Pārlekt uz galveno saturu

Sabiedrības veselības aprūpe zobārstniecībā I

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:21.03.2019
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_049LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Egita Senakola
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 2. semestris
Lekcijas (skaits)10Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)2Kopā lekciju kontaktstundas20
Nodarbības (skaits)5Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)4Kopā nodarbību kontaktstundas20
Kopā kontaktstundas40
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Stomatoloģisko saslimšanu profilakse, periodontoloģija.
Mērķis:
Praktiskas izpratnes veidošana par sabiedrības aprūpes iespējām zobārstniecībā, veidojot pozitīvu profesionālu attieksmi pret veselības un mutes veselības veicināšanu un izglītošanu, izpratne plānot un izstrādāt izglītojošās programmas zobārstniecībā dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Ievads sabiedrības veselības aprūpē vēsturiskie aspekti. Primārā mutes veselības aprūpe. Alma Atas deklarācija, Otavas harta. Kopējas stratēģijas, kuras tiek rekomendētas daudzu hronisku saslimšanu profilaksei un arī mutes saslimšanu profilaksei (kopējo riska faktoru pieeja).Lekcijas1.00auditorija
2Mutes veselības izglītošana, mutes veselības veicināšana. Vēsturiskie aspekti. Dažādas pieejas (profilaktiskā, uzvedības maiņas, izglītojošā, sociālā). Mutes veselības izglītošanas pānošanas modelis, metodes un materiāli, komandas pieeja. Mutes veselības uzlabošanās, tās izvērtējums. Augšupteces un lejupteces koncepts.Lekcijas1.00auditorija
3Zobārstniecības aprūpes modeļi Eiropā. Zobārstniecības aprūpes modelis Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
4Cukuru klasifikācija. Cukurs-galvenais kariesa etioloģiskais faktors. Uzturs, diētas rekomendācijas, lai samazinātu kariesu un zobu erozijas. Diētas izvērtējums pacientiem zobārstniecības praksē.Lekcijas1.00auditorija
5Zobu traumu profilakse. Epidemioloģiskie rādītāji un etioloģija. Pirmā palīdzība zoba kroņa lūzuma gadījumā un pie pilnīgi izsista zoba. Sabiedrības informēšana par iespējām novērst zobu traumas, vadlīnijas profilaktiskām aktivitātēm. Video.Lekcijas1.00auditorija
6Smēķēšana un mutes veselība. Epidemioloģiskie dati. Pasīvā smēķēšana, smēķēšana un sievietes veselība. Galvenās smēķēšanas izraisītās sekās mutē. Nikotīnaizvietojošā terapija. Zobārstniecības komandas lomā smēķēšanas atmešanā.Lekcijas1.00auditorija
7Zobu higiēnistu apmācības modelis Latvijā un pasaulē. Vēsturiskie aspekti. Profesijas standarts Latvijā. Profilakses stunda zobu higiēnista kabinetā.Lekcijas1.00auditorija
8Izglītojošas programmas pasaulē mutes veselības veicināšanā (visās iedzīvotāju vecuma grupās). Labas prakses piemēri, arī Latvijā.Lekcijas1.00auditorija
9PVO un citi dokumenti, lai aicinātu uz darbību mutes veselības veicināšanā.Lekcijas1.00auditorija
10Iepazīšanās ar prakses nolikumu pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Iepazīšanās ar programmu "Mutes veselības mācības programma PII iestādēm Rīgas pilsētā" 2014.g. - grāmata (58 lpp.), buklets (8 lpp.), 2 plakāti.Lekcijas1.00auditorija
11Mutes veselības izglītošana un veicināšana visās vecuma grupās: diēta un uzturs, cukurs mūsu uzturā, cukura aizvietotāji.Nodarbības1.00auditorija
12Mutes veselības izgglītošana un veicināšana visās vecuma grupās: smēķēšanas izraisītās sekas mutē, smēķēšanas atmešanas iespējas. Zobu traumu profilakse. Aizsargkapes.Nodarbības1.00auditorija
13Studenti prezentē savas lekcijas, rotaļspēles, lai dotos uz pirmsskolas izglītības iestādēm (PII). Prakse izvēlētajās PII un sākumskolās.Nodarbības1.00auditorija
14Prakse izvēlētajās PII un sākumskolās.Nodarbības1.00cits
15Studentu prakses atskaites prezentācija par semināriem PII un sākumskolās. Novērtējums.Nodarbības1.00auditorija
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuāls darbs periodiskās literatūras pārskatu veidošanā par kursā ietvertajām tēmām, prezentāciju sagatavošana un informatīvu bukletu izstrāde. Katrs students prakses laikā pirmsskolas un skolas izglītības iestādēs veido savu prezentācijas un nodarbības modeli mutes veselības izglītošanā, atskaitās par to ar uzstāšanos pēdējā seminārā.
Vērtēšanas kritēriji:
Rakstiski testi studiju kursa laikā, prezentāciju un informatīvu bukletu izstrāde mutes veselības veicināšanā. Uzstāšanās ar atskaiti par izglītojošo darbu ar bērniem pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Ieskaite (Semestra)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Ietver izpratni par primārās veselības aprūpes principiem, kopējo riska faktoru pieeju, mutes veselības aprūpes organizācijas principiem un modeļiem Latvijā un ārzemēs. Izpratni par mutes veselības veicināšanas - izglītošanas principiem un pieejām, zobārstniecības komandas lomu veselības veicināšanā un izglītošanā.
Prasmes:Students pēc kursa beigšanas spēs novērtēt un praksē pielietot mutes veselības veicināšanas un izglītošanas pamatprincipus. Spēs savā klīniskajā darbā vispirms ievērot profilaktisko pieeju un stratēģijas, pretstatā ārstēšanas režīmam zobārstniecībā. Spēs izvērtēt atsevišķa indivīda profilaktiskās vajadzības - pacienta ēšanas paradumus, higiēnas iemaņas, ieteikt smēķēšanas atmešanas nosacījumus, izglītot pacientus kā novērst zobu traumas un rīkoties to gadījumā.
Kompetences:Students pēc kursa beigšanas spēs izglītot zobārstniecības pacientus un sniegt primāro mutes veselības aprūpi dažāda vecuma iedzīvotājiem. Spēs piedalīties dažādu mutes veselības veicinošu, izglītojošu programmu izstrādē un realizācijā iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1Chestnutt I.G. Dental Public Health at a Glance., Wiley Blackwell, 1st Edition, 2016, 124 p.
2Daly B., Watt R.G., Batchelor P., Treasure E. Essential Dental Public Health. Oxford University Press, 2002.
3Fejerskov O., Kidd E. Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Munksgaard, 2003.
4Felton A., Chapman A., Felton S. Basic Guide to Oral Health Education and Promotion. Wiley Blackwell, 2nd Edition, 2014, 300 p.
5Helping dental patients to quit tobacco. 2nd ed. Public Health England, 2014.
6Mason J. Concepts in Dental Public Health. 2nd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins, 2010.
7Mostofsky D.I., Fortune F. Behavioral Dentistry. Wiley Blackwell, 2nd Edition, 2014, 11-26, 237-250, 323-348.
Papildu literatūra
1Brinkmane A., Senakola E., Veldre O., Mironova A. Mutes veselības mācības programma pirmsskolas izglītības iestādēm. Rīga: Mutes veselības fonds, 2014; 60. lpp. (ISBN 978-9934-14-427-1).
2EU Manual of Dental Practise. 5th Edition, 2014.
3E.Senakola, A.Brinkmane, L.Kroniņa. Mutes dobuma veselība pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā. Doctus, 2018, Nr.9, 35.-38.lpp.
4E.Senakola, I.Maldupa, S.Uribe, M.Ņizamovs. Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā 2015./2016. mācību gads. ISBN (pdf) 978-9934-514-36-4, 1-56.lpp. https://www.spkc.gov.lv/lv/statistika-un-petijumi/petijumi-…
5Sheiham A., Bonecher M. Promoting Children`s Oral Health: Theory and Practice. Quintessence LTDA, 2005.
6Kā palīdzēt pacientiem atmest smēķēšanu : rokasgrāmata primārās un ... https://dom.lndb.lv/data/obj/558264.html
Citi informācijas avoti
1Cochrane Library, Science Direct, SAGE, ProQuest, OVID, Willey online library, EBSCO, Dyna Med.