Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2011 - pašlaik

Lektors

RSU Valodu centrs

2002 - 2010

Docente

Latvijas Universitāte

1999 - 2003

Asistente

Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte

Izglītība

2008 - 2010

Profesionālā maģistra grāds projektu vadībā

Latvijas Universitāte

1998 - 2003

Dr.paed.

Latvijas Universitāte

1998 - 2000

Humanitāro zinātņu maģistrs angļu filoloģijā (metodikas novirziens)

Latvijas Universitāte

1980 - 1985

Vēstures un sabiedrības mācības pasniedzējs (2012. gadā pielīdzināts profesionālā maģistra grādam)

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes


2015. Dalība Eiropas Savienības Grundtvig mācību partnerības seminārā "M-Care Mutual Care from Knowledge to Action" starptautiskajā seminārā un sanāksmē Romas Tor Vergata universitātē 22.-25. martam


2012. gadā apliecība par tālākizglītību Nr. 2732 par programmas "E-kursu vadības sistēmas Moodle izmantošanas apmācību un Web 2.0 tehnoloģiju pielietojums izglītībā" Rīgas Tehniskā Universitāte


2015. gada aprīlī ES programmas ERASMUS+ KA1 individuālās mobilitātes projekta seminārā "Radošuma veicināšana izglītībā Portugālē, Kubā​


Pētniecības darbības virzieni

  • plurilingvālā pieeja valodu izglītībā ;
  • starpkultūru kompetenczglītībā;
  • daudzveidīgās identitātes.

Izstrādātās studiju programmas


Kopā ar Dr.Vitu Kalbērziņu Latvijas Universitā 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "Moderno valodu skolotājs"​​ izstrāde un sagatavošana akreditācijai

Vadītās studiju programmas

Latvijas universitātes Moderno valodu fakultātes 2. līmeņa profesionālās studiju programmas "​Angļu valodas skolotājs vidusskolā" vadība 2004. gadā

Izstrādātie studiju kursi

Medicīnas terminoloģija angļu valodā (Sabiedrības veselības programmas studentiem)

Vadītie studiju kursi

Angļu valoda māszinībās

Angļu valoda māszinībās

Medicīnas terminoloģija angļu valodā

Docētie studiju kursi

Angļu valoda komunikācijas zinātnē

Angļu valoda māszinībās

Medicīnas terminoloģija angļu valoda

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

​maģistra darbi: 16​

​kvalifikācijas darbi: 25

recenzētie:

promocijas darbi: 1

​​maģistra darbi: 17

​​kvalifikācijas darbi: 27

Projekti

2014. -2015 gada Projekta Latvijas grupas vadītāja ​ES programmas ERASMUS+ KA2 stratēģiskās partnerības izglītības projekts „CLICK – Technologies for Education of Youngsters".​

2013-2015 Projekta Latvijas grupas vadītāja ​Kopš 2013. gada ES Mūžiglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas izglītības projekts „M-CARE: Mutual caring–from knowledge to action" 2013-1-RO1-GRU06-29473 1​

2011-2013 Vecākā eksperte; VISC ESF projektā " Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbasta sistēmas izveide" (vienošanās nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)​.

2011-2013 Projekta Latvijas grupas vadītāja No 2011. gada līdz 2013. gadam ES Mūžiglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas izglītības projekts „NMD-PRO: Neuromuscular diseases: professional parents and patients" 2011-1-RO1-GRU06-14989 1.

2011. gadā ES struktūrfondu projekta „Atbalsts LU starptautiskās sadarbības projektiem un citiem starptautiskās sadarbības pasākumiem zinātnē un tehnoloģijās" pētniece.

2010. VISC ESF projekta „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" darba grupas (svešvalodu kompetenču paaugstināšanas moduļa programmas ) vecākā eksperte.

2010. Dalība ESF projektā „Salaspils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ietvaros", kursa „Starptautisko sakaru uzturēšana un kopīgo projektu izstrāde" izstrāde un docēšana pašvaldības darbinieku angļu valodas kompetenču pilnveidei.

2009. –. 2010. starptautiskā projekta ETSize: European Teacher Synthesize Ref. 510134-LLP-1-2010-1-NL COMENIUS CAM Eiropas valodu daudzveidības grupas vadītāja.

2008.-2009. Latvijas Universitāte, zinātniskais projekts Nr. Y2-ZP116-100 "Matemātikas un angļu valodas programmu saturiski integrētā pilnveide."

2008. Latvijas Universitāte, zinātniskais projekts Nr. Y2-I3L08-100 „Angļu valodas un matemātikas skolotāju izglītības zinātniskā metodoloģija."

2008.-2009. Eiropas valodu daudzveidības darba grupas vadība projektā „Face it. Focus on Awareness of Culture and Education for International Teachers" (Ref.nr.:134362-2007-NL-COMENIUS –CMP).

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.


2005 - pašlaik

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija

Publikācijas

Raksti​​

Dirba, Māra. Education in Latvia / M.Dirba // Exploring childhood in a comparative context: an introductory guide for students / ed. by M.A.Brown, J.White. - London : Routledge, 2014. - P.106-117.

Dirba M. Plurilingual and Intercultural Approaches in Language Learning and Teaching. In:"Language Acquisition: Problems and Perspectives". Ed. by Diana Laiveniece.Cambridge Scholars Publishing, 2016, pp.12-22.


M. Latvian people on the move and the impact on education. Migration and the Education of young people 0-19. An Introductory guide. Ed. by Mabel Ann Brown. David Fulton Book. New York, Routledge, 2016, pp. 50.-61.


Dervin F., Dirba M. Figures of Liquid Strangeness: Blending Perspectives from Mobile Academics. In: Students, Staff and Academic Mobility in Higher Education. Ed. by M. Byram and F. Dervin. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2008, 237 - 261.

Dirba M. Intercultural Learning and Language Education. In: A.Krūze, I.Mortag, D.Schulz. Sprachen-und- Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften. Leipzig: Leipziger Universitatsverlag, 2007, 101–109.

Dirba M. (2007) Towards Proteophilic Competence? Intercultural Learning and Language Education in Latvia. / Intercultural Education, Volume 18, Issue 3 August, 2007, 2, 193 – 205.

Dirba M. Daudzveidīgās identitātes un valodu izglītība In: Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa, komunikācija, Rīga: LZA, 2006., 135. – 142. lpp.

Dirba M. Mijkultūru izglītības daudzveidība. Rīga: RaKa, 2006.

Dirba M. Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. Rīga: RaKa, 2003.

Kontakti

Saistītās ziņas