Pārlekt uz galveno saturu

Operatīvās zobārstniecības preklīniskais kurss III

Studiju kursa apraksts

Kursa apraksta statuss:Apstiprināts
Kursa apraksta versija:1.00
Kursa apraksta apstiprināšanas datums:29.08.2018
Par studiju kursu
Kursa kods:ZTMVK_053LKI līmenis:6. līmenis
Kredītpunkti:2.00ECTS:3.00
Zinātnes nozare:Medicīna; StomatoloģijaMērķauditorija:Zobārstniecība
Studiju kursa vadītājs
Kursa vadītājs:Sandra Bērziņa
Studiju kursa īstenotājs
Struktūrvienība:Zobu terapijas un mutes veselības katedra
Struktūrvienības vadītājs:Anda Brinkmane
Kontaktinformācija:Rīga, Dzirciema iela 20, tskatrsu[pnkts]lv, tskatrsu[pnkts]lv, +371 67455560
Studiju kursa plānojums
Pilns laiks - 3. semestris
Lekcijas (skaits)Lekciju ilgums (akadēmiskās stundas)Kopā lekciju kontaktstundas0
Nodarbības (skaits)15Nodarbību ilgums (akadēmiskās stundas)3Kopā nodarbību kontaktstundas45
Kopā kontaktstundas45
Studiju kursa apraksts
Priekšzināšanas:
Terminoloģija latīņu valodā, dentālā anatomija, histoloģija, medicīniskā bioķīmija, biomateriāli zobārstniecībā.
Mērķis:
Apgūt kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus, iegūstot teorētiskās zināšanas un izkopjot praktiskās iemaņas. Plombēšanas tehnikas un manipulāciju secības apguve, izmantojot dažādus plombējamos materiālus. Iegūtās zināšanas, iemaņas un prasmes prast pielietot klīniskajā apmācībā.
Tēmu saraksts (pilna laika studijas)
Nr.TēmaĪstenošanas formaSkaitsNorises vieta
1Demonstrācija – plombēšana ar amalgamu un kompozītu. Saišu sistēmas. Praktiskais darbs – plombēšana ar amalgamu un kompozītu, izmantojot iepriekšējā semestra kavitātes, pēc pasniedzēja norādījuma.Nodarbības1.00klīniskā bāze
2Demontrācija – koferdama komplekts, klemmes, klemmes turētājs(roku pozīcija augšžoklī un apakšžoklī), rāmju veidi, gumijas ievietošana rāmī, caurumu veidošana. Koferdama uzlikšana vienam zobam, vairāku zobu izolācijas veidi (3 veidi). Praktiskais darbs – koferdama uzlikšana vienam zobam. Vairāķu zobu izolācija.Nodarbības1.00klīniskā bāze
3Praktiskais darbs – 2. klases kavitātes veidošana augšžokļa 6. zobā (MO/OD) un plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere, saite)Nodarbības1.00klīniskā bāze
4Praktiskais darbs – 2.klases kavitātes veidošana apakšžokļa 6. zobā (MOD) un plombēšana ar amalgamu( odere)Nodarbības1.00klīniskā bāze
5Praktiskais darbs – 5.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un aaugšžokļa 7. zobos plombēšana ar SJCNodarbības1.00klīniskā bāze
6Starppārbaudījums - 5.klases kavitātes veidošana apakšžokļa vai augšžokļa 6. zobos plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere)Nodarbības1.00klīniskā bāze
7Praktiskais darbs – 1.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un aaugšžokļa 7. zobos (O) plombēšana ar amalgamu (odere)Nodarbības1.00klīniskā bāze
8 Praktiskais darbs – 3.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un augšžokļa 3. zobos (DL) plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere, saite)Nodarbības1.00klīniskā bāze
9Praktiskais darbs – 3.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un augšžokļa 2. zobos (MV) plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere,saite)Nodarbības1.00klīniskā bāze
10Praktiskais darbs – 3.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un augšžokļa3. zobos (DL) un 2. zobos (MV) plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere,saite) 4.klases kavitātes veidošana apakšžokļa un augšžokļa 1. zobos (MVL) plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere,saite)Nodarbības1.00klīniskā bāze
11Nepabeigtās kavitātes.Nodarbības1.00klīniskā bāze
12Starppārbaudījums - – 3.klases kavitātes veidošana apakšžokļa vai augšžokļa 2. zobos (DL) plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere,saite)Nodarbības1.00klīniskā bāze
13Kolokvijs-kavitāšu veidošanas pamatprincipi, klasifikācijas, pagaidu plombējamie materiāli, SJC un atvasinājumi, amalgama, kompozīti, saišu sistēmas, koferdams, kontaktpunkta atjaunošana.Nodarbības1.00klīniskā bāze
14(Nepabeigtās kavitātes) Trenoņnodarbība prkatiskajam eksāmenam. -2. klases kavitātes veidošana augšžokļa 6. zobā (MO/OD) un plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere, saite) 2.klases kavitātes veidošana apakšžokļa 6. zobā (MOD) un plombēšana ar amalgamu( odere)Nodarbības1.00klīniskā bāze
15Trenoņnodarbība prkatiskajam eksāmenam. -2. klases kavitātes veidošana augšžokļa 6. zobā (MO/OD) un plombēšana ar kompozītu (koferdams, odere, saite) 2.klases kavitātes veidošana apakšžokļa 6. zobā (MOD) un plombēšana ar amalgamu( odere)Nodarbības1.00klīniskā bāze
Vērtēšana
Patstāvīgais darbs:
Individuālais un pāru darbs - prezentāciju vai citu radošu darbu sagatavošana atbilstoši kursa tēmām (darba veidu un sagatavošanas termiņu nosaka pasniedzējs). Jautājumu sagatavošana par tēmu, kura tiks apskatīta nodarbībā Individuāls darbs ar 3D simulatoriem 3. un 4. studiju semestrī pēc pasniedzēja sastādīta izpildāmo uzdevumu plāna.
Vērtēšanas kritēriji:
Studenta veidoto kavitāšu novērtēšana atbilstoši pamatprincipiem kavitāšu veidošanā un izveidotas kavitātes kvalitātes kritērijiem. Plombu kvalitātes novērtēšana atbilstoši kvalitātes kritērijiem; Atsevišķu plombēšanas tehnikas etapu izvērtēšana; ZF ētikas kodeksa ievērošana (ietekmē gala vērtējumu) Aktīva līdzdalība semināros, mutisko un rakstisko atbilžu kvalitāte; Tēmas noslēguma kontroldarbi - apgūto zināšanu pielietojuma pārbaude. Kursa beigās eksāmens, kurš sastāv no OSCE un mutiskas atbildes. OSCE daļā tiek pārbaudīts zināšanu praktiskais pielietojums un apgūtās manuālās iemaņas pirmsklīniskajā mācību bāzē. Vērtēšanā ietverta kavitātes veidošana, plombēšanas tehnika un plombēšanas gala rezultāts, matricas turētāja un koferdama uzlikšana eksāmena zoba labošanai, urbuļu un plombējamo instrumentu atlase, infekcijas kontroles ievērošana (tikai pamata lietas - cimdi, maska, aizsargbrilles - to pareiza lietošana), pacienta (mulāžas) pozicionēšana pret ārstu (studentu). Mutiskajā daļā vispārēja teorētisko zināšanu pārbaude.
Gala pārbaudījums (pilna laika studijas):Eksāmens (OSKE)
Gala pārbaudījums (nepilna laika studijas):
Studiju rezultāti
Zināšanas:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti: Definēs kariesa un kavitāšu klasifikācijas; Nosauks un aprakstīs kavitāšu veidošanas pamatprincipus un etapus; Nosauks plombējamos materiālus, to iedalījumu, īpašības un lietošanas indikācijas; Atpazīs un nosauks izmantojamos instrumentus un urbuļus.
Prasmes:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti pratīs: Izveidot kavitātes simulatora augšžokļa un apakšžokļa zobos; Atlasīt un pareizi izmantot nepieciešamo plombējamo materiālu; Saplombēt izveidotās kavitātes ar adekvātu plombējamo materiālu, pielietojot materiālam atbilstošu manipulāciju secību.
Kompetences:Veiksmīgas studiju kursa apguves rezultātā, studenti spēs praktiski izmantot apgūtās zināšanas un prasmes kariesa ārstēšanai pacientiem klīnikā.
Bibliogrāfija
Nr.Atsauce
Obligātā literatūra
1L. Baum, R. W. Phillips, M. R. Lund. Textbook of Operative Dentistry. W. B. Saunders Company, 1985, 1995, 1999.
2J. B. Summitt, J. W. Robbins, R. S. Schwartz „Fundamentals of Operative Dentistry.” Quintessence Publishing Co. 2006.
3Richard van Noort “Introduction to Dental Materials” – Mosby, 1994.
Papildu literatūra
1W. J. O’Brien „Dental Materials and their Selection”, Quintessence Publishing Co. 2002.
Citi informācijas avoti
1Internetā pieejamās zinātniskās datu bāzes.