Pārlekt uz galveno saturu

Starptautiskais mārketings

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_163LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma; Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Kristīne Blumfelde-Rutka
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)3Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas6
Nodarbības (skaits)3Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas6
Kopā kontaktstundas12
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nepieciešamas zināšanas mikroekonomikā, makroekonomikā, uzņēmumu organizācijā un vadīšanā, uzņēmuma stratēģijas un politikas veidošanā.
Mērķis:
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par starptautiskā mārketinga jēdziena būtību, apskatot to kā aktivitāšu un procesu kopumu mūsdienu starptautiskā biznesa vidē. Izpētīt starptautiskā mārketinga nozīmi patērētāju, klientu, partneru un sabiedrības kontekstā. Kursa ietvaros tiek analizēti starptautiskā biznesa uzsākšanas faktori, pētīta produktu adaptācija dažādiem tirgiem, ņemot vērā starpkultūru atšķirības un mārketinga stratēģiju veidošanu starptautiskajos tirgos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mārketinga jēdziens, pamatelementi I. Mārketinga jēdziena vēsturiskā attīstība. Ievads starptautiskajā mārketingā.Lekcijas1.00auditorija
2Organizāciju motivācija apgūt starptautiskos tirgus. Dažādas perspektīvas/pieejas starptautiskajā marketingā. Kāpēc nepieciešams starptautiskais bizness un ieiešana starptautiskajā tirgū?Lekcijas1.00auditorija
3Jaunākie zinātniskie pētījumi par starptautisko mārketingu un to ietekmējošiem faktoriem.Nodarbības1.00auditorija
4Starptautiskā mārketinga pētījumi, analīze, informācijas sistēma. Mārketinga plāns.Lekcijas1.00auditorija
5Preču un pakalpojumu starptautiskā pielāgošana. Tirgus vide. Produktu viltojumi.Lekcijas1.00auditorija
6Starptautiskā produkta pozicionēšana.Nodarbības1.00auditorija
7Starptautiskās mārketinga ārējās vides faktoru analīze.Nodarbības1.00auditorija
8Starptautiskais mārketings, to ietekmējošie ārējās vides faktori: daba un ekonomika. Kādu ietekmi ārējās vides faktori atstāj uz patēriņa apjomu un tā izmaiņām?Lekcijas1.00auditorija
9Starptautiskā mārketinga ārējās vides faktori: politika/ likumdošana/ kultūrvide.Lekcijas1.00auditorija
10Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas. 1. Pasaules mārketinga jaunāko tendenču analīze. 2. Starptautiskā mārketinga pētījumu piemēru un specifikas analīze. 3. Produkta virzīšana starptautiskajā tirgū un tā pozīciju nostiprināšana, piemēri. 4. Sociālā mārketinga jēdziens, būtība un piemēri. 5. Sociālo mediju nozīme mārketinga attīstībā, piemēri.Nodarbības1.00auditorija
11Starptautiska produkta vadīšana un virzīšana tirgū, starp-kultūru atšķirības.Lekcijas1.00auditorija
12Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas. 1. Jaunākās vadlīnijas pasaules mārketinga aktivitātēs, to pielietojums Latvijā. 2. Produktu iepakojuma attīstības starptautiskais aspekts. 3. Produktu virzīšanas kanāli. 4. Produktu adaptācija ārvalstu tirgiem.Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Mārketinga jēdziens, pamatelementi I. Mārketinga jēdziena vēsturiskā attīstība. Ievads starptautiskajā mārketingā.Lekcijas1.00auditorija
2Organizāciju motivācija apgūt starptautiskos tirgus. Dažādas perspektīvas/pieejas starptautiskajā marketingā. Kāpēc nepieciešams starptautiskais bizness un ieiešana starptautiskajā tirgū?Lekcijas1.00auditorija
3Jaunākie zinātniskie pētījumi par starptautisko mārketingu un to ietekmējošiem faktoriem.Nodarbības1.00auditorija
6Starptautiskā produkta pozicionēšana.Nodarbības1.00auditorija
8Starptautiskais mārketings, to ietekmējošie ārējās vides faktori: daba un ekonomika. Kādu ietekmi ārējās vides faktori atstāj uz patēriņa apjomu un tā izmaiņām?Lekcijas1.00auditorija
12Studentu patstāvīgo darbu prezentācijas. 1. Jaunākās vadlīnijas pasaules mārketinga aktivitātēs, to pielietojums Latvijā. 2. Produktu iepakojuma attīstības starptautiskais aspekts. 3. Produktu virzīšanas kanāli. 4. Produktu adaptācija ārvalstu tirgiem.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Obligātās un papildus literatūras studijas, kārtējo pārbaudes darbu (kopsavilkumi, semināra darbi) izpilde, gatavošanās nodarbībām, semināriem, noslēguma pārbaudījumam u.c. darba veidiem atbilstoši studiju kursa aprakstam un saturam.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējuma atzīme veidojas no kopsavilkumu, semināra darbu, patstāvīgā darba un eksāmena vidējā vērtējuma.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:1. Spēj raksturot starptautiskā mārketinga jēdziena attīstību un novērtēt tā nozīmi uzņēmējdarbībā. 2. Spēj novērtēt starpkultūru atšķirību nozīmi starptautiskajā mārketingā un to ietekmi uz uzņēmuma darbību starptautiskajā vidē.
Prasmes:1. Spēj analizēt mārketinga jaunākās tendences un integrēt tās uzņēmuma mārketinga aktivitātēs. 2. Spēj analizēt starptautisko mārketingu un biznesu veicinošos faktorus. 3. Spēj analizēt preču un pakalpojumu starptautisko pielāgošanu.
Kompetences:1. Spēj organizēt starptautiskā mārketinga pētījumus. 2. Spēj novērtēt starptautiskā mārketinga ārējās vides faktorus un to ietekmi uz uzņēmējdarbību. 3. Spēj novērtēt starptautiskā biznesa uzsākšanu ietekmējošos faktorus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Czinkota M. R., Ronkainen I. A. International Marketing. 10th Edition. Australia: South-Western Cengage Learning, 2013.
2Czinkota M. R., Ronkainen I. A. International Marketing. 8th Edition. Mason, Ohio: Thomson/South-Western, 2007.
3Mühlbacher H., Leihs H., Dahringer L. International marketing: a global perspective. London: Thomson, 2006.
4Cateora P., Gilly M., Grohana J., International Marketing, 16th Edition, McGraw Hill Irwin, 2013.
5Hult. Pride. Ferrell. Marketing. South Western, 2012.
Papildu literatūra
1A study on the role of advertising and sales promotions in creating brand equity and brand loyalty. A. A. Tajzadeh-Namin. Mohsen Norouzi. Indian Journal of Health and Wellbeing. 2014.
2Marketing capability and export performance: The moderating effect of export performance. A. Al-Aali. J-S. Lim. T. Khan. M. Khurshid. 2013.
3Johansson J. K. Global marketing: foreign entry, local marketing, & global management. Boston: McGraw-Hill Irwin, 2009.
4Kurtz D. L. Contemporary marketing. Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2009.
5Albaum G., Duerr E. International Marketing and Export Management. 6th Edition. New Jersey: Prentice Hall, 2008.
6Marketing management / Philip Kotler ... [et al.]. 2nd [European] ed. Harlow, Essex, England: Pearson, 2012.
7Praude V. Mārketings: teorija un prakse / Valērijs Praude. 3., pārstr. un papild. izd. [Rīga]: Burtene, 2011.
8McDonald, M. Marketing plans: how to prepare them, how to use them / Malcolm McDonald. 6th ed. Amsterdam [etc.]: Butterworth-Heinemann, c2007
Citi informācijas avoti
1Journal of the Academy of Marketing Science.
2Akgüna Ali Ekber, Keskinb Halit, Ayarc Hayat. 2014. Standardization and Adaptation of International Marketing Mix Activities: A Case Study. 10th International Strategic Management Conference, Gebze Institute of Technology, Kocaeli, Turkey.