Pārlekt uz galveno saturu

Angļu valoda zobārstniecībā

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Par studiju kursu
Kursa kods:VC_060LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:4.00ECTS:6.00
Zinātnes nozare:ValodniecībaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Tatjana Zakutajeva
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Valodu centrs
Struktūrvienības vadītājs:Dace Žibala
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, valodas@rsu.lv, valodas@rsu.lv, +371 67061586
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas32
Kopā kontaktstundas32
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Angļu valodas zināšanas vidusskolas programmas līmenī.
Mērķis:
attīstīt angļu valodas lietošanas komunikatīvās iemaņas un prasmes studiju nolūkiem un darbam turpmākajā specialitātē un veicināt profesionālās terminoloģijas apguvi un tās praktisko lietošanu.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievadīšana studiju kursā. Efektīvā komunikācija.Nodarbības2.00auditorija
2Atklājumi medicīnā.Nodarbības2.00auditorija
3Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Cilvēka ķermenis: orgāni un sistēmas. Kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
4Slimnīca un slimnīcas personāls.Nodarbības1.00auditorija
5Pazīmes un simptomi. Sāpes novērtējuma sistēma un sāpju novēršana. Kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
6Vārdu krājuma paplašināšana atbilstoši tēmai Zobārstniecības vēsture.Nodarbības2.00auditorija
7Vārdu krājuma paplašināšana atbilstoši tēmai Zobu speciālisti.Nodarbības2.00auditorija
8Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Profilaktiskā zobārstniecība.Nodarbības1.00auditorija
9Prezentācija. Semestra ieskaite.Nodarbības2.00auditorija
10Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Cilvēka zobu izvietojums. Kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
11Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Zobārstniecības iekārtas un zobārstniecības instrumenti.Nodarbības1.00auditorija
12Leksikas minimuma apguve atbilstoši tēmai Infekciju kontrole zobārstniecības praksē un Profesionālo slīmību novēršana.Nodarbības1.00auditorija
13Darbs ar pacientiem baiļu novēršanai, apmeklējot zobārstu.Nodarbības1.00auditorija
14Komunikatīvo prasmju nostiprināšana saziņā ar pacientu. Dialogu veidošana: saziņa zobārstniecības praksē.Nodarbības1.00auditorija
15Pacienta apskate un intervija aizpildot slimības vēsturi. Video demonstrēšana. Lomu spēles. Zobu formula.Nodarbības2.00auditorija
16Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Zobu kariess. Kontroldarbs.Nodarbības2.00auditorija
17Terminoloģijas apguve atbilstoši tēmai Zobu erozija, abrāzija, bruksizms.Nodarbības1.00auditorija
18Zinātniskā raksta prezentācija.Nodarbības1.00auditorija
19Terminoloģija slimību kserostomija un halitoze raksturošanai.Nodarbības1.00auditorija
20Zobārsta ētiskā un juridiskā atbildība.Nodarbības1.00auditorija
21Prezentācija. Semestra ieskaite.Nodarbības2.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
individuālais un pāru darbs - prezentāciju sagatavošana atbilstoši kursa tēmām, darbs ar vārdnīcu – terminu skaidrošana; e-pasts vēstuļu rakstīšana, izmantojot dotos izveidošanas principus, zinātniskā raksta prezentācija;
Vērtēšanas kritēriji:
aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; laikus iesniegti, kvalitatīvi izpildīti rakstiskie mājas darbi, mutisko atbilžu kvalitāte. Prezentācija atbilstoši semestra tēmai reizi semestrī. Kontroldarbi – apgūtās terminoloģijas zināšanu un praktiskā pielietojuma pārbaude. Kursa beigās rakstisks eksāmens, kurā tiek pārbaudītas terminoloģijas zināšanas un tās praktiskais lietojums, vispārējā teksta un specifiskas informācijas izpratne un rakstu valodas lietojums.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: atpazīs profesionālo terminoloģiju dažāda veida tekstos; nosauks zobārstniecības jomā visbiežāk izmantojamās terminoloģijas ekvivalentus angļu valodā; aprakstīs dažādas ar zobārstniecības jomu saistītas parādības, izmantojot profesionālo terminoloģiju angļu valodā;
Prasmes:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: atlasīt un pareizi izmantot terminoloģiju mutvārdu saziņai (piemēram, prezentāciju veidošanai, diskusijām) un rakstos (piemēram, e-pasts) zobārstniecības jomā; izmantot piemērotus valodas izteiksmes līdzekļus, lai paustu savu viedokli gan mutiskajā, gan rakstiskajā komunikācijā; sniegt iegūtās informācijas apkopojumu gan mutiski, gan rakstveidā, izmantojot atbilstošu terminoloģiju; atstāstīt teksta vispārējo saturu un atrast konkrētu informāciju dažāda veida tekstos no dažādiem informācijas avotiem.
Kompetences:veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūto terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Open Your English Wider!!! English for Dental Professionals. Kinga Studzinska-Pasieka, Marcin Otto, Poland: Bestom-Dentonet.pl. 2011.
2Oxford Concise Medical Dictionary. E. Martin, Oxford University Press, 2008.
Papildus literatūra
1Medicine, Sam McCarter, Oxford University Press, 2013.
2Nursing, Tony Grice, Oxford University Press, 2013.
3Cambridge English for Nursing, Virginia Allum, Patricija McGarr, Cambridge University Press, 2008.
4Professional English in Use. Medicine, Eric H. Glendinning, Ron Howard, Cambridge University Press, 2007.
5Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 2006.
Citi informācijas avoti
1http://www.medicalnewstoday.com/sections/dentistry/
2www.dentistry.co.uk/
3www.oup.com/elt