Pārlekt uz galveno saturu

Veselības veicināšana un profilakse

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:10.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_109LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Bukova-Žideļūna
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +37167338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)12Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas24
Nodarbības (skaits)12Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas24
Kopā kontaktstundas48
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati.
Mērķis:
Veidot izpratni un kompetences veselības veicināšanas un slimību profilakses teorētiskajos un praktiskajos jautājumos.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības veicināšanas jēdziena un nozares vēsturiskā un mūsdienu attīstība.Lekcijas1.00auditorija
2Veselības veicināšana Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
3PVO un starptautiskā politika veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
4Veselības jēdziens veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
5Veselības veicināšana un slimību profilakse: kopīgais un atšķirīgais. Augstas riska grupas un populācijas stratēģijas slimību profilaksē un veselības veicināšanā.Nodarbības1.00auditorija
6Veselības veicināšana un veselības izglītība: kopīgais un atšķirīgais. Veselības uzvedību ietekmējošie faktori.Nodarbības1.00auditorija
7Veselības veicināšanas pētniecībā un praksē pielietotās teorijas; veselības uzvedības jēdziens.Lekcijas1.00auditorija
8Veselības veicināšanas pieeju izmantošana veselības veicināšanas programmās un sabiedrības veselības uzlabošanā.Lekcijas1.00auditorija
9Veselības veicināšana dažādās vidēs.Lekcijas1.00auditorija
10Veselības veicināšana dažādās vidēs: darbavietās, skolās, veselības aprūpes iestādēs, kopienās.Nodarbības1.00auditorija
11Sadarbības partneri un daudzsektoru sadarbība veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
12Dzīves cikla pieeja veselības veicināšanā.Nodarbības1.00auditorija
13Veselības veicināšanas pieejas.Lekcijas1.00auditorija
14Starppersonu un kopienu veselības uzvedību teorijas.Nodarbības1.00auditorija
15Individuālās veselības uzvedību teorijas.Nodarbības1.00auditorija
16Veselības veicināšanas programmas: sabiedrības veselības analīze, veselības vajadzību identificēšana.Nodarbības1.00auditorija
17Veselības veicināšanas programmas: veselības veicināšanas darba plānošana, plāna/programmas galvenie elementi.Lekcijas1.00auditorija
18Veselības veicināšanas programmas: veselības veicināšanas darba plānošana, plāna/programmas galvenie elementi.Nodarbības1.00auditorija
19Veselības veicināšanas programmas: mērķu, uzdevumu un veicamo aktivitāšu definēšana.Nodarbības1.00auditorija
20Kopienu iesaistīšana veselības veicināšanas programmās.Lekcijas1.00auditorija
21Veselības veicināšanas programmu izvērtēšanas stratēģija un plāns.Nodarbības1.00auditorija
22Veselības veicināšanas programmu izvērtēšana: indikatoru izvēle.Nodarbības1.00auditorija
23Veselības veicināšanas programmu izvērtēšana: izvērtēšanas plāna izstrāde.Nodarbības1.00auditorija
24Ētiskie principi veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs ar literatūru un darbs grupās, padziļināti analizējot slimību profilakses un veselības veicināšanas pieejas veselības komunikācijas kontekstā.
Vērtēšanas kritēriji:
Teorētisko zināšanu un prasmju kvalitātes pārbaude rakstveidā.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie: • definēs un atšķirs slimību profilakses līmeņus; • nosauks un aprakstīs slimību profilakses stratēģijas; • izklāstīs veselības veicināšanas jēdzienu un galvenos pamatprincipus; • aprakstīs galvenos veselības veicināšanas pamatelementus; • nosauks veselības veicināšanā izmantotos teorētiskos modeļus; • aprakstīs veselības veicināšanas programmu galvenos etapus; • izklāstīs veselības veicināšanas galvenās pieejas.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie: • pielietos veselības veicināšanā izmantotos jēdzienus; • izvērtēs slimību profilakses, veselības izglītības un veselības veicināšanas atšķirības; • salīdzinās un izskaidros augsta riska un populācijas stratēģijas priekšrocības un trūkumus; • vispārinās un diskutēs par veselības veicināšanas pamatelementu pielietošanas principiem veselības politikas un programmu veidošanā.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie: • pamatos veselības veicināšanas pieejas jēgu un nozīmi mūsdienu sabiedrības veselības problēmu kontekstā; • argumentēs veselības veicināšanas un slimību profilakses lomu sabiedrības veselības uzlabošanā; • novērtēs komunikāciju stratēģiju izmantošanas iespējas veselības veicināšanas programmās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Metodiskie materiāli veselības veicināšanā, SVEK, 2014.
2WHO Regional Publications, European Series, No. 92 Evaluation in health promotion. Principles and perspectives WHO, 2001.
Papildu literatūra
1Corcoran, N. (2013). Communicating health: Strategies for Health Promotion. London: SAGE Publications, Ltd doi: 10.4135/9781526401588