Pārlekt uz galveno saturu

Bērnu terapeitiskā zobārstniecība I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:30.06.2020
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_044LKI līmenis:7. līmenis
Kredītpunkti:6.00ECTS:9.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Jūlija Kalniņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tsk@rsu.lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 1. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)0Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā nodarbību kontaktstundas0
Kopā kontaktstundas20
Lekcijas (skaits)0Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)0Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)16Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)5Kopā nodarbību kontaktstundas80
Kopā kontaktstundas80
Lekcijas (skaits)4Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas8
Nodarbības (skaits)7Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas28
Kopā kontaktstundas36
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Pamatzināšanas embrioloģijā, zobu anatomijā, histoloģijā, mutes dobuma saslimšanu profilaksē, pirmsklīniskā apmācībā (operatīvā zobārstniecībā), karioloģijā, endodontijā, periodontoloģijā.
Mērķis:
Apmācīt teorētiski un praktiski augsta līmeņa jaunos speciālistus strādāt ar bērniem dažādos vecuma posmos, sniegt zināšanas par bērnu zobu un sakodienu veidošanās principiem, mutes dobuma saslimšanām, to profilaksi un ārstēšanas iespējām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Bērnu zobārstniecības filozofija, bērna attīstība, piena un pastāvīgo zobu attīstība, sakodiena veidošanās. Zobu mineralizācija un īpatnībasLekcijas1.00auditorija
2Mazu bērnu mutes veselība, kariesa riska faktori.Lekcijas1.00auditorija
3Kariesa ārstēšana piena sakodienā, restauratīvo materiālu izvēle.Lekcijas1.00auditorija
4Pulpītu diagnostikas un ārstēšanas metodes piena zobos. Orālā medicīna bērnu vecumā, orofaciālās infekcijas.Lekcijas1.00auditorija
5Kariesa attīstība jaunos pastāvīgajos zobos, ārstēšana dažādās stadijās.Lekcijas1.00auditorija
6Dziļa kariesa ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
7Zobu traumas, klasifikācija, izmeklēšana. Piena zobu traumas.Lekcijas1.00auditorija
8Zoba cieto audu traumas, diagnostika, ārstēšana.Lekcijas1.00auditorija
9Luksācijas, diagnostika, ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
10Bērna psihoemocionālās attīstības posmi un saskarsme bērnu zobārstniecībā. Bailes no zobārsta un to pārvarēšanas metodes. Sadarbība ar vecākiemLekcijas1.00auditorija
11Fantomu klase.Nodarbības1.00prakses vieta
12Darba organizācija bērnu zobārstniecībā, izmeklēšanas dokumentācija, informācija par klīniskā gadījuma prezentāciju V kursa beigās. Integrētās pacienta izmeklēšanas kartes aizpildīšana.Nodarbības1.00prakses vieta
13Bērna fiziskās, dentālās un psiholoģiskās (emocionālās un intelektuālās) attīstības periodi.Nodarbības1.00prakses vieta
14Piena zobu attīstība, mineralizācija, šķilšanās laiki, secība, anatomija, sakņu rezorbcija. Pastāvīgo zobu attīstība, mineralizācija, saknes formēšanās, anatomiskās īpatnības.Nodarbības1.00prakses vieta
15Uzvedības vadīšanas metodes bērnu zobārstniecībā. Sedācija, vispārējā anestēzija.Nodarbības1.00prakses vieta
16Perinatāla kariesa aprūpe, grūtnieces mutes veselība, riska faktori. Pirmā zobārsta vizīte.Nodarbības1.00prakses vieta
17Agrīns mazu bērnu kariess (ECC), etioloģija, patoģenēze, profilakse, ārstēšana.Nodarbības1.00prakses vieta
18Kariesa attīstība un diagnostika piena sakodienā pirmsskolas vecuma bērniem, profilakse, ārstēšanas plānošana.Nodarbības1.00prakses vieta
19Kariesa ārstēšanas tehnikas piena zobos. Plombējamo materiālu īpašības un pielietojums bērnu zobārstniecībā, restaurāciju kalpošanas ilgumu ietekmējošie faktori.Nodarbības1.00prakses vieta
20Lokālās anestēzijas īpatnības bērnu vecumā (efektīvā un maksimālā deva, tehnika dažādos vecumos).Nodarbības1.00prakses vieta
21Piena zobu pulpīti, diagnostika, ārstēšana. Neatgriezeniska pulpīta ārstēšanas iespējas piena zobos, kanālu pildāmo materiālu izvēle.Nodarbības1.00prakses vieta
22Agrīns maiņas sakodiens. Jauno pastāvīgo molāru kariesa diagnostika, profilaktiska un neinvazīva ārstēšanas plānošana un metodes. Kariesa risks.Nodarbības1.00prakses vieta
23Okluzālā un aproksimālā kariesa ārstēšana jaunajos pastāvīgajos zobos.Nodarbības1.00prakses vieta
24Dziļa kariesa un vitālas pulpas ārstēšanas metodes jaunos pastāvīgajos zobos (apeksoģenēze), diagnostika, rezultātu kontrole.Nodarbības1.00prakses vieta
25Devitālas pulpas terapijas iespējas jaunos pastāvīgos zobos (apeksfiksācija, revaskularizācija). Biomateriāli bērnu zobārstniecībā, indikācijas, pielietojuma īpatnības.Nodarbības1.00prakses vieta
26Noslēguma nodarbība. Kopsavilkums.Nodarbības1.00prakses vieta
27Minimāli invazīvās zobārstniecības pamatprincipi, agrīns mazu bērnu kariess, agrīni riska faktori, mazuļu barošana/ diskusija.Lekcijas1.00auditorija
28Kariesa ārstēšana piena zobos, Hall tehnika, dažādu pieeju salīdzināšana/ diskusija.Lekcijas1.00auditorija
29Kariess jaunos pastāvīgajos zobos, okuzāls, proksimāls, ārstēšanas iespējas.Lekcijas1.00auditorija
30Dziļais kariess, vairāku tehniku savstarpēja salīdzināšana, diskusija.Lekcijas1.00auditorija
31Traumatiski zobu bojājumi, klīniskie gadījumi, integrēta pieeja zobu traumu ārstēšanai, starp Ortodontijas un Bērnu zobārstniecības klīnikām.Nodarbības1.00auditorija
32Agrīnu piena zobu ekstrakciju ietekme uz vietas trūkumu pastāvīgajā sakodienā, integrēts seminārs ar Ortodontijas klīniku.Nodarbības1.00auditorija
33Pacientu pieņemšana.Nodarbības5.00prakses vieta
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais patstāvīgais darbs ar pacientu – bērnu, teorētisko tēmu sagatavošana un rakstiska atbildēšana, pēc tam mutiska iztirzāšana.
Vērtēšanas kritēriji:
Aktīva līdzdalība praktiskajās nodarbībās; Noslēdzot 5. studiju gada 1. semestri: mutvārdu eksāmens; Kursu noslēdzot – valsts pārbaudījums (kopā ar citiem kursiem).
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst zināšanas un kompetenci par bērnu zobu un sakodienu veidošanos, bērnu mutes dobuma saslimšanām, to profilaksi un ārstēšanu, ārstēšanas plāna mutes dobuma sanācijai bērniem sastādīšanu.
Prasmes:Studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs nodibināt kontaktu ar bērnu un bērnu vecākiem, novērst sāpes un bailes, ārstējot zobus bērniem, ārstēt kariesu, pulpītus un periodontītus piena un pastāvīgos zobos atkarībā no zobu saknes attīstības, ārstēt zobu traumas un izplatītākās gļotādas slimības bērniem, sanēt bērna mutes dobumu.
Kompetences:Studenti spēs pieņemt lēmumus, klīniski spriest un izteikt spriedumu, lai noteiktu pacienta galīgo diagnozi, interpretējot un korelējot atradnes anamnēzē, klīniskajos un radiogrāfiskos izmeklējumos vai citos diagnostikas testos; izvēlēties zobārstniecības pacienta ārstēšanas veidu; izglītot pacientu par mutes slimību profilaksi un ārstēšanu; novērtēt ārstēšanas rezultātus un ieteikt papildus darbības; komunicēt ar bērniem, viņu ģimenēm un tuviniekiem; novērtēt kritiski savas profesionālās zināšanas un meklēt profesionālās izaugsmes iespējas.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1D. B. Kennedy “Paediatric Operative Dentistry”- (Third Edition) - WRJGHT, 1996.
2Cameron – Handbook of Paediatric Dentistry – 1997, ISBN: 0723430683.
3R. J. Audlaw., W.P.Rock “A Manual of Paediatric Dentistry” Fourth edition, 1996. Churchill Livingstone, 249 pp, ISBN: 0443053723.
4Richard R. Welbury “Paediatric Dentistry” Oxford, 1997, 402 pp., ISBN 0192
5Christian Splieth Kinderzahnheilkunde in der Praxix” Quintessenz – Verl. 2002, 359 lpp. ISBN 3-87652-173-4
6Jens O. Andreasen, Frances M Andreasen, Lars Andersson „Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth” – Fourth Edition, Blackwell Munksgaard, 2006.
Papildu literatūra
1Andreasen – Textbook and Colour Atlas of Tooth Impactions – 1998, ISBN: 0323001467.
2Richard J. Mathewson, Robert E. Primosch, Jack T. Morrison, “Fundamentals of Pediatric Dentistry”- (Third Edition) - 1995 Quintessence, Publishing Co. Inc.
3“The Treatment of Traumatized Incisor in the Child Patient.”- Quintessence, Chicago, Berlin, Rio de Janeiro and Tokyo, 1981
4Rock – Diagnostic Picture Tests in Paediatric Dentistry – 1998, 128 pp, ISBN: 0723409846.
Citi informācijas avoti
1Pediatric Dentistry – Journal of the Americans Academy of Pediatric Dentistry.
2International Journal of Paediatric Dentistry.