Skip to main content

Darbības programma: Izaugsme un nodarbinātība
Prioritārais virziens Izglītība, prasmes un mūžizglītība 8.2.4. specifiskais atbalsta mērķis – Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei
Projekta nr.: 8.2.4.0/15/I/001

Projekta mērķis – nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher EducationEQAR) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei, tai skaitā, aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšanai un kapacitātes stiprināšanai.

Pēc projekta īstenošanas Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma funkcionēs atbilstoši ESG (European Standarts and Guidelines for Quality Assurance) prasībām, aģentūra būs EQAR dalībniece, kas palielinās uzticamību Latvijas augstākai izglītībai un iegūtajiem diplomiem.

Kvalitatīva augstākās izglītības novērtēšanas sistēma ilgtermiņā nodrošinās Eiropas augstākās izglītības telpā konkurētspējīgu izglītību un zinošu, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanu darba tirgum.


Projekta galvenās aktivitātes

 • Akreditācijas aģentūras stratēģijas izstrāde un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide

 • Pilotakreditāciju īstenošana 12 augstākās izglītības institūcijās

 • Akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze

 • E-platformas izstrāde akreditācijas procesam un augstākās izglītības kvalitātes monitoringam

 • Apmācības un semināri ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos

 • Dalība Eiropas asociācijās un citās starptautiskajās organizācijās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā


Projekta partneri

 • Augstākās izglītības padome

 • Lietuvas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas centrs

 • Banku augstskola

 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Starptautiskā akadēmija”

 • Daugavpils Universitāte

 • Liepājas Universitāte

 • Latvijas Universitāte

 • Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledža

 • Rīgas Aeronavigācijas institūts

 • Rīgas Celtniecības koledža

 • Rīgas Stradiņa universitāte

 • Rīgas Tehniskā universitāte

 • Ventspils Augstskola

 • Vidzemes Augstskola

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2016.–07.09.2019.

Projekta kopējais finansējums: EUR 1 500 000,00 (ES fondu līdzfinansējums – EUR 1 275 000,00 apmērā; nacionālais publiskais finansējums – EUR 225 000,00 apmērā)


Projekta aktualitātes

 • 06.05.2016. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) noslēgusi sadarbības līgumu ar nodibinājumu Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) par pilotakreditācijas veikšanu studiju virzienam Veselības aprūpe, kuram atbilst 33 studiju programmas

 • 01.06.2016. parakstīta vienošanās starp AIC un RSU par pilotakreditācijas norises gaitu, kurā RSU noteikts iesniegt pilotakreditācijai sagatavoto dokumentāciju līdz 07.11.2016.

 • 1.10.2016. sagatavoti un saskaņoti studiju kvalitātes padomēs visi 30 studiju programmu raksturojumi un studiju virziena “Veselības aprūpe” raksturojums.

 • 18.10.2016. RSU Senātā apstiprināts studiju virziena “Veselības aprūpe” raksturojums.

 • 7.11.2016. studiju virziena “Veselības aprūpe” raksturojums iesniegts Akadēmiskās izglītības centram.


Informācija no AIC / AIKA

 • Projekta ietvaros 12 projekta partneri ir sagatavojuši un iesnieguši Akadēmiskās informācijas centra (AIC) Augstākās izglītības kvalitātes aģentūrai (AIKA) studiju programmu raksturojumus par vienu studiju virzienu savā augstākās izglītības iestādē saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumu” 7. pielikumu. Kopā no sadarbības partneriem ir saņemti 12 studiju virzienu raksturojumi par 95 studiju programmām.

 • AIKA izvērtē pašnovērtējuma ziņojumus atbilstoši MK noteikumu Nr. 407 7. pielikumam un 9. pielikumā noteiktajiem kritērijiem un attiecīgi sagatavo iesnieguma atbilstības novērtējumus.

 • 2016.gada decembrī seminārā “Studiju virzienu novērtēšanas vizītes” 12 sadarbības partneri tika iepazīstināti ar pilotakreditācijas norises grafiku, atbildīgajiem koordinatoriem, vizītes dienu skaitu, novērtēšanas vizītes posmiem un norisi.

 • Rīgas Stradiņa universitāte ir iesniegusi studiju virziena “Veselības aprūpe” studiju virziena raksturojumu, kurā ir iekļautas trīsdesmit (30) studiju programmas.

 • Studiju virziena akreditācijas vizītes tiks īstenotas 2017. gada sākumā.