Pārlekt uz galveno saturu

Maģistra darba priekšaizstāvēšana

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:24.02.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:VVDG_021LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Vadībzinātne; Uzņēmējdarbības vadībaMērķauditorija:Veselības vadība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Daiga Behmane
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Veselības vadības docētāju grupa
Struktūrvienības vadītājs:Daiga Behmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 16, C korpuss, 215. kabinets, esfreatrsu[pnkts]lv, esfreatrsu[pnkts]lv, +371 67409060
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)1Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā nodarbību kontaktstundas2
Kopā kontaktstundas2
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Sekmīgi nokārtoti visi studiju kursi un prakse
Mērķis:
Maģistra darba priekšaizstāvēšana
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Maģistra darba mērķa, uzdevumu, pētījumu metožu un rezultātu izklāsts (prezentācija)Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Prezentācija.
Vērtēšanas kritēriji:
Atbilstība maģistra darba nolikumam, izstrādāta darba teorētiskā un analītiskā daļa.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Patstāvīga pētījuma veikšana pamatojoties uz jaunākajām veselības vadības zinātnes konceptuālajām pieejām.
Prasmes:Noteikt un risināt ar veselības vadības nozari saistītas problēmas un demonstrēt teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu.
Kompetences:Sistēmiska un analītiska pieeja pētījuma veikšanai un pētniecības un datu apstrādes metožu pielietošana.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Anol Bhattacherjee (2012) Social Science Research: Principles, methods, and practices.