Pārlekt uz galveno saturu

Veselības sociālie determinanti

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:23.08.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:SVUEK_111LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:MedicīnaMērķauditorija:Informācijas un komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Inese Stars
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Ģirts Briģis
Kontaktinformācija:Rīga, Kronvalda bulvāris 9, svekatrsu[pnkts]lv, +37167338307
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)7Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas14
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas10
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Socioloģija, sabiedrības veselība, epidemioloģija, pētniecības metodoloģija.
Mērķis:
Nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par veselības sociālo kontekstu; par sociālo faktoru saistību ar veselības iznākumiem un veselības uzvedību; apgūt prasmes identificēt sociālo faktoru (determinantu) līdzdalību dažādu veselības iznākumu formēšanā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības sociālie determinanti sabiedrības veselības perspektīvā.Lekcijas2.00auditorija
2Veselības sociālo determinantu praktisko situāciju piemēri un to analīze.Nodarbības2.00auditorija
3Sociālekonomiskais stāvoklis kā veselības sociālais determinants.Lekcijas2.00auditorija
4Sociālekonomiskais stāvoklis kā veselības sociālais determinants: piemēru analīze.Nodarbības2.00auditorija
5Cilvēka dzīves cikla pieeja veselības sociālo determinantu kontekstā.Lekcijas2.00auditorija
6Veselībpratība kā veselības sociālais determinants.Lekcijas1.00auditorija
7Veselības sociālie determinanti un veselības komunikācija.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Lai izprastu veselības sociālo determinantu pētniecību, students izvēlas un lasa vienu zinātnisko rakstu par VSD saistību ar kādu no veselības iznākumiem, iesniedz un prezentē raksta kopsavilkumu. Lai spētu apvienot teorētiskos pieņēmumus par veselības sociālajiem determinantiem un to praktiskām izpausmēm, studenti analizē reālus ar veselību saistītus piemērus un secināto prezentē auditorijā. Prezentācijas paredzētas, lai studenti labāk apgūtu uzstāšanās prasmes, mācītos formulēt un skaidri izteikt savu viedokli, kā arī argumentēti pamatot to.
Vērtēšanas kritēriji:
--> līdzdalība grupu darbos un to prezentācijās, patstāvīgo darbu izpilde (20%) --> sekmīgi nokārtots eksāmens, kuru veido zinātnisko rakstu pārskats un tā prezentēšana (80%)
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (Mutisks)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Kursa apguves rezultātā studējošie uzskaitīs dažādus veselības sociālos determinantus; sīkāk raksturos katru no tiem; aprakstīs sociālo faktoru ietekmes uz veselību iespējamos mehānismus; raksturos veselības sociālo determinantu aktualitāti mūsdienās, raksturos to ideoloģisko nostāju.
Prasmes:Kursa apguves rezultātā studējošie izskaidros veselības sociālo determinantu nozīmi aktuālu sabiedrības veselības problēmu kontekstā; identificēs sociālo faktoru klātbūtni dažādu veselības stāvokļu problēmu izcelsmē un izplatībā; sniegs piemērus par dažādu slimību un to izplatību ietekmējošiem sociāliem faktoriem; lietos atbilstošu terminoloģiju; kritiski analizēs literatūru par sociālās struktūras ietekmi uz veselību un ar veselību saistītām nevienlīdzībām.
Kompetences:Kursa apguves rezultātā studējošie izvērtēs veselības sociālos determinantus dažādu sabiedrības veselības problēmu piemēros un piedāvās problēmu risināšanas iespējas atbilstoši veselības sociālo determinantu teorētiskajām un metodoloģiskajām nostādnēm; izstrādās iespējamos rīcības algoritmus dažādu veselības sociālo determinantu negatīvās ietekmes uz sabiedrības veselību mazināšanā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Marmot, M., Wilkinson, R.G. eds. Social determinants of health, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press; 2005.
Papildu literatūra
1Hellman, C.G. (2000) Culture, Health and Illness. Oxford.
2Graham Scambler (ed.) (2008) Sociology as applied to medicine. 6th ed. Edinburgh: Saunders/Elsevier.
3Social Determinants of Health. The Solid Facts. (2003) Second ed. WHO
Citi informācijas avoti
1Commission on Social Determinants of Health (Final report). Closing the gap in a generation. Health equity through action on the social determinants of health.