Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnas tiesības

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:3.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:26.08.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_017LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Sabiedrības veselība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Anita Villeruša
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +371 67338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)1Kopā lekciju kontaktstundas4
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Tiesību teorija, veselības aprūpes organizācija, sabiedrības veselība, ētika.
Mērķis:
Medicīnas tiesību studiju kurss piedāvā iepazīties ar medicīnas tiesībām, to izcelsmi un darbību. Kursā tiek apskatīta starptautiskā un nacionālā medicīnas tiesību sistēma, Latvijas, Eiropas Savienības un citu valstu medicīnas tiesību sistēmas. Kursa laikā studenti veido dziļāku izpratni par medicīnas tiesību būtību, principiem, to izcelsmi, ietekmi veselības aprūpes nodrošināšanā un nozīmi starptautiskajās un nacionālajās tiesībās. Piedaloties nodarbībās un rakstot patstāvīgo dabu, studējošie tiek iesaistīti aktuālu medicīnas problēmu apzināšanā, pētīšanā un risināšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Medicīnas tiesību vieta un loma tiesību sistēmā. Medicīnas tiesību attīstība un saikne ar citām zinātņu nozarēm. Medicīnas tiesību nākotne.Lekcijas1.00auditorija
2Medicīnas tiesības un bioētika. Medicīnas tiesību nacionālie un starptautiskie avoti, tiesu spriedumi, literatūra.Lekcijas1.00auditorija
3Pacientu tiesību izcelšanās, to pamatprincipi. Informācijas sniegšana pacientam. Pacienta informēta piekrišana. Personas datu aizsardzība. Privātās dzīves aizsardzība un konfidencialitāte.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības aprūpes organizācijas tiesības. Tiesības uz veselības aprūpi.Lekcijas1.00auditorija
5Valsts un indivīda tiesības un pienākumi. Valsts garantētā veselības aprūpe. Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Epidemioloģiskā drošība.Nodarbības1.00auditorija
6Veselības aprūpes pakalpojumu reglamentācijas un kontrole. Farmācija un veselība. Atsevišķu veselības aprūpes jomu regulācija. Korupcija un krāpšana veselības sistēmā.Nodarbības1.00auditorija
7Veselības aprūpes darbinieku tiesības. Ārstniecības personas, farmaceiti, citas personas. Reglamentētās profesijas.Nodarbības1.00auditorija
8Veselības aprūpes profesiju reģistrācija un sertifikācija. Profesionālā darbība un atbildība.Nodarbības1.00auditorija
9Reproduktīvās tiesības. Dzimstības kontrole. Audu un orgānu transplantācijas tiesiskie un ētiskie aspekti. Eitanāzija. Klonēšana.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
1. Patstāvīgas normatīvo aktu, starptautisko tiesību aktu studijas. 2. Patstāvīgi veikts un auditorijā prezentēts pārskats par vienu aktuālu medicīnas tiesību problēmu Latvijā.
Vērtēšanas kritēriji:
Patstāvīgi veikts un auditorijā prezentēts pārskats par vienu aktuālu medicīnas tiesību problēmu Latvijā. Rakstisks eksāmens kursa noslēgumā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Students zinās: orientēties medicīnas tiesību normatīvajos aktos; izteikties par medicīnas tiesību vietu un lomu tiesību sistēmā, aprakstīt medicīnas tiesību attīstību un saikni ar citām tiesību zinātņu nozarēm; uzskaitīt pacientu tiesību pamatprincipus; izklāstīt un aprakstīt veselības aprūpes organizācijas tiesības, tiesības uz veselības aprūpi, veselības aprūpes darbinieku tiesības, ar atsevišķu jomu regulāciju saistītās tiesības.
Prasmes:Students spēs: identificēt atbilstošos normatīvos aktus noteiktu juridisku problēmu risināšanai medicīnas tiesību jomā; diskutēt par dažādiem tiesu spriedumiem medicīnā un veselības aprūpē, argumentēti paužot savu viedokli.
Kompetences:Spēt piedāvāt risinājumus aktuāliem medicīnas tiesību un medicīnas ētikas problēmjautājumiem un argumentēti pamatot izvirzītos risinājumus.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Medicīnas tiesības. Autoru kolektīvs S. Ašnevicas-Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. Tiesu namu aģentūra, Rīga, 2015, 798 lpp.
2Andriew Grubb, Judith Laing, Principles of Medical Law, Oxford University Press, New York, 2004, 1191 p.
3Normatīvie akti (LR Satversme, Ārstniecības likums, Likums “Par prakses ārstiem”, Epidemioloģiskās drošības likums Farmācijas likums, Likums Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, Seksuālās un reproduktīvās veselības likums, Cilvēka genoma izpētes likums, likums „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Fizisko personu datu aizsardzības likums, Administratīvā procesa likums, Darba likums, Civillikums, Civilprocesa likums, Krimināllikums, Kriminālprocesa likums). Starptautisko tiesību akti. Eiropas Savienības tiesību akti.
Papildu literatūra
1G. Ķilkuts, S. Mežinska, I. Neiders, V. Sīle, V. Sīlis, Biomedicīnas ētika:teorija un prakse, Rīga, Rīgas Stradiņa Universitāte, 2006, 226. lpp.
2Tony Hope, Julian Savulescu, Judith Hendrick, Medical Ethics and Law, Elsvier, 2008, 270p.
3Steven H. Miles, The Hippocratic Oath and the Ethics of Medicine, Oxford University Press, 2004, 232 p.
4Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova.The New public health. Academic Press: 2000.
Citi informācijas avoti
1PVO rekomendācijas, deklarācijas un rezolūcijas (piemēram, Deklarācija par pacienta tiesību veicināšanu Eiropā) (http://www.euro.who.int/informationsources)
2PVO Pasaules veselības likumdošanas krājums (http://www.who.int/idhl-rils/index.cfm) - pieejams angļu un franču valodās
3EP (http://www.coecidriga.lv/ep/) un ES (http://ec.europa.eu/health-eu/index_lv.htm) deklarācijas, rekomendācijas un rezolūcijas
4Latvijas Republikas, Eiropas Kopienu tiesas (http://europa.eu/institutions/inst/justice/index_lv.htm) un Eiropas cilvēktiesību tiesas (http://echr.coe.int) spriedumi
5Pasaules Medicīnas tiesību asociācija (World Association on Medical Law) (http://www.waml.ws)