Pārlekt uz galveno saturu

APSTIPRINĀTS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta
2018. gada 15. maija sēdē,
Protokols Nr. 2–1/15.05.18.

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu un RSU Satversmes 3.6. punktu un Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumu Nr. 492 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 6. punktu

 

1. Vispārīgi noteikumi

1.1.    Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – Universitāte, saīsināti – RSU) Studiju iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) ir Universitātes iekšējais normatīvais akts, kas vienlaicīgi ar citiem Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem un Universitātes rīkojuma dokumentiem reglamentē šādas sfēras:
1.1.1.    imatrikulāciju;
1.1.2.    studējošo tiesības;
1.1.3.    studējošo pienākumus;
1.1.4.    studējošo atbildību un tās izvērtēšanu;
1.1.5.    studiju maksu;
1.1.6.    iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšanas, adresēšanas un iesniegšanas kārtību;
1.1.7.    akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu;
1.1.8.    eksmatrikulāciju;
1.1.9.    studiju atsākšanas kārtību pēc eksmatrikulācijas;
1.1.10.    kārtību, kādā citu augstskolu studējošie kā klausītāji var pieteikties un apmeklēt Universitātes studiju kursu vai tā daļu;
1.1.11.    studējošo drošības pasākumus.
1.2.    Universitātes Studiju iekšējās kārtības noteikumos lietotie termini atbilst RSU Studiju reglamentā I lietotajiem terminiem, ja noteikumos nav noteikts citādi.
1.3.    Noteikumi piemērojami Universitātes un tās sadarbības partneru (valsts institūcijas, zinātniskās institūcijas, ārstniecības iestādes u.c.) teritorijā un telpās, kurās tiek īstenotas Universitātes studiju programmas vai notiek studiju process.

2.    Imatrikulācija

2.1.    Imatrikulācija studiju programmā notiek konkursa kārtībā saskaņā ar Universitātes apstiprinātajiem uzņemšanas noteikumiem.
2.2.    Reflektantus, kuri pretendē uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām, imatrikulē pēc konkursa izturēšanas un studiju līguma noslēgšanas.
2.3.    Reflektantus, kuri pretendē uz maksas studiju vietām, imatrikulē pēc:
2.3.1.    konkursa izturēšanas;
2.3.2.    studiju līguma noslēgšanas un studiju maksas veikšanas.
2.4.    Reflektantus, kuri pretendē uz studiju vietām apmaiņas programmu ietvaros, imatrikulē pēc saskaņošanas Dekānu padomē un studiju līguma noslēgšanas.
2.5.    Nekavējoties pēc imatrikulācijas studējošajam izsniedz Universitātes datortīkla lietotājvārdu un paroli.
2.6.    Atkārtotas imatrikulācijas procedūras pēc eksmatrikulācijas ir noteiktas šo noteikumu 10. nodaļā.

3.    Studējošo tiesības

3.1.    Universitātes studējošajiem ir šādas tiesības:
3.1.1.    atbilstīgi Universitātē noteiktajai kārtībai iegūt augstāko izglītību izraudzītajā studiju programmā;
3.1.2.    līdzdarboties studiju programmas īstenošanā un pilnveidē;
3.1.3.    prasīt un saņemt pienācīgu materiāltehnisko nodrošinājumu pilnvērtīgam studiju procesam Universitātes iespēju robežās;
3.1.4.    Universitātes noteiktajā kārtībā izmantot Universitātes telpas, bibliotēkas, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta, medicīnas u.c. objektus, kas ir paredzēti studiju procesam (Augstskolu likuma 50.panta pirmās daļas 2.punkts);
3.1.5.    Universitātes noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas (Augstskolu likuma 50. panta pirmās daļas 2. punkts);
3.1.6.    savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām;
3.1.7.    brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus (Augstskolu likuma 50. panta pirmās daļas 6. punkts), ciktāl tie neaizskar citu personu tiesības un likumīgās intereses;
3.1.8.    vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties pašpārvaldes institūcijās  (Augstskolu likuma 50. panta pirmās daļas 7. punkts);
3.1.9.    kā klausītājiem apmeklēt citu augstskolu mācību pasākumus un kārtot nepieciešamos pārbaudījumus  (Augstskolu likuma 50. panta pirmās daļas 8.punkts);
3.1.10.    iesniegt apelācijas par zināšanu un prasmju novērtējumu, kā arī par Universitātes amatpersonu vai koleģiālo institūciju lēmumiem jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām;
3.1.11.    dibināt biedrības, pulciņus un klubus (Augstskolu likuma 50. panta pirmās daļas 9. punkts), kā arī darboties tajos;
3.1.12.    iesniegt sūdzības, priekšlikumus un iesniegumus;
3.1.13.    piedalīties Universitātes koleģiālo pārstāvības un vadības institūciju un lēmējinstitūciju darbā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, Universitātes iekšējos normatīvajos aktos vai Universitātes rīkojuma dokumentos noteiktajos gadījumos;
3.1.14.    Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot studiju kredītu un studējošo kredītu, pretendēt uz stipendiju no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī citām stipendijām, ja tādas Universitātē ir izveidotas.
3.2.    Studiju ietvaros studējošajiem ir tiesības:
3.2.1.    Universitātes noteiktajā kārtībā izvēlēties un mainīt studiju programmu;
3.2.2.    pieteikties par klausītāju studiju kursā citās augstskolās vai fakultātēs;
3.2.3.    Universitātes iekšējos normatīvajos aktos vai Universitātes rīkojuma dokumentos noteiktajā kārtībā veikt zinātnisko darbību;
3.2.4.    sastādīt un apgūt individuālu studiju brīvās izvēles daļu;
3.2.5.    saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos Universitātē,  kā arī ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē apgūto studiju rezultātu atzīšanu Universitātes noteiktajā kārtībā.

4.    Studējošo pienākumi

4.1.    Universitātes studējošajiem ir šādi pienākumi:
4.1.1.    pildīt ar Universitāti noslēgtā studiju līguma saistības, ievērot šos noteikumus, Universitātes ētikas kodeksu, kā arī citus iekšējos normatīvos aktus;
4.1.2.    ar cieņu izturēties pret docētājiem un vispārējo personālu, kā arī pret citiem studējošajiem;
4.1.3.    laikā un precīzi izpildīt ar studiju procesu saistītās docētāju un vispārējā personāla prasības ciktāl tās nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem;
4.1.4.    respektēt un ievērot akadēmisko godīgumu, studiju procesa ietvaros nepieļaut plaģiātismu vai jebkāda cita veida autortiesību vai blakus tiesību neievērošanu;
4.1.5.    ievērot darba aizsardzības, drošības un ugunsdrošības prasības;
4.1.6.    ievērot noteiktos Universitātes korporatīvās identitātes principus;
4.1.7.    nēsāt līdzi derīgu Universitātes studējošā apliecību;
4.1.8.    neatrasties Universitātē alkoholisko, narkotisko, toksisko vai psihotropo vielu iespaidā;
4.1.9.    atrodoties Universitātē, ievērot personiskās higiēnas prasības;
4.1.10.    lietot Universitātes telpas, iekārtas, aparatūru un citus Universitātes objektus tikai tiem paredzētajiem mērķiem un studiju procesa ietvaros;
4.1.11.    izturēties pret Universitātes telpām, iekārtām, aparatūru u.c. Universitātes objektiem rūpīgi un saudzīgi, nebojāt tos un neveikt citas darbības, kas varētu pazemināt to kvalitāti. Šis punkts neattiecas uz objektu parasto kvalitātes zudumu, kas rodas, lietojot objektus tiem paredzētajiem mērķiem studiju procesa ietvaros;
4.1.12.    lietojot Universitātes interneta pieslēgumu, mājas lapu izvēlē ievērot akadēmiskās vides tradīcijas;
4.1.13.    nekavējoties pēc studiju uzsākšanas vai atsākšanas Studentu servisā saņemt studējošā sistēmas akreditācijas datus (lietotājvārdu un paroli)
4.1.14.    Universitātes noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos samaksāt studiju maksu, savlaicīgi norēķināties par Universitātes maksas pakalpojumiem, kā arī izpildīt citas finansiālas saistības pret Universitāti, ja tādas rodas;
4.1.15.    studiju procesā jebkādas tehniskās, elektroniskās vai digitālās ierīces lietot tikai ar docētāja atļauju; studiju procesā radītos rakstu darbus parakstīt, norādot vārdu, uzvārdu un parakstīšanas datumu, vai saskaņā ar docētāja norādījumiem norādīt studējošā numuru vai citu kodu, ko studējošais saņem pārbaudījuma laikā;
4.1.16.    atlīdzināt zaudējumus, kas studējošā vainas dēļ radušies Universitātei vai citām juridiskajām un fiziskajām personām;
4.1.17.    visus strīdus un nesaskaņas, kas radušās studiju procesa ietvaros, visupirms risināt Universitātes ietvaros, ievērojot subsidiaritātes principu (problēmas risināšanai jāuzrunā Universitātes personāla pārstāvi vai struktūrvienību, kuras tiešajos pienākumos tas ietilpst, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu problēmas atrisināšanu);
4.1.18.    studiju un pētnieciskajā darbā piedalīties kā personai, kas bez papildus pārbaudēm ir fiziski identificējama pēc fotogrāfijas studējošā apliecībā vai oficiālā personu apliecinošā dokumentā;
4.1.19.    apģērba un vizuālā tēla izvēlē ievērot akadēmiskās vides tradīcijas, citu Universitātes studējošo, docētāju un vispārējā personāla, kā arī sadarbības partneru intereses;
4.1.20.    atrodoties Universitātes sadarbības partneru (valsts institūcijas, ārstniecības iestādes u. c.) teritorijā un telpās, ievērot tajās noteiktos iekšējās kārtības noteikumus.

5.    Studējošā atbildība un tās izvērtēšana

5.1.    Studējošā atbildības veidi ir:
5.1.1.    civiltiesiskā atbildība;
5.1.2.    disciplinārā atbildība.
5.2.    Studējošā civiltiesiskās atbildības pamatu un apmēru nosaka atbilstīgi Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajām tiesību normām.
5.3.    Studējošā disciplinārās atbildības pamats ir Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošo tiesību normu, šo noteikumu, Studiju reglamenta vai citu Universitātes iekšējo normatīvo aktu un Universitātes rīkojuma dokumentu neievērošana.
5.4.    Citus studējošā atbildības veidus (kriminālā atbildība, administratīvā atbildība), ko neregulē šie noteikumi, regulē Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošās tiesību normas.
5.5.    Studējošā disciplinārās atbildības veidi ir:
5.5.1.    piezīme;
5.5.2.    rājiens;
5.5.3.    eksmatrikulācija ar tiesībām atsākt studijas;
5.5.4.    eksmatrikulācija bez tiesībām atsākt studijas.
5.6.    Lietu par studējošā disciplināro sodīšanu ierosina dekāns.
5.7.    Pēc lietas ierosināšanas dekāns no studējošā pieprasa rakstisku paskaidrojumu. Dekāns var pieprasīt ar studējošā pārkāpumu saistītu informāciju arī no citām personām, ja tāda ir nepieciešama.
5.8.    Studējošā atteikšanās no paskaidrojuma sniegšanas (arī paskaidrojuma nesniegšana) nav šķērslis lietas tālākai virzībai.
5.9.    Jautājumu par studējošā disciplināro atbildību pirms lēmuma pieņemšanas izskata fakultātes dome (par doktorantu disciplināro atbildību – Doktorantūras studiju padome).
5.10.    Lemjot par studējošā disciplināro sodīšanu, fakultātes domei (par doktorantu disciplināro sodīšanu – Doktorantūras studiju padomei) pēc iespējas jāuzklausa studējošā paskaidrojumi. Studējošā neierašanās un paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis izskatīt minēto jautājumu.
5.11.    Dekāns informē Dekānu padomi un sadarbībā ar Juridisko daļu sniedz atzinumu rektoram par to, vai konkrētais studējošais ir disciplināri sodāms un kāds disciplinārās atbildības veids ir jāpiemēro.
5.12.    Disciplinārsodu piemērošana, ja vien tam nerodas īpaši šķēršļi, ir iespējama ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot studējošā pārejošas darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad studējošais neierodas Universitātē, bet ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par katru pārkāpumu var piemērot tikai vienu disciplinārsodu.
5.13.    Lēmumu par studējošā disciplināro sodīšanu, ievērojot studējošā personību, pārkāpuma smagumu un nodarīto kaitējumu, kā arī lietderības apsvērumus, pieņem Universitātes rektors, izdodot rakstveida rīkojumu.
5.14.    Pēc Universitātes rektora lēmuma pieņemšanas dekāns rakstveidā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu, ko ieraksta arī studējošā personas lietā.
5.15.    Universitātes rektora lēmumu, ja tas nav saistīts ar studējošā eksmatrikulāciju, desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas studējošajam ir tiesības rakstveidā pārsūdzēt Universitātes Senātā, sūdzību adresējot Universitātes Senāta priekšsēdētājam.
5.16.    Studējošā sūdzība par Universitātes rektora lēmumu, kas iesniegta noteiktajā termiņā, aptur Universitātes rektora lēmuma darbību no brīža, kad sūdzība saņemta Universitātes Studentu servisā.
5.17.    Universitātes Senāta lēmums par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu vai atstāšanu spēkā nav pārsūdzams.
5.18.    Pēc Universitātes Senāta lēmuma pieņemšanas dekāns rakstveidā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu.
5.19.    Ja gada laikā no disciplinārsoda piemērošanas dienas studējošajam netiek piemērots jauns disciplinārsods, viņš uzskatāms par disciplināri nesodītu.

6.    Studiju maksa

6.1. Studiju maksa Universitātē tiek noteikta studiju vietās, kuras finansē no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Studiju vietās, kuras tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, tiek noteikta maksa par atkārtotu studiju kursu apguvi vai citu studiju uzdevumu izpildi, ko studējošais nav apguvis sekmīgi.
6.2.    Studiju maksu attiecīgajam studiju gadam nosaka Universitātes rektors.
6.3.    Studiju maksai var tikt piemērotas atlaides saskaņā ar Universitātes Senāta apstiprinātu iekšējo normatīvo aktu.
6.4.    Pēc studiju līguma noslēgšanas reflektants iemaksā studiju maksu (2.3.2. punkts) šādā apjomā:
6.4.1.    Latvijas pilsonis vai nepilsonis – ne mazāk kā 1 mēneša studiju maksas apjomā;  
6.4.2.    Eiropas Savienības pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis, Šveices Konfederācijas pilsonis vai Eiropas Kopienas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja, – ne mazāk kā viena semestra studiju maksas apjomā;
6.4.3.    Trešo valstu pilsonis – ne mazāk kā viena akadēmiskā gada studiju maksas apjomā.
6.5.    Līgumā ar studējošo var tikt paredzēts studējošā pienākums samaksāt līgumsodu par maksājuma kavējumu.
6.6.    Studiju maksa jāsamaksā saskaņā ar līguma noteikumiem. Universitātes noteiktajā kārtībā pieļaujams maksājumus veikt arī ātrāk. Ja objektīva iemesla dēļ nav iespējams samaksāt studiju maksu noteiktajā termiņā, studējošais par to savlaicīgi informē dekānu.
6.7.    Studiju maksa tiek uzskatīta par saņemtu brīdī, kad tā ir ieskaitīta Universitātes norēķinu kontā.
6.8.    Ja studējošais noteiktajā termiņā studiju maksu nesamaksā, viņam tiek nosūtīts atgādinājums, aicinot parādu samaksāt 10 dienu laikā.
6.9.    Ja studējošais 10 dienu laikā parādu nesamaksā, viņam Universitātē un tās informatīvajās sistēmās var tikt liegta piekļuve Universitātes informatīvajām sistēmām, kā arī noteikti citi ierobežojumi saskaņā ar Universitātes iekšējiem normatīvajiem aktiem.
6.10.    Studiju maksu nesamaksājušos studējošos eksmatrikulē vienu mēnesi pēc parāda samaksas termiņa iestāšanās.
6.11.    Galējās situācijās parādu piedziņu Universitāte var organizēt ārpustiesas parādu piedziņas kārtā.
6.12.    Pēc parāda samaksas studējošais var atsākt studijas šo noteikumu 10. nodaļā noteiktajā kārtībā.
6.13.    Ārvalstu studējošajiem, kuriem nepieciešamas uzturēšanās atļaujas, studiju līgumos var tikt ietverti noteikumi, kas atšķiras no šīs nodaļas 6.4. un 6.6. punkta.
6.14.    Studējošajiem, kuriem piešķirts studiju kredīts un kuri par to informējuši Universitāti, šīs nodaļas 6.6.–6.9. punkti netiek piemēroti.

7.    Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšanas, adresēšanas un iesniegšanas kārtība

7.1.    Universitātes un studējošā savstarpējā saziņa notiek:
7.1.1.    rakstveidā;
7.1.2.    elektroniski, izmantojot Latvijā ieviesto drošo elektronisko parakstu;
7.1.3.    ar Universitātes e-pastu sistēmas starpniecību, attiecīgi – uz Universitātes piešķirto studējošā e-pasta adresi, kā arī no Universitātes piešķirtās studējošā e-pasta adreses uz Universitātes mājas lapā norādītajām docētāju un vispārējā personāla e-pasta adresēm;
7.1.4.    ar RSU Studējošo portāla starpniecību.
7.2.    Lietojot Universitātes e-pastu sistēmu vai RSU Studējošo portālu, studējošais izmanto Universitātes studējošā elektronisko parakstu  (ar studējošā sistēmas akreditācijas datiem (lietotājvārdu un paroli) apstiprināta darbība RSU Studējošā portālā (t. i. elektroniskā dokumenta apstiprināšana vai cita atbilstošam elektroniskajam dokumentam pieejama darbība) un informācijas pieprasīšana un sniegšana, izmantojot Universitātes izsniegto e-pasta adresi.).
7.3.    Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus studējošais ir tiesīgs iesniegt attiecīgajam dekānam vai attiecīgajam prorektoram vai rektoram.
7.4.    Attiecīgi noformētus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus studējošais iesniedz Universitātes Studentu servisā. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus par jautājumiem, kas skar vairāku studējošo intereses, studējošais var iesniegt arī Universitātes Studējošo pašpārvaldē.

8.    Akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršana

8.1.    Akadēmisko atvaļinājumu piešķir attiecīgais Universitātes prorektors, pamatojoties uz motivētu studējošā iesniegumu un ievērojot dekāna un Dekānu padomes viedokli, šādos gadījumos:
8.1.1.    studējošais nespēj turpināt studijas medicīnisku indikāciju dēļ;
8.1.2.    studējošais nespēj turpināt studijas sociālu iemeslu dēļ;
8.1.3.    ģimenes apstākļu dēļ;
8.1.4.    sakarā ar studijām ārvalstu augstskolā. Šis punkts neattiecas uz studējošajiem, kuri studē Universitātē apmaiņas programmu ietvaros;
8.1.5.    sakarā ar bērna piedzimšanu.
8.2.    Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu medicīnisko indikāciju dēļ, studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu uzrāda darba nespēju apliecinošu dokumentu.
8.3.    Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sociālu iemeslu dēļ, studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu uzrāda kompetentas valsts vai pašvaldības sociālās palīdzības iestādes izziņu un (vai) citus dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos apstākļus.
8.4.    Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sakarā ar studijām ārvalstu augstskolā, studējošais iesniegumam par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu pievieno dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos apstākļus. Šis punkts neattiecas uz studējošajiem, kuri studē Universitātē apmaiņas programmu ietvaros.
8.5.    Lai studējošajam piešķirtu akadēmisko atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu, studējošais, iesniedzot iesniegumu par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu, uzrāda jaundzimušā dzimšanas apliecības oriģinālu vai norakstu.
8.6.    Akadēmiskais atvaļinājums netiek piešķirts, ja studējošajam ir nesekmīgi apgūti studiju kursi vai studiju maksas parāds.
8.7.    Studējošajam, atsākot studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma, ir atkārtoti jāsamaksā studiju maksa par tiem studiju kursiem, kurus studējošais apgūst atkārtoti.
8.8.    Akadēmisko atvaļinājumu piešķir uz laiku līdz vienam akadēmiskajam gadam, bet ne vairāk kā trīs reizes katra studiju posma (pamatstudiju, maģistrantūras, rezidentūras vai doktorantūras) laikā. Ja studējošajam konkrēta studiju posma ietvaros ir nepieciešami papildus akadēmiskie atvaļinājumi, tos piešķir attiecīgais Universitātes prorektors, pamatojoties uz motivētu studējošā iesniegumu un ievērojot dekāna viedokli.
8.9.    Iesniegums par studiju atsākšanu pēc akadēmiskā atvaļinājuma vai akadēmiskā atvaļinājuma pagarināšanu jāiesniedz dekānam ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms akadēmiskā atvaļinājuma beigām.

9.    Eksmatrikulācija

9.1.    Studējošo var izslēgt no studējošo saraksta (eksmatrikulēt) ar tiesībām atsākt studijas, ja:
9.1.1.    studējošais rakstveida iesniegumā, kas adresēts dekānam izsaka atbilstīgu vēlmi;
9.1.2.    studējošais Universitātes noteiktajos termiņos nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus studiju uzdevumus (regulējums – Universitātes Studiju reglamentā un citos Universitātes iekšējos normatīvos aktos un Universitātes rīkojuma dokumentos);
9.1.3.    studējošais, akadēmiskajam atvaļinājumam beidzoties, noteiktajā kārtībā neatsāk studijas;
9.1.4.    studējošais ir pārkāpis šos noteikumus, bet studējošā pārkāpumam nav smagas sekas;
9.1.5.    studējošais nav izpildījis saistības pret Universitāti, kas izriet no normatīvajiem aktiem un noslēgtajiem līgumiem (tajā skaitā, par nesekmību, nodarbību neapmeklēšanu, studiju maksas nesamaksāšanu utt.).
9.2.    Studējošo var izslēgt no studējošo saraksta (eksmatrikulē) bez tiesībām atsākt studijas, ja:
9.2.1.    noskaidrojas, ka studējošā imatrikulāciju ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts reflektantu vienlīdzības princips;
9.2.2.    studējošais ir rīkojies klajā pretrunā ar šiem noteikumiem, Universitātes korporatīvās identitātes principiem, vai arī ir konstatēts, ka studējošais ir uzvedies huligāniski vai, esot alkoholisko, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā, veicis cilvēka cieņu un godu aizskarošas darbības;
9.2.3.    studējošais ir apguvis studiju programmu un iegūst studiju programmā paredzēto grādu vai profesionālo kvalifikāciju.  
9.3.    Šo noteikumu 5. nodaļā noteiktajā kārtībā sagatavoto lēmumu par studējošā eksmatrikulāciju (ja to piemēro kā disciplinārās atbildības veidu) pieņem rektors.
9.4.    Lēmumu par studējošā eksmatrikulāciju (ja to nepiemēro kā disciplinārās atbildības veidu), informējot par to dekānu, sagatavo Studiju departaments un pieņem Universitātes rektors.
9.5.    Lēmumu par eksmatrikulāciju izdod kā administratīvo aktu un studējošais to var apstrīdēt Universitātes Akadēmiskajā šķīrējtiesā. Universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. (Augstskolu likuma 26. panta astotā daļa)

10.    Studiju atsākšanas kārtība pēc eksmatrikulācijas

10.1.    Lai atsāktu studijas, eksmatrikulētais studējošais veic šādas darbības:
10.1.1.    ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms studiju atsākšanas iesniedz iesniegumu dekānam (vai prodekānam);
10.1.2.    ja studējošais pirms eksmatrikulācijas nav apguvis visus atbilstīgā studiju gada  studiju kursus atbilstīgi studiju programmai, tad studējošais noslēdz studiju līgumu un samaksā studiju maksu par neapgūtajiem studiju kursiem (ja studējošais ir nokārtojis visus studiju kursa semestra pārbaudījumus, bet nav sekmīgi nokārtots gala pārbaudījums, studējošajam pēc studiju atsākšanas ir tiesības kārtot tikai gala pārbaudījumu, sedzot izdevumus tikai par gala pārbaudījuma kārtošanu);
10.1.3.    samaksā Universitātei parādus par maksas pakalpojumiem, neatdotajām bibliotēkas grāmatām, iepriekšējo studiju gadu studiju maksu vai citus saistošus parādus.
10.2.    Universitāte nodrošina iespēju studējošajiem (izņemot rezidentus), kas eksmatrikulēti no valsts budžeta līdzekļiem finansētajām studiju vietām, atsākt studijas divu gadu laikā pēc eksmatrikulācijas.
10.3.    Studējošo, kurš līdz eksmatrikulācijai ir studējis par valsts budžeta līdzekļiem un pirms eksmatrikulācijas nav apguvis visus atbilstīgā studiju gada studiju kursus atbilstīgi studiju programmai, Universitāte pēc iepriekšējā punktā norādīto pasākumu veikšanas atkārtoti imatrikulē ar norādi, ka studijas vienu semestri ir par maksu atbilstīgi Universitātes noteiktajam studiju maksas apmēram. Norādītajā semestrī studējošais apgūst tos studiju kursus, kuri nav apgūti atbilstīgi studiju programmai. Šādus studējošos Universitāte pēc sekmīgas visu akadēmisko saistību nokārtošanas, kā arī visu pārējo šajos noteikumos norādīto saistību izpildīšanas, atkārtoti imatrikulē par valsts budžeta līdzekļiem studējošo sarakstā.
10.4.    Studējošo, kurš līdz eksmatrikulācijai ir studējis par maksu, Universitāte pēc sekmīgas visu akadēmisko saistību nokārtošanas, kā arī visu pārējo šajos noteikumos norādīto saistību izpildīšanas atkārtoti ieskaita par maksu studējošo sarakstā.
10.5.    Studējošo, kurš līdz eksmatrikulācijai ir studējis par valsts budžeta līdzekļiem un ir eksmatrikulēts šo noteikumu 9.1.1. punktā, 9.1.3. punktā vai 9.1.5. punktā noteiktajā gadījumā, Universitāte pēc šajā nodaļā norādīto pasākumu veikšanas atkārtoti imatrikulē par valsts budžeta līdzekļiem studējošo sarakstā.
10.6.    Atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas, studējošajam jārēķinās ar iespējamām izmaiņām studiju programmā.

11.    Kārtība, kādā citu augstskolu studējošie kā klausītāji var pieteikties un apmeklēt Universitātes studiju kursus

11.1.    Šī nodaļa nosaka kārtību, kādā citu augstskolu studējošie var pieteikties un apmeklēt Universitātes piedāvātos studiju kursus. Šī nodaļa neattiecas uz studējošajiem, kuri studē Universitātē apmaiņas programmu ietvaros.
11.2.    Citu augstskolu studējošie ir tiesīgi kā klausītāji par maksu apmeklēt Universitātes piedāvātos studiju kursus, to ietvaros kārtojot pārbaudījumus.
11.3.    Pirms studiju kursa apmeklējuma klausītājam ir pienākums:
11.3.1.    aizpildīt elektronisko pieteikšanās veidlapu Universitātes mājaslapā;
11.3.2.     apstiprinājuma gadījumā noslēgt līgumu par studiju kursa apguvi;
11.3.3.    apmaksāt rēķinu par studiju kursa apguvi;
11.3.4.    pirmajā studiju kursa lekcijā vai praktiskajā nodarbībā reģistrēties pie docētāja, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
11.4.    Citu augstskolu studējošajiem ir jāievēro šie noteikumi, Universitātes iekšējie normatīvie akti un Universitātes rīkojuma dokumenti.

12.    Studējošo drošības pasākumi

12.1.    Universitātē evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu (neatliekamā medicīniskā palīdzība, ugunsdzēsēji, gāzes dienests) izsaukšanas kārtību izvietota katrā korpusā un stāvā, tajā skaitā pie stāva izejas (kāpnēm, lifta), kā arī Universitātes interneta mājaslapā (https://www.rsu.lv/ugunsdrosiba).
12.2.    Universitātē tās darba laikā var uzturēties augstskolas personāls, bibliotēkas, konferenču, mācību kursu apmeklētāji un citas personas, ja tās ievēro vispārpieņemtos uzvedības noteikumus, nav alkohola, narkotisko, toksisko, vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī un nerada draudus citu personu dzīvībai, veselībai vai mantai. Universitātes apsardzes dienestam ir tiesības izraidīt no Universitātes telpām personas, kuras pārkāpj iepriekšminētos noteikumus. Nepieciešamības gadījumā uzturēšanās ierobežojumus, papildus drošības prasības un tiesības izraidīt no Universitātes telpām nosaka ar Universitātes rektora rīkojumu.
12.3.    Universitātes telpās un teritorijā studējošajiem ir aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus. Norādīto vielu un priekšmetu glabāšana un izmantošana studiju procesā pieļaujama pēc docētāju norādījumiem saskaņā ar studiju programmu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus. Smēķēšana Universitātes teritorijā atļauta tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.
12.4.    Studējošajiem un klausītājiem ir pienākums pēc docētāju pieprasījuma iepazīties un ievērot drošības instrukcijas, kas saistītas ar studiju procesu. Universitātes docētājiem vai darbiniekiem ir tiesības nepielaist studējošo pie attiecīgajām darbībām, ja studējošais atsakās iepazīties vai ievērot drošības prasības.
12.5.    Studējošajiem un klausītājiem ir pienākums veikt normatīvajos aktos noteiktās vakcinācijas, veselības pārbaudes un sniegt ziņas par savu veselības stāvokli, ja tas nepieciešams studiju procesā, lai novērstu draudus studējošā vai citu personu veselībai vai dzīvībai. Universitātes docētājiem ir tiesības nepielaist studējošos pie attiecīgajām nodarbībām, ja studējošais nav izpildījis iepriekšminētās prasības. Universitāte nodrošina saņemtās informācijas konfidencialitāti.
12.6.    Studējošie nedrīkst pieļaut tādu rīcību, kas rada draudus paša vai citu cilvēku drošībai un veselībai. Jebkuru apdraudējumu gadījumā (fiziska vai emocionāla vardarbība, draudi drošībai vai veselībai), studējošajam ir pienākums nekavējoties:
12.6.1.    ņemot vērā draudu raksturu, izvērtēt nepieciešamību par tiem ziņot pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112;
12.6.2.    informēt par draudiem jebkuru tuvāko vispārējā personāla pārstāvi;    
12.6.3.    informēt par draudiem dekānu.
12.7.    Universitātes vispārējam un akadēmiskajam personālam, konstatējot fizisku vai emocionālu vardarbību pret studējošo, ir pienākums par to informēt dekānu, kurš noskaidro lietas apstākļus un par tiem informē attiecīgo prorektoru un rektoru nolūkā izvērtēt nepieciešamību saukt vainīgās personas pie atbildības.
12.8.    Par studējošo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem, drošības noteikumiem un evakuācijas plānu ir atbildīgs dekāns.

13.    Nobeiguma jautājumi

13.1.    Šie noteikumi attiecībā uz studējošajiem, kuri studē apmaiņas programmu ietvaros, attiecināmi, ciktāl tie nav pretrunā līgumiskajām attiecībām.
13.2.    Studējošajiem, kuri studē apmaiņas programmu ietvaros, ir jāievēro iekšējie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā līgumiskajām attiecībām.
13.3.    Šie noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem.
13.4.    Noteikumi 2018. gada 15. maija Senāta sēdē apstiprinātajā redakcijā piemērojami no 2018./2019. akadēmiskā gada sākuma (2018. gada 3. septembra).
13.5.    Šie noteikumi pieejami Universitātes bibliotēkā un fakultātēs. Noteikumu aktuālā versija pastāvīgi ir publicēta arī Universitātes interneta mājaslapā www.rsu.lv un Universitātes Studējošo portālā Universum.