Pārlekt uz galveno saturu

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:4.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:05.08.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_008LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Ārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Aija Zilvestre
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)8Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas16
Kopā kontaktstundas16
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Latviešu un angļu valodas alfabēts.
Mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmi pareizi lasīt, rakstīt, veidot, skaidrot, atpazīt, klasificēt kā arī lietot anatomijas un klīnisko terminoloģiju; integrēt latīņu valodas zināšanas citu studiju kursu apguvē; mācību un zinātniskajā darbā; izmantot iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Kursa ievads. Latīņu valodas alfabēts. Fonētika.Nodarbības1.00auditorija
2Vārdu morfoloģija. Zilbe. Vārdu dalīšana zilbēs. Īsa un gara zilbe. Uzsvars.Nodarbības1.00auditorija
3Lietvārdu pārskats, to deklinācijas, lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. I, II, IV un V deklinācijas lietvārdi. Anatomijas terminu struktūra - lietvārds + nesaskaņotais apzīmētājs (lietvārds + lietvārds ģenitīva locījumā).Nodarbības1.00auditorija
4Lietvārdu locīšana N., G. sg. un pl. formās. III deklinācijas lietvārdi. Anatomijas termini ar nesaskaņoto apzīmētāju (lietvārdu ģenitīvā).Nodarbības1.00auditorija
5Īpašības vārdu pārskats, to iedalījuma grupās. Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes. Anatomijas terminu struktūra – lietvārds + saskaņotais apzīmētājs (lietvārds + īpašības vārds).Nodarbības1.00auditorija
6Anatomijas terminu ar saskaņoto apzīmētāju (ar īpašības vārdu) veidošana, tulkošana, analīze, locīšana.Nodarbības1.00auditorija
7Pārskats par jaunu īpašības vārdu darināšanu: izskaņas, priedēkļi, salikti īpašības vārdi. Atkārtošana pirms tiešsaistes testa.Nodarbības1.00auditorija
8Tiešsaistes TESTUM PRIMUM par anatomijas terminoloģiju.Nodarbības1.00auditorija
9I deklinācijas lietvārdi. I grupas īpašības vārdi. 4 locījumi: N., G., Acc., Abl. vienskaitlī un daudzskaitlī. Prievārdi. Klīniskie termini ar un bez prievārdiem. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
10Klīniskie termini no latinizētiem grieķu cilmes vārdiem, to uzbūve un veidošana, analīze, skaidrošana. I deklinācijas latīņu grieķu ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
11II deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
12II deklinācijas nekatras dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti. Spārnotie teicieni.Nodarbības1.00auditorija
13III deklinācijas vīriešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
14III deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
15III deklinācijas nekatras dzimtes lietvārdi, I gr. īpašības vārdi. Klīniskie termini. Latīņu un grieķu valodas ekvivalenti.Nodarbības1.00auditorija
16Klīniskās terminoloģijas atkārtošana pirms tiešsaistes TESTUM SECUNDUM/FINALE. Informācija par studentu himnu ,,Gaudeamus".Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Saskaņā ar tematisko plānu studējošais apgūst lietvārdu, īpašības vārdu vokabulārās formas, kā arī prievārdus, locījumu galotnes, lietvārdu, īpašības vārdu priedēkļus un izskaņas; latīņu un grieķu valodas ekvivalentus; regulāri pilda mājas darbus par katru izņemto tēmu, kā arī elektroniskos pašpārbaudes uzdevumus un testus; strādā ar vārdnīcām, papildmateriāliem un internetu terminu dziļākai izpratnei.
Vērtēšanas kritēriji:
Apmeklējums (obligāts), līdzdalība un atbilžu kvalitāte praktiskajās nodarbībās, laikus un kvalitatīvi izpildīti patstāvīgie darbi; Rudens semestrī kursa nobeigumā sekmīgi uzrakstot tiešsaistes testu par anatomijas terminoloģiju (t.i., savācot vismaz 55% pareizu atbilžu), studējošais saņem semestra ieskaiti; Pavasara semestrī kursa nobeigumā sekmīgi uzrakstot tiešsaistes testu par klīnisko terminoloģiju (t.i., savācot vismaz 55% pareizu atbilžu), studējošais saņem ieskaiti, testos pārbauda prasmi veidot vārdu saskaņojumu, identificējot vārdus un pareizas galotnes; prasmi pareizi rakstīt, skaidrot un klasificēt terminus.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Pēc sekmīgi apgūta studiju kursa studējošais zinās: • kā definēt medicīnas terminoloģijas izrunas un rakstības pamatlikumus; • kā identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus, kā arī nosaukt latīņu un grieķu cilmes priedēkļus un izskaņas jaunu vārdu darināšanai; • nosaukt grieķu cilmes klīniskās terminoloģijas terminelementus un skaidrot to nozīmi; • nosaukt anatomijas un klīnisko terminu veidošanas un lietošanas likumus.
Prasmes:Pēc sekmīgas studiju kursa apguves studējošais pratīs: • pareizi lasīt, rakstīt un lietot medicīnas terminus; • identificēt latīņu un grieķu cilmes vārdus; • identificēt un klasificēt anatomijas un klīniskos terminus; • veidot un skaidrot anatomijas un klīniskos terminus; • interpretēt un lietot latīņu „spārnotos” teicienus.
Kompetences:Pēc studiju kursa apguves studējošais spēs pareizi lietot anatomijas un klīniskos terminus mācību situācijās un profesionālajā darbībā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1 „Mācību līdzeklis latīņu valodā”, RSU, 2018.
2L. Krusta (updated by N. Zazerska "Medical Terminology in Latin" RSU, 2016 (e-studies)
Papildu literatūra
1K. Rudzītis „Terminologia medica: latīņu-latviešu medicīnas terminu vārdnīca” pārstrādāts un papildināts izdevums; Rīga, Nacionālais apgāds 2003.-2005.
2A. Zilvestre. ”Latīņu-latviešu valodas vārdnīca medicīnas studijām” RSU, 2016., (e-studijās)
3,,Latīņu-latviešu-angļu valodas vārdnīca medicīnas studijām" RSU, 2011., (e-studijās)
Citi informācijas avoti
1A.Kalme „Per aspera ad astra” - Latīņu spārnotie teicieni, Zvaigzne ABC, 2008. g.
2Interneta resursi:
3http://www.tezaurs.lv/
4http://www.unifr.ch/ifaa/Public/EntryPage/ShowTA98LA.html
5https://en.wiktionary.org/wiki/Latin
6http://en.pons.com
7http://www.freedict.com/onldict/lat.html
8http://ablemedia.com/ctcweb/showcase/wordsonline.html
9http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Latin+name