Pārlekt uz galveno saturu

Biznesa komunikācija un ētika

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:5.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:16.04.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_166LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:3.00ECTS:4.50
Zinātnes nozare:EkonomikaMērķauditorija:Tirgzinības un reklāma
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Renāte Cāne
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 2 D, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)6Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas12
Kopā kontaktstundas28
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)5Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas10
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas18
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biznesa vides, organizāciju vadības un komunikācijas teorijas pamati.
Mērķis:
Sniegt zināšanas un attīstīt kompetences par komunikācijas būtību un veidiem, organizācijas (uzņēmuma, iestādes) iekšējo un ārējo komunikāciju, tās veidošanas un vadīšanas principiem biznesā, par ētikas pamatnostādnēm, kas nosaka komunikāciju biznesā starp personām, organizācijām un sabiedrībā kopumā. Kursa apguve palīdz studentiem iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas ētiskas biznesa komunikācijas veidošanā un vadīšanā uzņēmumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa ievads (informācija par kursa saturu un prasībām, veicamajiem darbiem studiju kursā). Kas ir komunikācija (jēdziens un būtība). Komunikācijas nozīme indivīda, organizācijas un sabiedrības dzīvē. Komunikācija un personīgā/korporatīvā attīstība. Komunikācijas process, tā elementi. Komunikācijas barjeras. Kā mazināt komunikācijas barjeras biznesa vidē.Lekcijas2.00auditorija
2 Komunikācijas barjeru piemēri Latvijas uzņēmumu praksē.Nodarbības1.00auditorija
3Komunikācijas veidi. Komunikācijas kodi. Uzņēmumu logotipi, simboli, korporatīvās krāsas, produktu iepakojums, telpu noformējums u.c. kā komunikācijas kodi biznesā.Lekcijas1.00auditorija
4Komunikācijas kodi un to lietojums Latvijas uzņēmumu praksē.Nodarbības1.00auditorija
5Iekšējā komunikācija organizācijā. Vertikālā un horizontālā komunikācija uzņēmumā. Iekšējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti uzņēmumos.Lekcijas1.00auditorija
6 Konkrētu Latvijas uzņēmumu iekšējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti.Nodarbības1.00auditorija
7Ārējā komunikācija organizācijā. Ārējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti uzņēmumos.Lekcijas1.00auditorija
8 Konkrēta Latvijas uzņēmuma ārējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti.Nodarbības1.00auditorija
9 Ētikas jēdziens. Ētika kā filosofiska disciplīna. Pielietojamās ētikas jēdziens, tā saistība ar biznesa jomu. Ētiska izvēle biznesā.Lekcijas1.00auditorija
10Ētiskas uzņēmējdarbības izpausmes Latvijas uzņēmumos (piemēri).Nodarbības1.00auditorija
11Ētika uzņēmumā. Korporatīvā sociālā atbildība kā ētiska biznesa un ilgtspējības kategorija uzņēmumā.Lekcijas2.00auditorija
12Neētiskas uzņēmējdarbības izpausmes Latvijas uzņēmumos (piemēri).Nodarbības1.00auditorija
Tēmu saraksts (nepilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Studiju kursa ievads (informācija par kursa saturu un prasībām, veicamajiem darbiem studiju kursā). Kas ir komunikācija (jēdziens un būtība). Komunikācijas nozīme indivīda, organizācijas un sabiedrības dzīvē. Komunikācija un personīgā/korporatīvā attīstība. Komunikācijas process, tā elementi. Komunikācijas barjeras. Kā mazināt komunikācijas barjeras biznesa vidē.Lekcijas1.00auditorija
2 Komunikācijas barjeru piemēri Latvijas uzņēmumu praksē.Nodarbības1.00auditorija
3Komunikācijas veidi. Komunikācijas kodi. Uzņēmumu logotipi, simboli, korporatīvās krāsas, produktu iepakojums, telpu noformējums u.c. kā komunikācijas kodi biznesā.Lekcijas1.00auditorija
4Komunikācijas kodi un to lietojums Latvijas uzņēmumu praksē.Nodarbības1.00auditorija
5Iekšējā komunikācija organizācijā. Vertikālā un horizontālā komunikācija uzņēmumā. Iekšējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti uzņēmumos.Lekcijas1.00auditorija
8 Konkrēta Latvijas uzņēmuma ārējās komunikācijas auditorijas, kanāli un instrumenti.Nodarbības1.00auditorija
9 Ētikas jēdziens. Ētika kā filosofiska disciplīna. Pielietojamās ētikas jēdziens, tā saistība ar biznesa jomu. Ētiska izvēle biznesā.Lekcijas1.00auditorija
10Ētiskas uzņēmējdarbības izpausmes Latvijas uzņēmumos (piemēri).Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Literatūras analīze; kopsavilkumu izstrāde; mājas uzdevumu izpilde; grupu darbs – gadījumu izpēte, analīze un prezentāciju sagatavošana semināriem; individuālais referāts, kas paredz: 1) noteikt tēmas pamatproblēmu un aprakstīt tās izpausmes praksē; 2) izpētīt un novērtēt alternatīvus (tostarp teorētiķu) viedokļus par šo tēmu; 3) izteikt viedokli par veiktā pētījuma rezultātiem, pamatojot to.
Vērtēšanas kritēriji:
Lekciju un semināru apmeklējums – obligāts. Kopsavilkumu izstrāde – 15%. Semināru darbu izstrāde (grupu darbs) – 20%. Līdzdalība semināros (aktivitāte un atbilžu kvalitāte) – 10%. Referāts – 15%. Eksāmens – 40%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie izprot mūsdienu lietišķās komunikācijas procesu, tā likumsakarības un ietekmi uz organizācijas darbību, pārzina organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanas un vadīšanas principus un metodes, izprot ētikas pamatnostādnes, individuālās un profesionālās ētikas principus un ētisko standartu ievērošanas nepieciešamību biznesa vidē.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs izmantot teorētiskās zināšanas par biznesa komunikāciju un ētiku, veicot biznesa vides analīzi, pratīs izvērtēt un noteikt atbilstošas metodes iekšējās un ārējās komunikācijas īstenošanai organizācijā, spēs kritiski izvērtēt uzņēmējdarbības situācijas no biznesa ētikas viedokļa, identificēt un analizēt problēmas, ko izraisa ētisko principu neievērošana biznesā un biznesa komunikācijā.
Kompetences:Studiju kursa apguves rezultātā studējošie spēs analizēt un interpretēt organizācijas iekšējās un ārējās komunikācijas kodus, kanālus un instrumentus, noteikt komunikācijas un ētiskas darbības uzlabošanas virzienus organizācijā, novērtēt profesionālo saskarsmi no ētikas viedokļa un veidot to saskaņā ar individuālās un profesionālās ētikas principiem.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Hannawa, A. F., & Spitzberg, B. H. (2015). Communication Competence. De Gruyter, Inc. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
2Viswanathan, R. (2010). Business communication. Himalaya Publishing House. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
3Gillis, T., IABC. (2011). The IABC Handbook of Organizational Communication : A Guide to Internal Communication, Public Relations, Marketing, and Leadership. John Wiley & Sons, Inc. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
4Meyer-Galow, E. (2018). Business Ethics 3. 0 : The New Integral Ethics. Walter de Gruyter GmbH. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
5Communication and Media Ethics. Edited by Patrick Lee Plaisance. (2018). Boston; Berlin : De Gruyter Mouton.
Papildu literatūra
1Mautner, G., Rainer, F. (2017). Handbook of Business Communication : Linguistic Approaches. De Gruyter, Inc. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
2Jones, B., Tench, R., & Sun, W. (2014). Communicating Corporate Social Responsibility : Perspectives and Practice. Emerald Publishing Limited.
3Conaway, R. N., & Laasch, O. (2012). Communication in Responsible Business : Strategies, Concepts, and Cases. Business Expert Press. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
4Machado, C., Starr-Glass, D., Davim, J. C., Bràs, F. A., Sanz, G. C., Hernandez-Maskicker, G., Nadal, J., O., Pinheiro, M. P., Rodrigues, A. L., Sampaio de Sousa, A. R. (2018). Micro MBA : Theory and Practice. De Gruyter, Inc. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
5Rocci, A., & de Saussure, L. (2016). Verbal Communication. De Gruyter, Inc. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
6DiMarco, J. (2017). Commmunications Writing and Design : The Integrated Manual for Marketing, Advertising, and Public Relations. John Wiley & Sons, Incorporated. Available from: https://ebookcentral-proquest-com.db.rsu.lv/lib/rsub-ebooks…
7Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika: lekciju kurss / Augusts Milts. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000