Pārlekt uz galveno saturu

Veselības psiholoģija

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:7.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:06.05.2021
Par studiju kursu
Kursa kods:VPUPK_247LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:PsiholoģijaMērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Zane Gulbe
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra
Struktūrvienības vadītājs:Kristīne Mārtinsone
Kontaktinformācija:J. Asara iela 5, vppkatrsu[pnkts]lv, +37167061587
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)8Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas16
Nodarbības (skaits)4Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas8
Kopā kontaktstundas24
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Nav nepieciešamas.
Mērķis:
Attīstīt maģistrantu izpratni par veselības psiholoģijas jautājumiem, fokusējoties uz indivīda veselības uzvedību un tās maiņu, stresa pārvarēšanu, slimības uztveri un reprezentāciju, komunikāciju veselības aprūpes vidē, kā arī attīstīt maģistrantu prasmes un kompetenci zināšanas veselības psiholoģijā sasaistīt ar/attiecināt uz veselības komunikācijas praksi dažādās mērķgrupās.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Veselības psiholoģijas jēdziens – definīcija un pieejas. Faktori, kas ietekmē veselības psiholoģijas attīstību mūsdienās. Stress, tā pārvarēšana un veselība. Personības faktori un veselība.Lekcijas1.00auditorija
2Slimības uztvere, reprezentācija un simptomu interpretācija.Lekcijas1.00auditorija
3Veselības uzvedība. Veselības uzvedības modeļi un iespējas tos izmantot veselības komunikācijā. Veselības uzvedības maiņa.Lekcijas3.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
4Faktori, kas ietekmē pielāgošanos hroniskai slimībai, pacientu veselības uzvedību un līdzestību. Psiholoģiskās intervences.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
5Veselības komunikācijas prakse dažādās mērķgrupās veselības psiholoģijas ietvarā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
6Veselības psiholoģijas pētījumu/intervenču ieguldījums veselības komunikācijā.Lekcijas1.00auditorija
Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Studiju kursa laikā plānoti 3 semināri, kad maģistrantiem tiks uzdots reflektēt par studiju kursa ietvaros apgūstamo jautājumu saistību ar veselības komunikāciju un iespējām to izmantot profesionālajā darbā, kā arī interpretēt plašsaziņas līdzekļos aprakstītās problēmsituācijas saistībā ar veselības psiholoģijā veiktiem pētījumiem par komunikāciju veselības aprūpes vidē. Patstāvīgi un sistemātiski lasot norādītos avotus, izvēlēties vienu no veselības uzvedības modeļiem. Balstoties uz literatūras avotiem un pētījumiem par konkrētā veselības uzvedības modeļa pielietošanu, izveidot uz indivīdu vērstu veselības komunikācijas aktivitātes/aktivitāšu kopas projektu un prezentēt to grupā.
Vērtēšanas kritēriji:
Gala vērtējumu veido patstāvīgo darbu vērtējums (50%) un eksāmena testa vērtējums (50%). Patstāvīgā darba struktūra: 1. Izvēlētā veselības uzvedības modeļa raksturojums. 2. Veselības komunikācijas pasākumu kopas apraksts, raksturojot to, kā izmantots konkrētais veselības uzvedības modelis un citas studiju kursā gūtās zināšanas. Eksāmena tests ietver 10 jautājumus ar un bez atbilžu variantiem.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:• Nosauc un raksturo veselības psiholoģijas mērķus, uzdevumus, metodoloģiskos pamatprincipus. • Apraksta stresa un personības faktoru saistību ar veselību. • Nosauc un raksturo slimības uztveri, reprezentāciju un simptomu interpretāciju veidojošos faktorus. • Nosauc un raksturo faktorus, kas ietekmē veselības uzvedību hronisku slimību pacientiem un galvenās psiholoģisko intervenču grupas. • Nosauc veselības uzvedības modeļus veidojošos faktorus. • Raksturo indivīdu komunikāciju veselības aprūpes vidē.
Prasmes:• Identificē stresa un personības faktoru ietekmi, diskutējot par slimības uztveri, reprezentāciju, hronisku slimību pacientu veselības uzvedību, veselības uzvedības modeļiem un indivīdu komunikāciju veselības aprūpes vidē. • Salīdzina dažādus veselības uzvedības modeļus un pārskata veselības uzvedības maiņas nosacījumus. • Interpretē plašsaziņas līdzekļos aprakstītās problēmsituācijas saistībā ar veselības psiholoģijā veiktiem pētījumiem par komunikāciju veselības aprūpes vidē.
Kompetences:Raksturo un pielieto veselības psiholoģijas koncepcijas komunikācijā ar indivīdu dažādās mērķgrupās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1K.Mārtinsone un V. Sudraba. (red.). (2015). Veselības psiholoģija. Rīgas Stradiņa universitāte.
2Marks, D. F., Murray, M., Evans, B., & Estacio, E. V. (2015). Health Psychology. Theory-Research-Practice (4rd ed.). Sage Publications.
3Ogden, J. (2012). .Health Psychology: A Textbook (5th ed.). Maidenhead, UK: Open University Press.
4Pipere, A. (2005). Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas: Mācību līdzeklis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte.
5Sarafino, E.P., & Smith, T.W. (2014). Health Psychology: Biopsychosocial Interactions (7th ed.). John Wiley & Sons.
6Smith, T.W., & Suls, J. (2004). Introduction to the Special Section on the Future of Health Psychology. Health Psychology, 23 (2), 115-118.
7Stokenberga, I., Freimane, G., Sudraba, V. un Bite, I. (2015). Veselība un slimība psiholoģijā. No K.Mārtinsone un A. Miltuze. Psiholoģija, 2.sēj. Personība, grupa, sabiedrība, kultūra, (171. – 230.lpp.). Rīga: Zvaigzne ABC.
8Suls, J., & Rothman, A. (2004). Evolution of the Biopsychosocial Model: Prospects and Challenges for Health Psychology. Health Psychology, 23 (2), 119-125.
Papildu literatūra
1Health 2020 : a European policy framework and strategy for the 21st century / World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013.
Citi informācijas avoti
1Kelly McGonigall: How to make stress your friend. TED talks.
2Journal of Health Psychology
3British Journal of Health Psychology
4Psychology and Health
5Health Psychology Review