekstrapolācija. Eksponenciālās nogludināšanas modelis.Nodarbības1.00auditorija
10Izvēlētās dinamikas rindas raksturlielumu aprēķins.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Mājasdarbi, referāts, kopsavilkumi. Kopsavilkumu (katra tēma: 3 – 4 lpp. neskaitot titullapu) rakstīšanas mērķis ir studentos attīstīt spēju reproducēt apgūto materiālu, pievērst uzmanību tēmas būtiskākajiem aspektiem, kā arī strādāt ar pieejamo literatūru. Rakstot kopsavilkumu jāatsaucas uz izmantotajiem literatūras avotiem. Individuālā referāta (8 lpp. neskaitot titullapu) rakstīšanas mērķis ir attīstīt studentu analīzes spējas, tāpēc tas nevar būt apraksts. Referāts paredz: definēt tēmas pamatproblēmas; novērtēt alternatīvus viedokļus; piedāvāt Jūsu pašu viedokli, pamatojot to. Rakstot referātu nepieciešams izmantot atsauces uz literatūras avotiem.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala atzīme (pēc 10 ballu sistēmas) veidojas, pamatojoties uz vērtējumiem par: lekciju un semināru apmeklētību (5%); aktivitāti un atbilžu kvalitāti semināros (15%); atzīmēm par sagatavotajiem kopsavilkumiem (25%); patstāvīgo darbu (25%); eksāmena darbu (30%).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie iegūst zināšanas par informāciju, tās iegūšanas iespējām, grupēšanu, datu apstrādes metodēm.
Prasmes:Studējošie loģiski un pamatoti atbild uz jautājumiem par apskatītajiem tematiem, analizē lekcijās aplūkotos teorētiskos jautājumus; spēj uztvert un sistematizēti konspektīvā veidā izklāstīt galvenos statistikas teorētiskos jautājumus un likumsakarības.
Kompetences:Studējošie spēs klasificēt kopas, veikt matricu ekonomisko interpretāciju, izskaidrot funkciju pētīšanas algoritmu, definēt finanšu matemātikas jēdzienus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Bože Dz., Biezā L., Siliņa B., Strence A. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā, R: Zvaigzne ABC, 1996.
2Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika I tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2004.-2005.
3Koliškins A., Volodko I., Antimirovs M. Matemātika II tehnisko augstskolu studentiem, R: RTU, 2005.
4Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika, 1.daļa, R: Zvaigzne, 1988.
5Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz., Augstākā matemātika, 2.daļa, R: Zvaigzne, 1988.
6Revina I., Peļņa M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. R: Zvaigzne ABC, 2002.
Papildu literatūra
1Arhipova I, Bāliņa S. Statistika ar Excel ikvienam, 2.sēj., 1999, Rīga, Datorzinību centrs
2Krastiņš O. Statistika un ekonometrija, 1998, Rīga, LR CSP
3Revina I. Ekonometrija, 2002, Rīga, EuroFaculty
4Vasermanis E., Šķiltere D. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika, 2003, Rīga, LU
5Vergina G. Statistika, 1996, Rīga, Profesionālās izglītības centrs
6Нименья И.Н. Статистика, 2004, Санкт-Петербург, Издательский дом «Нева»