Pārlekt uz galveno saturu

Epidemioloģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:9.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:14.07.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_106LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:Medicīna; Sabiedrības veselībaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +37167338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Laba lasītprasme angļu valodā.
Mērķis:
Sniegt zināšanas epidemioloģijas pamatjautājumos, kas nepieciešamas veselības pētījumu un cita veida veselības informācijas izpratnei un interpretācijai.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Epidemioloģijas jēdziens un pamatprincipi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
2Epidemioloģijas vēsture.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
3Kauzalitāte. Riska faktors. Jaucējfaktors.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Epidemioloģijas pamatrādītāji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Kopējie, specifiskie, standartizētie rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Veselības informācijas kritiska novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
7Aprakstošie epidemioloģiskie pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
8Kļūdas. Atlase.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
9Analītiskie epidemioloģiskie pētījumi.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
10Asociāciju rādītāji.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
11Diagnostiskie testi. Slimību skrīninga novērtēšana.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
12Pētījuma plānojums, patstāvīgais darbs.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Darbs ar literatūru, datu meklēšana, analīze, savlaicīga iesniegšana, patstāvīgā darba prezentēšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Kumulatīvais vērtējums, kuru veido 2 patstāvīgo darbu prezentācijas (2 x 25%) un rakstisks eksāmens (50%). Lai students tiktu pielaists pie eksāmena kārtošanas, jāiegūst sekmīgs patstāvīgo darbu vērtējums. Lai saņemtu kumulatīvo gala vērtējumu, eksāmena kārtošana ir obligāta. Patstāvīgo darbu vērtējums nesekmīgi kārtota eksāmena vērtējumu nepaaugstina.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Rakstisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie: • Izklāstīs epidemioloģijas jēdziena vēsturisko attīstību un pašreizējo izpratni, nosaucot nākotnes izaicinājumus. • Identificēs un interpretēs veselības un slimību cēlonisko faktoru, riska faktoru, kā arī saistīto faktoru jēdzienus daudzfaktoru cēlonības teorijas ietvaros. • Definēs veselības notikumu un stāvokļu mērīšanas principus. • Nosauks potenciālos veselības informācijas iegūšanas avotus, to priekšrocības un trūkumus. • Klasificēs epidemioloģisko pētījumu galvenos veidus. Uzskaitīs to priekšrocības un trūkumus. • Izskaidros jaucējfaktora un sistēmiskās nobīdes koncepciju.
Prasmes:Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie: • Diferencēs kauzālas un ne-kauzālas faktoru un veselības notikumu asociācijas. • Aprēķinās veselības notikumu un stāvokļu rādītājus. • Aprēķinās asociāciju rādītājus. • Aprēķinās testu specifiskumu, jutību un paredzošās vērtības.
Kompetences:Pēc sekmīgas kursa apgūšanas studējošie: • Izvēlēsies veselības problēmas raksturošanai piemērotus veselības notikuma biežuma rādītājus. • Novērtēs pētījuma dizaina atbilstību pētāmajai problēmai. • Interpretēs asociāciju rādītāju būtību. • Interpretēs slimību izplatības, saslimstības un mirstības rādītājus dažādās populācijās un to izmaiņas laikā. • Novērtēs pierādījumu pamatotību ārstēšanas, profilakses un veselības aprūpes sistēmas un politikas praksei.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1M.Baltiņš „Lietišķā epidemioloģija”. „Zinātne”, Rīga, 2003.
2Bouter, L. M., Zielhuis, G. and Zeegers M. P. 2018. Textbook of Epidemiology. Bohn Stafleu van Loghum
Papildu literatūra
1Alfredo Morabia. Enigmas of health and disease. 2014.
2L.Gordis „Epidemiology”(3rd Eddition). Elsevier Saunders, 2004.
3Fletcher, R. H., Fletcher, S. W. and Fletcher, G. S. 2014. Clinical Epidemiology: The Essentials. 5th ed. Philadelphia: LWW