Pārlekt uz galveno saturu

Prakse I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:03.03.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SBUEK_201LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:12.00ECTS:18.00
Zinātnes nozare:VadībzinātneMērķauditorija:Uzņēmējdarbības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Henrijs Kaļķis
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Romāns Putāns
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, C-215, sbekatrsu[pnkts]lv, +371 67409184
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Nepilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas0
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Biznesa stratēģija un vadība, starptautiskais mārketings, organizācijas efektivitātes vadība, finanšu menedžments.
Mērķis:
Nostiprināt studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas starptautiskā mārketinga un biznesa vadības, finanšu menedžmenta, starptautiskā mārketinga, starp-kultūru biznesa attiecību vadības, projektu vadības, veicot konkrētus, praktiskus un ar uzņēmējdarbības vadību saistītus uzdevumus.
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prakses atskaites sagatavošana.
Vērtēšanas kritēriji:
Prakses atskaites vērtējums – 50%, Prakses atskaites aizstāvēšana – 50%.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):Aizstāvēšana (Prakse)
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc prakses studējošais praktiski atpazīst vadībzinātnes teorētiskās pamatnostādnes.
Prasmes:Izprot uzņēmuma finanšu rādītājus, uzņēmuma pakalpojumu organizēšanas principus, argumentēti diskutē par uzņēmuma izvēlēto biznesa modeli un darba organizācijas formām.
Kompetences:Spēj integrēt teorētiskās zināšanas praksē, patstāvīgi formulē un kritiski analizē profesionālās problēmas un izsaka priekšlikumus organizācijas darbības uzlabošanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1-